Regulamin konkursu na koncepcję graficzną strony internetowej - serwisu rekrutacyjnego PWSZ w Nysie

 1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, 48-300 Nysa, ul Armii Krajowej 7.
 2. Celem konkursu jest wybranie spójnej koncepcji graficznej serwisu rekrutacyjnego, pozwalającej na przedstawienie czytelnych informacji o zasadach rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie, z uwzględnieniem informacji o kierunkach studiów, warunkach rekrutacji, PWSZ w Nysie i mieście Nysa.
 3. Nagrodą w konkursie jest 2000 zł brutto (dwa tysiące zł).
 4. Harmonogram konkursu:
  a. 15 marca - ogłoszenie konkursu
  b. 30 marca - zakończenie przyjmowania zgłoszeń
  c. 13 kwietnia - ogłoszenie wyników konkursu
  d. 20 kwietnia - przekazanie nagrody zwycięzcy
 5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby amatorsko lub profesjonalnie zajmujące się projektowaniem stron internetowych oraz firmy. W konkursie mogą brać udział zespoły osób, reprezentowane przez jednego uczestnika z grupy.
 6. Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej w postaci serii zrzutów ekranów, dla każdej strony osobno, zapisanych w postaci plików .jpg (w rozmiarze co najmniej 2000 px szerokości, rozdzielczość 96 dpi) lub w formie dokumentu PDF., na adres promocja@pwsz.nysa.pl, w tytule maila wpisując "praca konkursowa - strona rekrutacyjna". Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe Zgłaszającego: imię i nazwisko, nazwę, adres, telefon, e-mail i numer konta. Maksymalna ilość przesłanych stron w serii - 20. W przypadku, gdy łączny rozmiar plików lub dokumentu PDF przekroczy 50 Mb, pracę konkursową należy dostarczyć pocztą lub osobiście w formie płyty CD z danymi, w kopercie opisanej "praca konkursowa - strona rekrutacyjna".
 7. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 8. Zaprojektowana strona powinna spełniać następujące warunki:
  a. zawierać czytelne logo i nazwę uczelni oraz informację o wspólnej z Urzędem Miejskim akcji "Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz" na każdej podstronie serwisu,
  b. zawierać działy z informacjami (do pobrania z aktualnej strony rekrutacji) o:
  - uczelni - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie,
  - kierunkach studiów z uwzględnieniem opisów, zdjęć, sylwetki absolwenta, przebiegu studiów, praktyk zawodowych, możliwości wyjazdów zagranicznych, filmów o kierunkach studiów
  - warunkach rekrutacji z uwzględnieniem terminów, limitów przyjęć, wymaganych dokumentów i przebiegu rekrutacji,
  - Nysie jako mieście studiów, życiu studenckim,
  - moduł e-rekrutcji,
  - inne, dowolne
  c. dopuszczać możliwość rozbudowy o nowe moduły,
  d. uwzględniać możliwość korzystania z niej przez telefony komórkowe i monitory o min. rozdzielczości 1024x768.
 9. Kryteriami oceny będą:
  a. funkcjonalność i użyteczność serwisu oraz możliwość wdrożenia projektu,
  b. pomysłowość, innowacyjność, świeże spojrzenie,
  c. walory estetyczne.
 10. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora: www.pwsz.nysa.pl.
 12. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 13. Autorzy zwycięskiego projektu przekazują autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora.
 14. Wypłata nagrody nastąpi na numer konta wskazany przez Zgłaszającego zwycięską pracę po przekazaniu plików źródłowych nagranych na płytę CD/CVD do siedziby Organizatora.
 15. Zwycięzca ma prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych.
 16. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.pwsz.nysa.pl.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych oraz prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych uczestników konkursu w celach promocyjnych.
 18. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, nie rozstrzygnięcia Konkursu lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn.
 20. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
 21. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 22. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik