KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Erasmus+ w University of Prishtina

W dniach 22-26 października 2018 r. delegacja z PWSZ w Nysie w składzie: dr Monika Witt, dr Iwona Sikora, dr inż. arch. Agata Pięt, dr Agata Krycia-Chomińska oraz mgr Dagmara Bojda  zrealizowały mobilność w ramach programu Erasmus+KA107 do Kosowa.

Głównym celem wyjazdu była realizacja zajęć w uczelni partnerskiej, omówienie zasad ogólnej współpracy pomiędzy poszczególnymi instytutami, omówienie form promocji państwowych uczelni wyższych, omówienie zasad realizacji programu Erasmus+ oraz procedur i dokumentów związanych z realizacją programu. W ramach zrealizowanego wyjazdu odbyły się zajęcia dydaktyczne dla studentów architektury, filologii germańskiej oraz filologii angielskiej oraz spotkania z przedstawicielami poszczególnych wydziałów, jak również pracownikami Biura Współpracy Międzynarodowej, w tym Panią Lumnije Bajrami, z którą omówiono zasady działania tamtejszego biura w kontekście realizacji programu Erasmus+ oraz ogólne regulacje i przepisy dotyczące wymiany studenckiej. Ponadto, odbyło się spotkanie robocze z nowymi pracownikami tamtejszego BWM na temat procedur związanych z rekrutacją w ramach akcji K107, wskazując ważne elementu procesu, takie jak przejrzystość zasad i konieczność równości szans programu Erasmus+ dla wszystkich pracowników i studentów z wydziałów objętych umową bilateralną.

Podczas wizyty w University of Prishtina poza zapoznaniem się z ofertą i zapleczem dydaktycznym uczelni, delegacja została przyjęta przez Panią Prorektor ds. jakości i rozwoju prof. Meritą Berisha, z którą rozmawiano o możliwościach dalszej współpracy. Wskazano mocne, jak i słabe strony realizowanych mobilności, szczególnie w odniesieniu do pracy koordynatorów wydziałowych w Prisztinie, zajmujących się uznawalnością studiów realizowanych przez studentów w PWSZ w Nysie.

W ramach współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury odbyło się spotkanie z Panem dr Abdullahem Zejnullahu, Panią Prodziekan dr Violetą Nushi oraz pracownikami Wydziału Architektury, na którym omówiono kształcenie na kierunku architektura, lokalne uwarunkowania architektoniczno-urbanistyczne oraz zagospodarowanie budynków uczelni w kontekście historycznym. Ponadto, z inicjatywy uczelni partnerskiej odbyło się spotkanie z prof. Dukagijnem s. Hasimja oraz architektką Elizą Hoxha – kuratorką wystawy „The city is everywhere” w Pawilonie Kosowa na XVI Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia 2018. Na spotkaniu omówiono możliwości zorganizowania wspólnych projektów, m.in. międzynarodowych warsztatów i innych przedsięwzięć z udziałem ekspertów obu uczelni. Dodatkowo, dr inż. arch. Agata Pięt poprowadziła wykłady oraz zajęcia praktyczne na temat architektury współczesnych dworców kolejowych i zagospodarowania ich najbliższego otoczenia.

Podczas wizyty na Wydziale Filologii odbyło się spotkanie z Panią Prodziekan Albuleną Blakaj-Gashi, na którym rozmawiano o współpracy, mając na uwadze szczególnie wymianę studentów filologii germańskiej. Dodatkowo omówiono programy kształcenia pod kontem realizacji studiów w obu uczelniach i ich uznawalności. Pani dr Monika Witt przeprowadziła zajęcia z zakresu dydaktyki dotyczące roli, jaką odgrywa literatura dziecięca i młodzieżowa w nauczaniu języka niemieckiego. Natomiast zakres tematyczny zajęć zrealizowanych przez dr Iwonę Sikorę obejmował nowoczesne technologie tłumaczeniowe w pracy tłumacza. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów zarówno filologii germańskiej, jak i angielskiej. Dyskusje jakie wywiązały się po każdych zajęciach, zarówno wykładach, jak i zajęciach praktycznych, pozwoliły przekonać się o doskonałej kompetencji językowej studentów uczelni partnerskiej, a także szerokiej wiedzy z zakresu lingwistyki oraz literatury. Studenci wykazali również zainteresowanie studiowaniem w PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+.

Niezwykle owocne okazało się spotkanie warsztatowe z przedstawicielem Biura Karier Panem Shkumbinem Tafilajem, który przedstawił zasady działania biura w odniesieniu do internacjonalizacji uczelni oraz rozwoju zawodowego studentów. Cennym elementem spotkania była dyskusja na temat zrozumienia specyfiki kulturowej odwiedzanego regionu, szczególnie w odniesieniu do wydarzeń z końca XX wieku. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu powiązań architektury z tradycją Kosowa, na przykładzie gmachu Biblioteki Narodowej w Prisztinie, wybudowanego w latach ’80 minionego wieku.

Ponadto, korzystając z pobytu w Prisztinie delegacja spotkała się z przedstawicielami Kolegji Universum – prywatnej uczelni ze stolicy Kosowa, której przedstawiciele wyrazili zainteresowanie współpracą z PWSZ w Nysie. Podczas spotkania omówiono dodatkowo zasady i formy promocji uczelni wyższych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Bardzo miłym akcentem pobytu było spotkanie ze studentami University of Prishtina, którzy powrócili ze stypendium programu Erasmus+ z PWSZ w Nysie. Studenci zgodnie podkreślili, iż studia w nyskiej uczelni były dla nich wielką przygodą zarówno pod względem naukowym, jak. i kulturowym.

Dzięki licznym spotkaniom z pracownikami i studentami University of Prishtina, wymianie doświadczeń, możliwości bezpośredniej konsultacji pracy osób zajmujących się programem Erasmus+, porównaniu programów kształcenia na wskazanych kierunkach, wyjazd był cennym doświadczeniem oraz pomógł w wyznaczeniu wspólnych celów dalszej współpracy.

PWSZ w Nysie współpracuje z University of Pristhina w ramach programu Erasmus+ KA107 od 2015 roku. W ramach współpracy realizowane są mobilności zarówno studentów, jak i pracowników obu uczelni. Więcej na temat programu: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,1057,0,0,-1,550

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK