Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Ogłoszenie konkursu w celu wyboru przedsiębiorstw wraz z opiekunami praktyk zawodowych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z zachowaniem trybu konkurencyjnego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jako beneficjent dofinansowania projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w celu wyboru instytucji / przedsiębiorstw, wraz z wyznaczeniem opiekunów praktyk, w których odbywać się będą 6 miesięczne praktyki zawodowe (3 miesięczne praktyki kursowe oraz 3 miesięczne zawodowe praktyki pilotażowe) realizowane przez studentów PWSZ w Nysie w okresie 01.08.2018 r. - 31.07.2019 r.  (tj. 40 dni w okresie wakacyjnym, 40 dni w semestrze zimowym i 40 dni w semestrze letnim). 

Liczba studentów biorących udział w projekcie: 136 z następujących kierunków:               

 • Architektura
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Dietetyka
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Jazz i muzyka estradowa
 • Kosmetologia
 • Język biznesu: angielski
 • Pielęgniarstwo
 • Psychofizyczne kształtowanie człowieka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ofertę należy złożyć w terminie: od 02 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. w wersji elektronicznej na adres biuropraktyk@pwsz.nysa.pl lub w wersji papierowej do  Biura Praktyk PWSZ w Nysie ul. Obrońców Tobruku 5 pok. 105 (w ostatnim dniu naboru do godz. 15:00). 

Kryteria oceny:

 • do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz instytucje (banki, urzędy itp.), które posiadają doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych;
 • każde przedsiębiorstwo/instytucja musi zaproponować minimum 1 opiekuna praktyk zawodowych, który otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1000 zł za opiekę nad każdym ze studentów przez okres 3 miesięcy tj. od 4 do 6 miesiąca praktyki (opiekun może opiekować się maksymalnie 5 studentami);
 • Kryteria wyboru Instytucji przystępującej do Projektu i przyjmującej studentów PWSZ w Nysie na pilotażowe praktyki zawodowe zostały określone w regulaminie rekrutacji instytucji.

Zadania przedsiębiorstwa/instytucji zaangażowanej w realizację praktyk oraz  obowiązki zakładowego opiekuna praktyki zawodowej zaangażowanego w realizację praktyk zostały określone w regulaminie rekrutacji instytucji. 

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia dokumentów potwierdzających działanie - wpis do odpowiedniego rejestru.
 2. Opis zawodowy lub CV opiekuna praktyk – potwierdzające posiadanie wiedzy do sprawowania opieki nad studentem.
 3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w organizacji praktyk zawodowych (zał. nr 1 do regulaminu).
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2 do regulaminu).

Załączniki: regulamin rekrutacji instytucji (.pdf)

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK