KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Nowa specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach magisterskich

Osoby studiujące na studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogły wybrać nową specjalizację. W oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych absolwentów i studentów proponujemy specjalność: zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Rozważanie potencjalnych sytuacji kryzysowych zwykle pozwala im zapobiec lub przynajmniej ograniczyć ich niekorzystne skutki. Kryzysem nazywa się poważną, gwałtowną, niekorzystną zmianę o przełomowym znaczeniu. Sytuacja kryzysowa może powstać wskutek działania sił przyrody, żywiołów oraz coraz częściej jest też efektem działalności człowieka – lub jej zaniechania. W szczególności chodzi również o kryzysy gospodarcze, społeczne i polityczne.

 Zarządzanie kryzysowe z kolei to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na:

  • zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
  • przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
  • reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych to studia praktyczne, kierowane do osób pracujących w strukturach jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Mogą nimi być też zainteresowani pracownicy przedsiębiorstw, zakładów pracy czy banków odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich instytucji, a także funkcjonariusze służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej czy Straży Miejskiej, którzy będą chcieli poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje w tym zakresie.

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada nowoczesne wyposażone sale do prowadzenia ćwiczeń praktycznych z zarządzania kryzysowego, dzięki czemu lepiej można zrealizować planowane efekty uczenia.

Lista przedmiotów proponowanych na nowej specjalizacji to między innymi:

  • kierowanie działaniami ratowniczymi,
  • kryzysy współczesnych państw i społeczeństw,
  • logistyka w działaniach kryzysowych,
  • rola administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych,
  • grupy dyspozycyjne w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK