KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wydział Nauk Medycznych i Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
oraz
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Ratownictwa PWSZ
i
Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ

organizuje w dniach 21-22 maja 2020 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone tematowi:

„Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni”

Obrady będą połączone z aktywnością uczestników „International Week – Erasmus”.

Zapraszamy do zgłaszania referatów pisząc na adres: sympozjum@pwsz.nysa.pl

Szczegółowe dane o tej konferencji zostaną określone w osobnej witrynie.

Oczekujemy zgłoszeń referatów na temat:

 1. Poszukiwania rozwiązań i propozycji dla osób pragnących reformować służbę zdrowia, umniejszać niedobory kadrowe i podnosić atrakcyjność studiów medycznych.
 2. Sposobów zwiększania: atrakcyjności studiów z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, nauk o zdrowiu (dietetyka, kosmetologia, psychofizyczne kształtowanie człowieka) i podnoszenia jakości wykształcenia oraz umniejszenie problemu deficytu kadr medycznych.
 3. Rozwoju osobistego w kierunku rozwiniętych, zaawansowanych kompetencji pielęgniarek, ratowników i innych zawodów medycznych.
 4. Wyników pomiarów i ocen „atrakcyjności studiowania” oraz satysfakcji życiowej studentów i absolwentów studiów medycznych w Polsce i krajach europejskich.
 5. Metod angażowania studentów ku działalności naukowej, społecznej i kulturalnej oraz przykładów takich osiągnięć studenckich.
 6. Barwnych, ciekawych relacji studentów i wykładowców z pobytów i studiowania zagranicą, w ramach programu Erasmus

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe będzie obejmowało także sesje referatowe dla gości zagranicznych, uczestniczących w „International Week” i kilka sesji studenckich.

Językiem obrad „Międzynarodowego Sympozjum Naukowego” będzie język angielski. Aby nie zrazić studentów planujemy dopuścić wygłoszenie części referatów w języku polskim z symultanicznym tłumaczeniem.

Planowane jest wydanie przez Oficynę Wydawniczą PWSZ w Nysie monografii, zawierającej referaty zgłoszone do wygłoszenia. Pomoc w opublikowaniu i  promocji prac wygłoszonych na Sympozjum udzieli nam także czasopismo Medical Science Pulse – PMWSZ – Opole.

Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania czynnego uczestnictwa przez przesłanie jednostronicowego streszczenia (nie więcej jak 250 słów, najchętniej o strukturze: 1. cel pracy, 2. metodyka, 3. wyniki, 4. wnioski). Początkowo może być ono sformułowane w języku polskim. Termin końcowy zgłaszania streszczeń: 1.02.2020, Termin zgłaszania referatów: 1.03.2020.

Streszczenia i referaty prosimy wysyłać na adres: sympozjum@pwsz.nysa.pl

Strona poświęcona Konferencji


21-22.05.2020 International Scientific Symposium Call for papers

“Condition of healthcare, staff deficit and attractiveness of medical studies
– challenges for students and universities"

1. Symposium Theme

International Scientific Symposium:
“Condition of healthcare, staff deficit and attractiveness of medical studies – challenges for students and universities

2. Conceptual issues 

 • Exchange of experience between people willing to reform the healthcare system, reduce staff deficit and increase the attractiveness of medical studies
 • Plan of a forum gathering work and ideas of student research groups working both in a country and abroad
 • Promotion of nursing studies and medical rescue studies 

The major topics of the symposium are the experience exchange, and proposal of innovative solutions to increase both the attractiveness of medical studies as well as the quality of education, which would consequently reduce the problem of medical staff deficit. 

3. Additional topics of the symposium 

  • Advanced competencies and personal development of nurses, medical rescuers and  other medical professions. ; Appendix 1 – submitted papers` topics from the University of Applied Sciences Nysa for Your consideration.
  • Results of measurements evaluation and assessment on “Medical studies attractiveness and life satisfaction of students and medical graduates in Poland and other European countries.(already confirmed partners: Czech Republic, Slovakia). Questionnaire- see Appendix 2.
  • Possible ways to improve the “medical studies attractiveness ” and “quality of education” (nursing, emergency medical rescue, health sciences (dietetics, cosmetology, psychophysical human development)
  • Challenges and innovations in the healthcare. Exemplary list- see Appendix 3
  • Other topics related to the health science.

 4. Organisers

 • Faculty of Medical Sciences and Faculty of Health Sciences and Physical Culture
 • Student`s Scientific Association of Nursing and Emergency Medical Rescue, UAS in Nysa
 • International Cooperation Office, UAS in Nysa 

5. Language of instruction

The language of the "International Scientific Symposium" will be English. In order not to discourage students, we plan to allow the presentation of some papers in Polish with simultaneous translation. The International Scientific Symposium will also include paper sessions for foreign guests participating in the "International Week" and several student sessions.

6. Monograph Publication

It is planned that the publishing house of PWSZ in Nysa will issue a monograph containing the presented papers. Medical Science Pulse Journal based on University of Medical Applied Sciences, Opole, https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE will also help us to publish and promote the papers presented at the Symposium.

We encourage all the interested participants to inform us about the active participation as soon as possible, by sending a one-page summary (no more than 250 words, preferably with structure: 1. aim, 2. methodology, 3. results, 4. conclusions). These abstracts will be available online at the special Symposium website before the conference.
The deadline for submitting abstracts: 1.02.2020
The deadline for submitting full papers: 1.03.2020

Abstracts to be sent on e-mail: sympozjum@pwsz.nysa.pl

Prior registration on-line with or without paper: https://forms.gle/6xdpVMTtSLbrFzc88

 

 
Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK