Kontrast:

Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV-2017)"
w PWSZ w Nysie

W dniach 26-27 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV-2017)". Wzięło w niej udział ponad 200 uczestników, w tym: władze PWSZ w Nysie oraz Uczelni partnerskich, władze samorządowe, pracownicy naukowi, eksperci z dziedziny zarządzania ryzykiem, lokalne instytucje, banki, uczelnie wyższe z Polski i z zagranicy, studenci polscy i zagraniczni oraz społeczność lokalna. Listy gratulacyjne na ręce Rektora PWSZ w Nysie prof. Przemysława Malinowskiego przesłali Ambasador Indii w Polsce - Pan Ajay Bisaria i Marszałek Województwa Opolskiego - Pan Andrzej Buła.

W ramach zorganizowanego przez Uczelnię wydarzenia odbyły się: 3 sesje plenarne, 4 panele tematyczne oraz warsztaty studenckie, podczas których zaprezentowano zagadnienie ryzyka w różnych dziedzinach biznesu, gospodarki oraz życia społecznego. Prof. Krzysztof Jajuga - wybitny ekspert w temacie konferencji, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu Naukowego, w niezwykle inspirującym wystąpieniu, otwierającym merytoryczną część konferencji, przedstawił najistotniejsze wyzwania dla teorii i praktyki ryzyka w globalnym świecie. W kolejnych wystąpieniach i dyskusjach poruszano między innymi takie zagadnienia, jak: szanse i wyzwania dla współpracy edukacyjnej Polski i Indii, a także rozwoju stosunków handlowych pomiędzy tymi krajami, ewolucja wskaźników ryzyka w inwestycjach, ryzyko płynności w funduszach wzajemnych, efektywność funduszy inwestycyjnych na rynku polskim, a także w Bośni i Hercegowinie, szanse i wyzwania na rynku ukraińskim w odniesieniu do mikroregionów, rozwój przedsiębiorczości w regionie nyskim od 2001 roku oraz związane z tym szanse i zagrożenia, czynniki ryzyka, rozbieżności między stosowaniem nowych technologii a rzeczywistymi problemami globalnymi, ryzyko na platformie globalnej, analiza percepcji ryzyka w procesie implementacji innowacji technologicznych, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, a także jako systemem zarządzania w przedsiębiorstwie.
W ramach konferencji odbyły się również rozmowy na temat współpracy edukacyjnej i biznesowej oraz realizacji wspólnych projektów z partnerami zagranicznymi PWSZ w Nysie. Ponadto w dniach od 21 do 25 kwietnia, 37 studentów z 8 krajów, pracowało w ramach "Międzynarodowych Warsztatów Innowacyjnych", zorganizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie i Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie, nad zbudowaniem modelu bardzo dobrze funkcjonującej firmy, która będzie wyróżniała się na rynku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody tworzenia koncepcji biznesowych - Business Model Canvas, cztery grupy warsztatowe wypracowały 32 pomysły na własne firmy.

Komitet Naukowy Konferencji, w którym znaleźli się znakomici naukowcy i eksperci z dziedziny ekonomii, finansów, zarządzania i bezpieczeństwa reprezentujący wiele Uczelni z kraju i zagranicy, zapewnił wysoki poziom merytoryczny wystąpień oraz publikacji pokonferencyjnej. Skład Komitetu Naukowego:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak - PWSZ w Nysie,
prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala - Politechnika Opolska,
prof. dr hab. Magdalena Osińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. Karol Kukuła - AGH w Krakowie,
prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz - WSB we Wrocławiu,
prof. Daniela Zeca - Uniwersytet w Galatii, Rumunia,
prof. Oksana Stepaniuk - Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania,
prof. Vijay Khare - Uniwersytet w Pune, Indie,
dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie,
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. PWSZ w Nysie,
dr hab. Mariusz Czekała, prof. PWSZ w Nysie,
dr hab. inż. Zbigniew Zaborowski, prof. Politechniki Poznańskiej,
dr Sandeep Pachpande - Grupa Instytutów ASM w Pune, Indie,
dr hab. Zbigniew Binderman - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa,
dr hab. Zofia Zymonik, prof. nadz. PWr. - Politechnika Wrocławska.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Ambasador Indii w Polsce i na Litwie - Ajay Bisaria,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła,
Starosta Powiatu Nyskiego - Czesław Biłobran,
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Konferencja została organizowana we współpracy z Polsko-Indyjską Fundacją Edukacyjną IEEF wraz z jej partnerami z Polski, Indii i innych krajów UE oraz świata, a także Uczelniami: University "Dunarea de Jos" Galati z Rumunii i Savitribai Phule Pune University z Indii. Poza głównymi partnerami w konferencji swój udział w postaci wystąpienia bądź publikacji zaznaczyło wiele ośrodków akademickich z Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Indii, Grecji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Ukrainy, Kosowa, Czech i Turcji.

Do sukcesu konferencji przyczynili się także partnerzy z otoczenia samorządowego i gospodarczego Uczelni: Urząd Marszałkowski w Opolu, Bank Gospodarki Krajowej oddział w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Bank PEKAO S.A., Bank PKO Bank Polski, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Court Park Gallery, Cukry Nyskie, Firma Wacuś, Metroplast.

PWSZ w Nysie to dynamiczna uczelnia o profilu praktycznym, stale dążąca do doskonałości w kształceniu akademickim, badaniach naukowych i do ugruntowania mocnej pozycji swoich absolwentów na globalnym rynku pracy. Zorganizowana konferencja doskonale wpisuje się w misję Uczelni względem otoczenia społeczno-gospodarczego, umożliwia dialog pomiędzy teorią i praktyką procesów globalizacji oraz związanych z nim różnych form ryzyka.

Pełna relacja z konferencji wraz z dokumentacją fotograficzną:
www.businessrisk.pwsz.nysa.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK