KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie,
Starosta Powiatu Nyskiego, Burmistrz Nysy oraz Burmistrz Otmuchowa
serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem:

IV NYSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 28 -29 MAJA 2020 ROKU W NYSIE

1. ZAŁOŻENIA I CELE

Współczesny świat jest pełen niebezpieczeństw. Obecny dynamizm zachodzący w sferze społecznej, gospodarczej, prawnej czy też technicznej powoduje, co prawda znikniecie niektórych spośród nich, ale jednocześnie sprawia pojawienie się innych lub ich wzmożenie. Wyeliminowanie pewnych zagrożeń niestety nie prowadzi obecnie do zbudowania pełnej przestrzeni dla bezpieczeństwa jednostki czy państwa. Zbyt wiele dziedzin dziś pozostaje wciąż nieobjętych ochroną lub ochrona ta okazuje się niewystarczająca, choćby z powodu braku pełnej wiedzy, niedostępności środków, braku należytej koordynacji czy też dostępu do informacji we właściwym czasie.

Z perspektywy naszego kraju oraz zmian w nim zachodzących na przełomie XX i XXI wieku, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć, ale także i słabości, jakie realnie istnieją, należy dążyć do poprawy bezpieczeństwa i powstrzymać procesy, które powodują niedomaganie prawidłowego funkcjonowania państwa czy też w sferze lokalnej. Istnieje dziś konieczność bardziej zdecydowanego poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz stopniowej ewolucję krajowych systemów bezpieczeństwa w kierunku tworzenia kompleksowych narzędzi zarządzania kryzysowego, umożliwiających równoczesne wykorzystanie zarówno komponentów cywilnych, jak i militarnych, na każdym poziomie reagowania: międzynarodowym, regionalnym i krajowym.

Ideą Forum jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy nauką, biznesem, przedstawicielami władz państwa, przedstawicielami samorządu, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (inspekcje, straże, policja, wojsko, jednostki ratownicze i inne), organizacji pozarządowych oraz ludzi stojących na czele strategicznych zakładów pracy oraz państwowych jednostek organizacyjnych i innych organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w różnych dziedzinach. To także zebranie specjalistów z różnych obszarów dla stworzenia pełnego obrazu zagrożeń oraz systemów ochrony i obrony.

Podczas Forum poruszona będzie problematyka obszarów, dla których rozwiązanie ma kluczowe znaczenie istoty bezpieczeństwa. Przede wszystkim dotyczyć ona będzie następujących dziedzin:

 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Bezpieczeństwo granic
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo informatyczne
 • Bezpieczeństwo klimatyczne
 • Bezpieczeństwo lokalne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo nuklearne (jądrowe)
 • Bezpieczeństwo osób i mienia
 • Bezpieczeństwo ochrony życia i zdrowia
 • Bezpieczeństwo prawne
 • Bezpieczeństwo przepływu danych osobowych
 • Bezpieczeństwo przepływu danych w sektorze bankowym i na giełdzie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo na szlakach górskich oraz w środowisku wodnym
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo w ruchu granicznym
 • Strategie bezpieczeństwa

Omawiane będą współczesne problemy dotyczące zagrożeń na szczeblu lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym oraz podjęta zostanie próba znalezienia dla nich rozwiązań faktycznych i prawnych.

Jako efekt spostrzeżeń prelegentów oraz przeprowadzonych dyskusji powstanie publikacja będąca nie tylko zbiorem dorobku tej konferencji, ale także wskazane zostaną w niej najważniejsze współcześnie kierunki dla poprawy bezpieczeństwa wymagające intensywniejszych prac oraz kontynuacji spotkań w przyszłości.

Forum jest skierowane nie tylko dla uczestników konferencji, ale również z racji miejsca jej przeprowadzenia - do studentów oraz młodzieży szkół średnich, jako przyszłych strażników bezpieczeństwa w swoim środowisku oraz w ramach edukacji bezpieczeństwa.


2. GŁÓWNY TEMAT - IV FORUM NA ROK 2020 – BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE – ZAGROŻENIA I WYMIARY DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Najbliższe spotkanie w szczególności poświęcone jest współczesnym aspektom bezpieczeństwa ekologicznego. Współczesny świat, a także małe ojczyzny zderzają się z bardzo różnymi zagrożeniami od starzejącego się społeczeństwa po walkę ze smogiem. Wyzwaniem współczesnym jest połączenie nie tylko wiedzy teoretycznej prezentowanej przez naukowców, ale również konfrontacja jej z doświadczeniami władz samorządowych. Konferencja ma na celu pokazanie teoretycznych i praktycznych przesłanek aspektów bezpieczeństwa ekologicznego.

W szczególności rozpatrywane będą kwestie:
- zagrożenia ekologiczne powodowane działalnością człowieka (działalność gospodarcza, urbanizacyjna, komunikacyjna, współczesne rolnictwo, masowa i niezorganizowana turystyka);
- społeczna świadomość ekologiczna społeczeństwa i jej znaczenie w partycypowaniu w ochronie środowiska (uznawane wartości ekologiczne, postawy ekologiczne, wiedza ekologiczna, wyobraźnia ekologiczna);
- edukacja ekologiczna (dostęp do informacji ekologicznej, edukacja formalna i nieformalna);
- pozarządowe organizacje i grupy ekologiczne (ruchy ekologiczne o zasięgu lokalnym, regionalnym, społeczne ruchy ekologiczne na świecie;
- prawne aspekty ochrony środowiska (podstawowe uregulowania w Polsce, umowy międzynarodowe);
- ekonomiczne narzędzia ochrony środowiska ( instrumenty prawno – administracyjne- strategie nakazowe, ekonomiczne – podatki, opłaty ekologiczne, koszty zanieczyszczania środowiska perswazyjne (umowy społeczne);
- źródła finansowania ochrony środowiska (budżet centralny, samorządowy, środki własne przedsiębiorstw, banki , środki pomocnicze Unii Europejskiej);
- system zarządzania środowiskiem( system EMAS, normy ISO);
- podmioty polityki ekologicznej (organy władzy publicznej – podmioty państwowe i samorządowe, centralne i terytorialne);
- Instytucje Unii Europejskiej działające na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego (Europejska Agencja Środowiska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, rządy państw członkowskich);
- dezinformacja społeczna, fakty alternatywne i postprawdy w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa (manipulacja danymi, rozpowszechnianie fałszywych informacji, media społecznościowe w tworzeniu postprawdy – techniki manipulacyjne).

3. MIEJSCE KONFERENCJI

Nyskie Forum Bezpieczeństwa odbędzie się w Auli Wydziału Nauk Technicznych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5.

Miejsce to nie jest przypadkowe, Nysa to trzecie miasto pod względem liczebności miasto w woj. opolskim, siedziba władz powiatu nyskiego oraz gminy miejsko-wiejskiej Nysa. Nysa jest jednym z najstarszych miast śląskich. Spośród wielu zabytków na uwagę zasługują nie tylko zabytki sakralne, ale z punktu widzenia obronności: mury obronne, z XIV w.-XVI w., wypisane z księgi rejestru: baszta; Wieża Bramy Wrocławskiej z XIV w., XVI/XVII w., z bogato zdobionym portalem z 1603 roku, wypisana z księgi rejestru; Wieża Ziębicka z 1350 roku, XVI w. oraz zespół nowożytnych pruskich fortyfikacji Twierdzy Nysa: Bastion św. Jadwigi z 1643 r., l. 1742-76, Reduta Kapucyńska z l. 1741-58, fort II „Regulicki” z l. 1865-1873; fort „Prusy” z 1743 r., 1771 r., XIX w.; fort Wodny (Blokhauz) z 1741 r., l. 1878-80, w parku miejskim oraz inne. To jeden z największych w Europie systemów fortów i twierdz.

Nysa to znany ośrodek edukacyjny – już od 1417, istniała szkoła parafialna. W XVII wieku utworzono znane gimnazjum jezuickie- „Carolinum”, w którego murach uczyli się między innymi: Michał Korybut Wiśniowiecki – późniejszy król Polski; Konrad Bloch – laureat nagrody Nobla z dziedziny medycyny czy też spośród współczesnych Alfons Nossol – biskup ordynariusz opolski.

Od 1.10. 2001 r. działa w Nysie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. PWSZ w Nysie odwołuje się do tradycji słynnego gimnazjum jezuickiego Carolinum. PWSZ w Nysie jest właścicielem pierwszoligowego klubu siatkarskiego AZS Nysa, w którym uruchomił dodatkowe sekcje: koszykówki, sportów obronnych, sportów wodnych, turystyki, turystyki górskiej, tenisa stołowego oraz MMA. Przy uczelni działa także Biblioteka, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Akademickie Biuro Karier, Oficyna Wydawnicza i Samorząd Studencki a co roku przez uczelnię organizowany jest Nyski Festiwal Nauki.


4. ORGANIZATOR

Od października 2010 roku istnieje w ramach PWSZ w Nysie Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (do roku 2019 Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego) - najstarszy kierunek tego typu studiów na Opolszczyźnie. PWSZ w Nysie, jako pierwsza uczelnia na Opolszczyźnie w roku akademickim 2010/2011 otworzyła nowy kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz, w celu zapewnienia kształcenia na najwyższym poziomie, utworzyła nową specjalistyczną jednostkę organizacyjną: Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dziś Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. Zajęcia prowadzą na nim doświadczeni pracownicy naukowi mający wieloletnie doświadczenia pracy w Akademii Sztuki Wojennej czy ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, w tym z Krakowa i Wrocławia oraz specjaliści legitymujący się długą pracą w policji czy też straży pożarnej na różnych szczeblach i stanowiskach. Do tej pory najważniejszym przedsięwzięciem naukowym była coroczna organizacja wyspecjalizowanych konferencji poświęconych bezpieczeństwu wewnętrznemu (m.in. bezpieczeństwu w zakresie rodziny oraz współpracy służb mundurowych).

Konferencję adresujemy do wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa.

Komitet honorowy:
dr inż. Przemysław MALINOWSKI prof. PWSZ - Rektor PWSZ w Nysie
mgr Andrzej KRUCZKIEWICZ – Starosta Powiatu Nyskiego
mgr Kordian KOLBIARZ – Burmistrz Nysy
mgr inż. Jan WOŹNIAK – Burmistrz Otmuchowa

Komitet naukowy:
Przewodniczący: dr hab. Janusz FAŁOWSKI, prof. PWSZ w Nysie
Z- ca przewodniczącego: dr hab. Marek KULISZ, prof. PWSZ w Nysie
Sekretarz naukowy: dr Tadeusz IWANEK, prof. PWSZ w Nysie

Członkowie:
Prof. zw. dr hab. Bogdan SZULC; prof. dr hab. Stanisław KWIATKOWSKI; prof. dr hab. Andrzej MISIUK; prof. dr hab. Zdzisław ZAGÓRSKI; prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ; prof. Ing. Pavel Necas, PhD, MBA, Słowacja; prof. dr Jan MIKA, Czechy; prof. Artur HORBOVY, Ukraina; prof. dr hab. Eugeniusz MOCZUK; prof. dr hab. Andrzej PIECZYWOK; dr hab. Agata TYBURSKA prof. WSP; dr hab. Andrzej URBAN prof. WSP; dr hab. Anna KLIM – KLIMASZEWSKA, prof. APH; dr hab. Piotr STAWIŃSKI, prof. UP; prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI; Prof. dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK; dr hab. Marek KULISZ, prof. PWSZ w Nysie; dr Maria HUCHRAK; dr Małgorzata STOCHMAL; dr Krzysztof TOMASZYCKI; dr Waldemar NOWOSIELSKI; dr Marek KULCZYCKI; dr inż. Tomasz DREWNIAK, prof. PWSZ w Nysie; dr inż. Mariusz KOŁOSOWSKI, prof. PWSZ w Nysie


Komitet organizacyjny:
dr Maria HUCHRAK
dr Janusz KAWALEC
dr Grzegorz CHMIELEWSKI
mgr Marek MAKÓWKA
mgr Józef BARCIK
mgr Dariusz BEDNARZ
mgr Mirosław RASŁAWSKI

Sekretarze konferencji:
mgr Józef BARCIK - organizacja
tel. 727 530 500
e-mail: jozef.barcik@pwsz.nysa.pl
mgr Marek MAKÓWKA - logistyka
tel. 790 736 213
e-mail: marek.makowka@pwsz.nysa.pl


Miejsce konferencji:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Aula Collegium Artium
Ul. Obrońców Tobruku 5

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji Panem mgr. Józefem Barcikiem tel. 727 530 500, e-mail: jozef.barcik@pwsz.nysa.pl lub Panem mgr. Markiem Makówką tel. 790 736 213, e-mail: marek.makowka@pwsz.nysa.pl

Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350,00 złotych. Obejmie ona koszty związane z organizacją konferencji, noclegami, przygotowaniem materiałów konferencyjnych oraz publikacją monografii (po uprzedniej pozytywnej opinii recenzenta). Wpłaty można dokonać na konto:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Ul. Armii Krajowej 7, 48–300 Nysa.
Numer konta: PKO BP S.A. o/Nysa PKO BP
50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
z dopiskiem Konferencja – IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa.

Tekst wystąpienia w formie elektronicznej należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 maja 2020 roku na adres sekretarza konferencji.

Informacje organizacyjne:
Termin nadsyłania kart zgłoszeń:            15 maja 2020
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:          15 maja 2020
Termin ogłoszenia programu konferencji:             20 maja 2020
Termin dostarczenia referatów:             29 maja 2020

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:
• imię i nazwisko autora/ów – czcionka 12 pkt.
• nazwa uczelni i jednostki organizacyjnej – czcionka 12 pkt.
• tytuł referatu – czcionka 14 pkt. Bold; podtytuły – czcionka 12 pkt. Bold;
• objętość referatu (wraz z ilustracjami i tabelami) nie powinna przekraczać 15 stron formatu A4;
• czcionka –Times New Roman – wielkość 12 pkt.
• odstęp między wierszami – 1,5 wiersza;
• układ referatu – typowy dla prac naukowych – powinien składać się ze streszczenia o objętości nie przekraczającej 15 wierszy, słów kluczowych, wstępu, metodyki badań i ich omówienia, podsumowania i wniosków oraz wykazu piśmiennictwa;
• tytuł, streszczenie, słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim;
• przypisy dolne według wzoru:
A. Mickiewicz; Pan Tadeusz; Kraków 2009; s.5;
• tabele i rysunki powinny być czarno – białe, zaopatrzone w kolejne numery, tytuły

Karta zgłoszenia udziału w konferencji (.docx, .pdf)

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK