www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Opłaty za powtarzanie zajęć
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 25/2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ
w Nysie na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wysokość opłaty za powtarzanie przedmiotów z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych na wszystkich kierunkach i specjalnościach jest iloczynem liczby godzin powtarzanych zajęć w semestrze oraz stawki 4 zł za godzinę.

2. Maksymalna łączna kwota opłaty za powtarzane przedmioty w semestrze poszczególnych kierunkach/specjalnościach wynosi:

 • Architektura - 2 000 zł
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - 1 900 zł
 • Dietetyka - 2 100 zł
 • Filologia angielska - 1 750 zł
 • Język biznesu angielski - 1 700 zł
 • Filologia germańska - 1 600 zł
 • Finanse i rachunkowość - 1 700 zł
 • Informatyka - 1 650 zł
 • Jazz i muzyka estradowa - 3 950 zł
 • Kosmetologia - 2 300 zł
 • Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) - 1 800 zł
 • Pielęgniarstwo - (studia drugiego stopnia) - 2 300 zł
 • Psychofizyczne kształtowanie człowieka - 2 000 zł
 • Ratownictwo medyczne - 2 100 zł
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - 1 650 zł

3. Opłata za powtarzanie pracy dyplomowej wynosi 600 zł na wszystkich kierunkach i specjalnościach kształcenia.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 muszą być wniesione przez studenta do dnia 10.10.2016 r. w semestrze zimowym oraz do dnia 20.02.2017 r. w semestrze letnim.

5. Opłaty wnoszone są w tym semestrze, w którym odbywają się powtarzane zajęcia.

6. Osoby przyjęte na studia w trakcie trwania danego semestru zobowiązane są do wniesienia opłaty za zajęcia powtarzane w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

7. Przekroczenie każdego ustalonego terminu wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. Obowiązuje data wpływu na konto bankowe Uczelni.

§ 2

Wysokość opłat, wymienionych w § 1, jest stała w całym przewidywanym okresie studiów dla studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2016/2017.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 r.

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w publicznej szkole wyższej
Zał. nr 3 [ .doc ]
Zał. nr 4 [ .doc ]

 

Ostatnia aktualizacja 24.06.2016

Oplaty za powtarzanie zajec
Opublikował : Adam Dudek
Przygotował : Zofia Wilimowska
Data modyfikacji : 2016-06-16


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl