www.bip.gov.pl

Organizacja
Struktura Uczelni
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Samorząd Studencki
Rekrutacja 2012 - 2013
Rekrutacja 2013 - 2014
Opłaty za powtarzanie zajęć
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 25/2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ
w Nysie na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wysokość opłaty za powtarzanie przedmiotów z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych na wszystkich kierunkach i specjalnościach jest iloczynem liczby godzin powtarzanych zajęć w semestrze oraz stawki 4 zł za godzinę.

2. Maksymalna łączna kwota opłaty za powtarzane przedmioty w semestrze poszczególnych kierunkach/specjalnościach wynosi:

 • Architektura - 2 000 zł
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - 1 900 zł
 • Dietetyka - 2 100 zł
 • Filologia angielska - 1 750 zł
 • Język biznesu angielski - 1 700 zł
 • Filologia germańska - 1 600 zł
 • Finanse i rachunkowość - 1 700 zł
 • Informatyka - 1 650 zł
 • Jazz i muzyka estradowa - 3 950 zł
 • Kosmetologia - 2 300 zł
 • Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) - 1 800 zł
 • Pielęgniarstwo - (studia drugiego stopnia) - 2 300 zł
 • Psychofizyczne kształtowanie człowieka - 2 000 zł
 • Ratownictwo medyczne - 2 100 zł
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - 1 650 zł

3. Opłata za powtarzanie pracy dyplomowej wynosi 600 zł na wszystkich kierunkach i specjalnościach kształcenia.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 muszą być wniesione przez studenta do dnia 10.10.2016 r. w semestrze zimowym oraz do dnia 20.02.2017 r. w semestrze letnim.

5. Opłaty wnoszone są w tym semestrze, w którym odbywają się powtarzane zajęcia.

6. Osoby przyjęte na studia w trakcie trwania danego semestru zobowiązane są do wniesienia opłaty za zajęcia powtarzane w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

7. Przekroczenie każdego ustalonego terminu wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. Obowiązuje data wpływu na konto bankowe Uczelni.

§ 2

Wysokość opłat, wymienionych w § 1, jest stała w całym przewidywanym okresie studiów dla studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2016/2017.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 r.

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w publicznej szkole wyższej
Zał. nr 3 [ .doc ]
Zał. nr 4 [ .doc ]

 

Ostatnia aktualizacja 24.06.2016

Oplaty za powtarzanie zajec
Opublikował : Adam Dudek
Przygotował : Zofia Wilimowska
Data modyfikacji : 2016-06-16


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl