www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Opłaty za powtarzanie zajęć
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document

ROK AKADEMICKI 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 25/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 21.05.2018 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ
w Nysie na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wysokość opłaty za powtarzanie przedmiotów z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych na wszystkich kierunkach i specjalnościach jest iloczynem liczby godzin powtarzanych zajęć w semestrze oraz stawki:
a) 5 zł – dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018
oraz 2018/2019
b) 4 zł – dla pozostałych studentów
za godzinę.
2. Maksymalna łączna kwota opłaty za powtarzane przedmioty w semestrze na poszczególnych kierunkach/specjalnościach wynosi:

 • • Architektura I i II rok - 2 350 zł
 • • Architektura III i IV rok - 2 000 zł
 • • Bezpieczeństwo wewnętrzne I i II rok - 1 950 zł
 • • Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok - 1 900 zł
 • • Dietetyka I i II rok - 2 150 zł
 • • Dietetyka III rok - 2 100 zł
 • • Filologia angielska I i II rok - 1 800 zł
 • • Filologia angielska III rok - 1 750 zł
 • • Język biznesu angielski III rok - 1 700 zł
 • • Filologia germańska I i II rok - 1 800 zł
 • • Filologia germańska III rok - 1 700 zł
 • • Finanse i rachunkowość I i II rok - 1 750 zł
 • • Finanse i rachunkowość III rok - 1 700 zł
 • • Informatyka I i II rok - 1 750 zł
 • • Informatyka III i IV rok - 1 650 zł
 • • Jazz i muzyka estradowa I i II rok - 3 950 zł
 • • Jazz i muzyka estradowa III rok - 3 950 zł
 • • Kosmetologia I i II rok - 2 350 zł
 • • Kosmetologia III rok - 2 300 zł
 • • Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia I i II rok - 1 850 zł
 • • Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia III rok - 1 800 zł
 • • Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia - 2 300 zł
 • • Psychofizyczne kształtowanie człowieka - 2 000 zł
 • • Ratownictwo medyczne I i II rok - 2 350 zł
 • • Ratownictwo medyczne III rok - 2 100 zł
 • • Zarządzanie i inżynieria produkcji I i II rok - 1 750 zł
 • • Zarządzanie i inżynieria produkcji III i IV rok - 1 650 zł

3. Opłata za powtarzanie pracy dyplomowej wynosi 600 zł na wszystkich kierunkach i specjalnościach kształcenia.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 muszą być wniesione przez studenta do dnia 10.10.2018 r. w semestrze zimowym oraz do dnia 20.02.2019 r. w semestrze letnim.

5. Opłaty wnoszone są w tym semestrze, w którym odbywają się powtarzane zajęcia.

6. Osoby przyjęte na studia w trakcie trwania danego semestru zobowiązane są do wniesienia opłaty za zajęcia powtarzane w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

7. Przekroczenie każdego ustalonego terminu wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. Obowiązuje data wpływu na konto bankowe Uczelni.

§ 2

Wysokość opłat, wymienionych w §1, jest stała w całym przewidywanym okresie studiów dla studentów przyjętych na studia w poszczególnych latach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w publicznej szkole wyższej
Zał. nr 3 [ .doc ]
Zał. nr 4 [ .doc ]

 

Ostatnia aktualizacja 24.06.2016

Oplaty za powtarzanie zajec
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2018-08-17


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl