www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Opłaty za powtarzanie zajęć
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document

ROK AKADEMICKI 2018/2019

PISMO OKÓLNE 31/2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 18.11.2016 r.

w sprawie modyfikacji zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne
oraz warunków zwalniania z tych opłat

Podaję do wiadomości treść Uchwały nr 18/2016/2017 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 18.11.2016 r.:

§ 1

 1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, w tym:
  1) za zajęcia dydaktyczne w semestrze,
  2) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.
 2. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, tj. za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.
 3. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem słuchaczy studiów podyplomowych. Opłaty te pobierane są za zajęcia dydaktyczne w semestrze.
 4. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników kursów dokształcających. Opłaty te pobierane są za cały kurs.
 5. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników szkoleń. Opłaty te pobierane są za całe szkolenie.
 6. Uczelnia pobiera opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku. Opłaty te pobierane są za całe zajęcia.
 7. Uczelnia pobiera opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się.
 8. Uczelnia może pobrać dodatkową opłatę za zwłokę w dokonaniu płatności, które student, słuchacz lub uczestnik był zobowiązany wnieść w wyznaczonych terminach.

§ 2

Za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce uważa się ponowny udział studenta w zajęciach dydaktycznych, w szczególności po uzyskaniu decyzji w przedmiocie:

a. rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS,
b. powtarzania semestru studiów celem wyrównania lub zmniejszenia długu punktów ECTS,
c. powtarzania semestru po wznowieniu studiów.

§ 3

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ust. 1-7, oraz wysokość maksymalnej opłaty za powtarzane przedmioty na studiach stacjonarnych obowiązujących w danym roku akademickim, ustala Rektor.
 2. Terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1-2, ustala Rektor.

§ 4

 1. Student studiów niestacjonarnych może dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w dwóch ratach w wysokości i terminach określonych przez Rektora.
 2. W przypadku wnoszenia opłaty za semestr w ratach opłata za semestr ulega zwiększeniu.
 3. Wysokość zwiększenia opłaty ustala Rektor.
 4. Uregulowanie przez studenta studiów niestacjonarnych wszelkich należności za dany semestr jest warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.
 5. Uzyskanie przez studenta studiów niestacjonarnych zgody na wpis warunkowy wymaga bezwzględnego dokonania wpłaty pierwszej raty opłaty za semestr, którego wpis warunkowy dotyczy.

§ 5

Opłata za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pobierana jest za powtarzany przedmiot.

§ 6

Wysokość opłaty, o której mowa w § 5, ustala się na podstawie iloczynu liczby godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach danego przedmiotu oraz stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych, określoną w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Rektora.

§ 7

W przypadku powtarzania semestru opłatę za ponowny udział w zajęciach dydaktycznych ustala się na podstawie iloczynu łącznej liczby godzin powtarzanych zajęć dydaktycznych oraz stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych, określoną w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Rektora.

§ 8

Opłata za powtarzanie pracy dyplomowej pobierana jest w jednakowej wysokości, określonej w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Rektora, na wszystkich kierunkach i specjalnościach kształcenia.

§ 9

Studentowi studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych przysługuje zwrot części wniesionej opłaty, liczonej proporcjonalnie od dnia złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów lub daty skreślenia z listy studentów.

§ 10

 1. Warunki odpłatności za studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią, reprezentowaną przez Rektora, a studentem, słuchaczem lub uczestnikiem kursu bądź szkolenia, zwana dalej umową.
 2. Umowa zawierana jest na cały okres trwania studiów lub kursu.
 3. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Rektor może udzielić pełnomocnictwa do zawarcia umowy prorektorowi.

§ 11

 1. Student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne na pisemny wniosek, w następujących przypadkach:
  a) istotnego pogorszenia sytuacji materialnej w rodzinie studenta w odniesieniu do poprzedniego roku, a dochód netto na jednego członka w rodzinie studenta nie przekracza miesięcznie 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
  b) uzyskiwania wybitnych wyników w nauce,
  c) uczestnictwa w międzynarodowych programach stypendialnych.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć do Rektora.
 3. Uzyskanie zwolnienia za pierwszy rok studiów jest niedopuszczalne.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit a), istotne pogorszenie sytuacji materialnej dokumentuje się poprzez złożenie:
  a) kompletu aktualnych dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu na jednego członka rodziny, potwierdzających sytuację materialną, zgodnie z wymogami obowiązującego w uczelni Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Nysie;
  b) opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin;
  c) innych dokumentów potwierdzających istotne pogorszenie sytuacji materialnej.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) student może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne, jeżeli średnia ocen za poprzedni semestr, obliczona zgodnie z Regulaminem Studiów, wynosi co najmniej 4,90.
 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w terminie:
  a) do 20 września w przypadku wniosków dotyczących opłat za świadczone usługi edukacyjne w semestrze zimowym,
  b) do 31 stycznia w przypadku wniosków dotyczących opłat za świadczone usługi edukacyjne w semestrze letnim.
 7. Rektor rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 1, najpóźniej do 30 września, gdy wniosek dotyczy semestru zimowego, oraz do 15 lutego, gdy dotyczy semestru letniego.
 8. Wnioski składane po upływie terminów, o których mowa w ust. 6, nie podlegają rozpoznaniu.
 9. Rektor podejmuje na piśmie decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłaty za świadczone usługi edukacyjne biorąc pod uwagę sytuację finansową Uczelni.
 10. Od decyzji Rektora studentowi przysługuje prawo do złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

§ 12

 1. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunki zwalniania z tych opłat, określone w § 11, mają zastosowanie do obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 2. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunki zwalniania z tych opłat cudzoziemców, innych niż wskazani w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14

Traci moc Pismo Okólne 19/2015 z dnia 24.07.2015 r.

Ostatnia aktualizacja 17.08.2018

Opłaty za usługi edukacyjne
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2018-08-17


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl