ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
JĘZYK BIZNESU
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2018/2019

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia zawodowe w ramach specjalności język biznesu trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii specjalność: angielski język biznesu, umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim na studiach w zakresie lingwistyki stosowanej lub filologii ze specjalności translatoryczną lub w zakresie języka biznesu, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza.

2. WARUNKI PRZYJĘCIA DO DANEGO PROGRAMU STUDIÓW - FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ JĘZYK BIZNESU

Kandydaci, którzy zdawali nową maturę z języka angielskiego są kwalifikowani w trybie konkursu świadectw (nie zdają egzaminu wstępnego). W przypadku kandydatów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego według starych zasad, przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikacji obejmujący rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim i konkurs świadectw (zdanie egzaminu wstępnego dopuszcza do konkursu świadectw). Zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej są finaliści i laureaci olimpiad.

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów - FILOLOGIA - JĘZYK BIZNESU

Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące prolegomenę nauk ekonomicznych i prawnych, a także mające na celu przygotować przyszłych absolwentów do ewentualnego podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia ze specjalnością język biznesu lub specjalnością translatoryczną. Duża ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza.

4. Dalsze możliwości kształcenia - FILOLOGIA ze specjalnościami: język biznesu, lingwistyka stosowana, tłumaczenie tekstów specjalistycznych w zakresie ekonomii i prawa

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia ze specjalnościami: język biznesu, lingwistyka stosowana, translatoryka oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich w zakresie angielskiego języka biznesu lub translatoryki (np. w krajach europejskich można ubiegać się o tytuł tłumacza dyplomowanego).

5. Diagramy roczne dla programu:

  • DIAGRAMY SEMESTRALNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 WEDŁUG PROGRAMU STUDIÓW 2016-2019, PROFIL PRAKTYCZNY (pobierz .pdf)

6. Formuła egzaminu końcowego (jeśli jest w programie) - FILOLOGIA JĘZYK BIZNESU

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej.

7. Zasady/metody oceniania i egzaminowania - FILOLOGIA - JĘZYK BIZNESU

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
O ceny stosowane w PWSZ w Nysie : bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS - FILOLOGIA - JĘZYK BIZNESU

Wydziałowy/ Kierunkowy Koordynator ECTS
Instytut Neofilologii - Język biznesu (pok. 305F)
dr Iwona Sikora
iwona.sikora@slovik.com.pl

9. Praktyka zawodowa - FILOLOGIA - JĘZYK BIZNESU

Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa - praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe - małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń. W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to możliwe, również symultanicznie.

KATALOG KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 WEDŁUG PROGRAMU STUDIÓW 2016-2019, PROFIL PRAKTYCZNY

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl