Strona BWM
ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2016/2017

INSTYTUT DIETETYKI

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe) - DIETETYKA

Absolwenci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Po ukończeniu studiów są przygotowani do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points ? HACCP), oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie ? po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny. Absolwenci studiów powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Powinni posiadać ponadto przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia. Absolwenci powinni być przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów - DIETETYKA

Zasady przyjęć studentów na Dietetykę określone zostały w oparciu o konkurs świadectw. W przypadku kandydatów zdających maturę według nowych zasad do obliczeń wartości wskaźnika rankingowego bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym. W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na świadectwie ukończenia szkoły zaliczane na ocenę oprócz religii (etyki) i sprawowania oraz wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Na tej podstawie oblicza się średnią ocenę ze wszystkich ocenionych przedmiotów wykazanych na świadectwie dojrzałości. Ocena ta jest z kolei przeliczana na punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.

Informacje szczegółowe

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów - DIETETYKA

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem (instytucje ochrony zdrowia, struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakłady żywienia), a także pracownika podejmującego indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.
W szerszym aspekcie celem studiów jest wykształcenie dietetyka, specjalisty potrafiącego wykorzystać wiedzę o żywieniu w działaniach praktycznych oraz edukacji grupowej i indywidualnej, w zdrowiu i chorobie. Program studiów obejmuje naukę przedmiotów teoretycznych (w tym podstaw nauk medycznych), a także zajęcia praktyczne, warsztatowe oraz cykl zajęć w zakładach opieki zdrowotnej.
Dietetyk, w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte podczas trzyletniego szkolenia zawodowego będzie mógł podjąć i w pełnym zakresie wykonywać pracę:

 • w instytucjach służby zdrowia, zarówno w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych,
 • w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • w ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo,
 • w zakładach żywienia.

Poza wiedzą i umiejętnościami praktycznymi absolwent studiów licencjackich o specjalności dietetyka powinien zostać przygotowany do aktywnej i prowadzonej w oparciu o wiarygodne źródła kontynuacji doskonalenia zawodowego i samokształcenia w dziedzinie dietetyki.
Od absolwenta kierunku "Dietetyka" oczekuje się wiedzy i praktycznych umiejętności
w dziedzinie wpływu żywności i żywienia na stan zdrowia człowieka, w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów żywieniowych, metod oceny potrzeb żywieniowych w stanie zdrowia i choroby, opracowania receptur dietetycznych, działalności oświatowej i promocyjnej, a także w zakresie prowadzenia i nadzorowania wszystkich elementów przygotowania żywności, stosownej dokumentacji i kontroli jakości.

Absolwent dietetyki jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia.

4. Dalsze możliwości kształcenia

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku Dietetyka.

5. Diagramy semestralne/roczne dla programu

 • specjalność Dietetyka administracyjna: studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • specjalność Dietetyka kliniczna: studia stacjonarne (pobierz .pdf)

dla studentów rozpoczynających w 2016 roku

 • specjalność Dietetyka administracyjna: studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • specjalność Dietetyka administracyjna: studia niestacjonarne (pobierz .pdf
 • specjalność Dietetyka kliniczna: studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • specjalność Dietetyka kliniczna: studia niestacjonarne (pobierz .pdf)
 • specjalność Dietetyka sportowa: studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • specjalność Dietetyka sportowa: studia niestacjonarne (pobierz .pdf)

6. Formuła egzaminu końcowego

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę licencjacką napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy licencjackiej obronę pracy licencjackiej.

7. Zasady/metody oceniania i egzaminowania - DIETETYKA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny, co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS - DIETETYKA

Wydziałowy/ Kierunkowy Koordynator ECTS
Kierunkowy Koordynator ECTS
Instytut Nauk o Zdrowiu
dr Marcin Błaszczyk
marbl@wp.pl

9. PRAKTYKA ZAWODOWA - DIETETYKA

Praktyka jest nieodzownym uzupełnieniem wiedzy zdobytej w ramach programu studiów. Ogólna liczba godzin przewidzianych na zajęcia praktyczne na kierunku dietetyka wynosi 705 godzin. Wymiar godzin praktyk na poszczególnych semestrach przedstawia się następująco: na II semestrze: 105 godzin, na IV semestrze: 150 godzin, na VI semestrze 210 godzin, na VII semestrze 240 godzin. Praktyka w II, IV, VI semestrze są realizowane w czasie wakacji, natomiast w VII semestrze w trakcie semestru.
Praktyki organizowane są w poradniach dietetycznych, w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, w szpitalu dziecięcym (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej i niemowlęcej, żłobku, poradni dietetycznej, magazynie żywności), w szpitalu dla dorosłych (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej, dziale żywienia) oraz w domu opieki społecznej. Praktyka obejmować będzie również praktykę z technologii potraw.
Uczelnia opracowała harmonogram praktyk zawodowych zobowiązujących studentów kierunku Dietetyka do odbycia praktyk zawodowych w ww. liczbie godzin.
W zakresie organizowania praktyk zawodowych Instytut Dietetyki współpracuje z "Działem Praktyk Zawodowych", mieszczącym się przy ul. Chodowieckiego 4.


KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl, inż. PIOTR KIESTRA e-mail: pkiestra@pwsz.nysa.pl