ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2018/2019

Instytut Nauk o Zdrowiu
Kierunek: DIETETYKA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)

Absolwenci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Po ukończeniu studiów są przygotowani do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points HACCP), oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny. Absolwenci studiów powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Powinni posiadać ponadto przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia. Absolwenci powinni być przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Zasady przyjęć studentów na Dietetykę określone zostały w oparciu o konkurs świadectw. W przypadku kandydatów zdających maturę według nowych zasad do obliczeń wartości wskaźnika rankingowego bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym. W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na świadectwie ukończenia szkoły zaliczane na ocenę oprócz religii (etyki) i sprawowania oraz wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Na tej podstawie oblicza się średnią ocenę ze wszystkich ocenionych przedmiotów wykazanych na świadectwie dojrzałości. Ocena ta jest z kolei przeliczana na punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.

3. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem (instytucje ochrony zdrowia, struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakłady żywienia), a także pracownika podejmującego indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.
W szerszym aspekcie celem studiów jest wykształcenie dietetyka, specjalisty potrafiącego wykorzystać wiedzę o żywieniu w działaniach praktycznych oraz edukacji grupowej i indywidualnej, w zdrowiu i chorobie. Program studiów obejmuje naukę przedmiotów teoretycznych (w tym podstaw nauk medycznych), a także zajęcia praktyczne, warsztatowe oraz cykl zajęć w zakładach opieki zdrowotnej.
Dietetyk, w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte podczas trzyletniego szkolenia zawodowego będzie mógł podjąć i w pełnym zakresie wykonywać pracę:

  • w instytucjach służby zdrowia, zarówno w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych,
  • w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • w ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo,
  • w zakładach żywienia.

Poza wiedzą i umiejętnościami praktycznymi absolwent studiów licencjackich kierunek dietetyka powinien zostać przygotowany do aktywnej i prowadzonej w oparciu o wiarygodne źródła kontynuacji doskonalenia zawodowego i samokształcenia w dziedzinie dietetyki.
Od absolwenta kierunku dietetyka oczekuje się wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie wpływu żywności i żywienia na stan zdrowia człowieka, w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów żywieniowych, metod oceny potrzeb żywieniowych w stanie zdrowia i choroby, opracowania receptur dietetycznych, działalności oświatowej i promocyjnej, a także w zakresie prowadzenia i nadzorowania wszystkich elementów przygotowania żywności, stosownej dokumentacji i kontroli jakości.

Absolwent studiów licencjackich kierunek dietetyka jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia.

4. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku dietetyka.

5. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku dietetyka.

6. DIAGRAMY ECTS SEMESTRALNE/ROCZNE DLA PROGRAMU

Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku dietetyka.

Specjalność dietetyka administracyjna: Specjalność dietetyka kliniczna: Specjalność dietetyka sportowa:

7. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę licencjacką napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy licencjackiej obronę pracy licencjackiej.

8. ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny, co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

9. DANE INSTYTUTOWEGO/KIERUNKOWEGO KOORDYNATORA ECTS

Kierunkowy Koordynator ECTS
Instytut Nauk o Zdrowiu
dr n. zdr. Jagoda Rydelek
jagoda.rydelek@pwsz.nysa.pl

10. PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyka jest nieodzownym uzupełnieniem wiedzy zdobytej w ramach programu studiów. Zgodnie z planem i programem kształcenia dla kierunku dietetyka:

dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w 2014 roku praktyka realizowana jest w wymiarze 705 godzin:
150 godzin w trakcie trwania I semestru
210 godzin po II semestrze
150 godzin w trakcie trwania III semestru
195 godzin po IV semestrze

dla studentów rozpoczynających naukę od 2016 roku praktyka realizowana jest w wymiarze 520 godzin:
200 godzin (25 dni roboczych) po II semestrze
120 godzin (15 dni roboczych) w trakcie trwania III semestru
200 godzin (25 dni roboczych) po IV semestrze

Praktyki organizowane są w poradniach dietetycznych, w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, w szpitalu dziecięcym (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej i niemowlęcej, żłobku, poradni dietetycznej, magazynie żywności), w szpitalu dla dorosłych (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej, dziale żywienia) oraz w domu opieki społecznej. Praktyka obejmować będzie również praktykę z technologii potraw.
Uczelnia opracowała harmonogram praktyk zawodowych zobowiązujących studentów kierunku dietetyka do odbycia praktyk zawodowych w ww. liczbie godzin.
W zakresie organizowania praktyk zawodowych kierunek dietetyka współpracuje z "Biurem Praktyk", mieszczącym się przy ul. Obrońców Tobruku 5 w budynku Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie.


KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl