ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia zawodowe na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata filologii angielskiej. Aktualnie na wszystkich latach studiów jest realizowana specjalizacja nauczycielska.

Specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska: Program studiów zawiera blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych, które przygotowują studenta do pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego. Absolwent tej specjalności posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii angielskiej umożliwiające kontynuowanie nauki na poziomie magisterskim. Na potrzeby organizacji procesu edukacyjnego w szkole program studiów obejmuje blok przedmiotów tłumaczeniowych, w tym tłumaczenia pisemne i ustne, które będą również pomocne w wykonywaniu pracy tłumacza języka angielskiego.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów - FILOLOGIA angielska

Kandydaci którzy zdawali nową maturę z języka angielskiego są kwalifikowani w trybie konkursu świadectw (nie zdają egzaminu wstępnego). W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad, do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Na tej podstawie ustala się punktację umiejscawiającą kandydatów w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów - FILOLOGIA angielska

Specjalność filologia angielska. Jednym z istotnych celów kształcenia jest ogólne przygotowanie filologiczne, które realizowane jest poprzez przedmioty o charakterze językoznawczym, kulturoznawczym i literaturoznawczym. Kończąc kierunek filologii student zdobywa wszechstronną wiedzę w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie. Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym określonym jako C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Będzie umiał przeprowadzić analizę i interpretację tekstów ogólnych jak i specjalistycznych, użytkowych i literackich.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej przygotowywani są do podjęcia pracy w szkołach i przedszkolach zgodnie ze standardami kształcenia opracowanymi przez MNiSW. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, będzie samodzielnie dobierał strategie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz będzie dysponował wiedzą pozwalającą na zrozumienie procesów rozwoju i wychowania człowieka.

4. Dalsze możliwości kształcenia - FILOLOGIA angielska

Specjalność filologia angielska z uprawnieniami do nauczania języka angielskiego: Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia angielska i lingwistyka stosowana oraz w zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich filologii angielskiej a także kierunku pedagogicznego z językiem angielskim jako językiem obcym.

5. Diagramy semestralne/roczne dla programu - FILOLOGIA angielska

 • Diagramy ECTS dla rocznika, który rozpoczął naukę w 2017 roku (pobierz .pdf)
 • Diagramy ECTS dla roczników, które rozpoczęły naukę w 2016 i 2015 roku (pobierz .pdf)

6. Formuła egzaminu końcowego (jeśli jest w programie) - FILOLOGIA angielska

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę, przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym. Egzamin ten obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej.

7. Zasady/metody oceniania i egzaminowania - FILOLOGIA angielska

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej w terminie określonym trybem zaliczenia semestru. Oceny stosowane w PWSZ w Nysie : bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS - FILOLOGIA angielska

dr Agnieszka Kaczmarek
agnieszka.kaczmarek@pwsz.nysa.pl

9. Praktyka zawodowa - FILOLOGIA angielska

Praktyka pedagogiczna - praktyka ta jest dla przyszłych nauczycieli nieodzownym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej. Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych i przedszkolach. W jej skład wchodzi obserwacja i samodzielne prowadzenie zajęć. Oprócz zajęć w ramach nauki języka angielskiego, studenci poznają inne ważne elementy związane z funkcjonowaniem szkoły tzn. uczestniczą w konferencjach, spotkaniach z rodzicami, lekcjach wychowawczych itp. Student sporządza konspekty prowadzonych zajęć oraz realizuje zadania konsultując je z nauczycielem w szkole oraz opiekunem praktyki wyznaczonym z ramienia uczelni.

Praktyka tłumaczeniowa - praktyka ta odbywa się w biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami nauczania języka obcego (kolonie językowe itp.). W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują zdobyte w toku studiów umiejętności, tłumacząc teksty w sposób pisemny i, o ile to możliwe, symultaniczny.

10. Katalog przedmiotów - (wszystkie semestry):

 • Katalog ECTS dla rocznika, który rozpoczął naukę w 2017/2018,
  profil praktyczny (pobierz.pdf)
 • Katalog ECTS dla rocznika, który rozpoczął naukę w 2016/2017,
  profil praktyczny (pobierz.pdf)
 • Katalog ECTS dla rocznika, który rozpoczął naukę w 2015/2016,
  profil ogólnoakademicki (pobierz.pdf)

11. Programy kształcenia:

 • Specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska (rocznik 2017-2018) studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • Specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu (rocznik 2017-2018) studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • Specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska (rocznik 2016-2017) studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • Specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska (rocznik 2015-2016) studia stacjonarne (pobierz .pdf)

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl