Strona BWM
ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2011/2012

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia zawodowe w ramach kierunku jazz i muzyka estradowa trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie jazzu i muzyki estradowej umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim, jak również do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, kompozytor i aranżer.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów - JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Zasady przyjęć studentów na wydział jazzu i muzyki estradowej obejmują dwustopniowy tryb kwalifikacyjny: egzamin wstępny, którego celem jest potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku i konkurs świadectw. Zdanie egzaminu wstępnego jest warunkiem dopuszczenia do konkursu świadectw.

Informacje szczegółowe

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów - JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Celem programu studiów jest przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej w dziedzinie muzyki jazzowej i estradowej. Nabyta wiedza ma na celu przygotowanie do:

  • pracy estradowej z odpowiednimi umiejętnościami wykonawczymi w zakresie instrumentalnym lub wokalnym
  • indywidualnej pracy twórczej w zakresie aranżacji i kompozycji
  • prowadzenia zespołów
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach kulturalno - oświatowych

4. Dalsze możliwości kształcenia - JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich uczelni akademickich, na kierunku jazzu.

5. Diagramy semestralne/roczne dla programu - JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

  • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA (dla instrumentalistów) - studia stacjonarne (pobierz .pdf)
  • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA (dla studentów śpiewu solowego) - studia stacjonarne (pobierz .pdf)

6. Formuła egzaminu końcowego (jeśli jest w programie) - JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę, przedłożyć pracę dyplomową napisana pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć egzamin końcowy, składający się z recitalu dyplomowego oraz obrony pracy licencjackiej.

7. Zasady/metody oceniania i egzaminowania - JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożeniem indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru. Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus ( 4, 5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.


Informacje szczegółowe

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS - JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Jazz i muzyka estradowa
mgr Aleksandra Brzeźnicka
aleksandrabrzeznicka@interia.pl

9. Praktyka zawodowa - JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Praktyka zawodowa może odbywać się w różnego typu placówkach kultury. Praktyka zawodowa może być realizowana w następujących punktach:

  • Poznanie placówek kultury: jej struktury, organizacji pracy i społeczności w niej działającej.
  • Udział w działalności zespołów muzycznych w charakterze wykonawcy.
  • Prowadzenie prób i koncertów zespołów muzycznych.
  • Realizacja własnych projektów artystycznych.

Celem praktyki jest pogłębianie znajomości metod i form praktycznego wykorzystanie wiedzy z zakresu kierunku, poznanie zasad wykonywania pracy w instytucjach o charakterze kulturalnym i muzycznym oraz praktyczne udział w działalności zespołów muzycznych. Praktyka zawodowa obejmuje łącznie 4 tygodnie.

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl, inż. PIOTR KIESTRA e-mail: pkiestra@pwsz.nysa.pl