ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia stacjonarne/ niestacjonarne, trwają dwa lata (cztery semestry).
Ogólna liczba godzin kształcenia wynosi 1300 godzin.
Liczba godzin kształcenia teoretycznego wynosi 870 godzin.
Liczba godzin zajęć praktycznych 430 godzin.
Liczba punktów ECTS ( European Credit Transfer System) wynosi 123 pkt.

Studia mają profil praktyczny.

Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent dwuletnich studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo po otrzymaniu dyplomu uzyskuje tytuł zawodowy „ magistra pielęgniarstwa”. Standardy kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: (…) pielęgniarstwa i położnictwa, Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 roku, Poz. 631.(Na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572).

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

 1. posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
 2. w zakresie umiejętności potrafi:
  • problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikaŹjących ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
  • określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zaŹwodowej,
  • prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
  • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
  • organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy paŹcjentów, pracowników i organizacji,
  • wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
  • opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzeboŹwania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
  • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
  • dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiąŹzywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
  • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od speŹcyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
  • opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.
  • ponadto absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa ukierunkowaną na problematykę gerontologii i geriatrii; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie specjalistycznego pielęgniarstwa z rozszerzeniem kompetencji w zakresie profesjonalnej opieki nad ludźmi w podeszłym wieku.
  • poprzez znajomość teoretycznych podstaw diagnostyki psychologicznej i najczęściej stosowanych technik psychoterapeutycznych absolwent jest przygotowany do stosowania w praktyce pielęgniarskiej różnorodnych metod diagnostycznych i technik oddziaływania psychokorekcyjnego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich ).

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów - PIELĘGNIARSTWO

STUDIA STACJONARNE

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek pielęgniarstwo stacjonarne przewiduje się kwalifikacje na podstawie średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia. Średnia ta jest z kolei przeliczana na punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.

STUDIA NIESTACJONARNE

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek pielęgniarstwo niestacjonarne przewiduje się kwalifikacje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

3. Diagramy semestralne/roczne dla programu

Diagramy semestralne/roczne dla programu – (pobierz .pdf)
pielęgniarstwo stacjonarne /niestacjonarne – studia II stopnia;
(przedmiot do wyboru: Edukacja osób starszych i rodzin)

Diagramy semestralne/roczne dla programu – (pobierz .pdf)
pielęgniarstwo stacjonarne /niestacjonarne – studia II stopnia;
(przedmiot do wyboru: Kardiologia z elementami kardiologii inwazyjnej i
pielęgniarstwo kardiologiczne)

Diagramy semestralne/roczne dla programu – (pobierz .pdf)
pielęgniarstwo stacjonarne /niestacjonarne – studia II stopnia;
(ścieżka uzupełniająca)

4. Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy magisterski, za który przyznaje się 20 punktów ECTS, obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia

5. Zasady/metody oceniania i egzaminowania - PIELĘGNIARSTWO

Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia wymaga zastosowania zróżnicowanych form oceniania studentów, adekwatnych do obszarów, których dotyczą te efekty.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy sprawdza się za pomocą egzaminów pisemnych lub ustnych.

Jako formy egzaminów pisemnych stosuje się eseje, raporty, krótkie ustrukturyzowane pytania oraz testy: wielokrotnego wyboru (MCQ – Multiple Choice Questions), wielokrotnej odpowiedzi (MRQ – Multiple Response Questions), wyboŹru Tak/Nie i dopasowania odpowiedzi.
Egzaminy ustne są standaryzowane oraz ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyższym niż sama znajomość faktów (poziom zrozumienia, umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania problemów).
Wykorzystuje się także opisy przypadków klinicznych, na podstawie których student ustala i prezentuje plan specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

Ocenia się prezentacje i wystąpienia indywidualne i zespołowe (prezentacje ustne, prezentacje oparte o przygotowane maŹteriały wizualne z wykorzystaniem środków multimedialnych, analiza literatury, w tym w języku obcym).

6. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS - PIELĘGNIARSTWO

Wydziałowy/ Kierunkowy Koordynator ECTS
mgr Lucyna Frihauf
lucyna.frihauf@wp.pl

7. Praktyka zawodowa - PIELĘGNIARSTWO

Nieodłącznym elementem kształcenia na studiach drugiego stopnia są praktyki, które trwają 300 godzin – 15 punktów ECTS. Kształcenie praktyczne jest realizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz placówkach oświatowo-wychowawczych.8 . Katalog przedmiotów


KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl