ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2017/2018

Kierunek: architektura
Specjalność: Architektura i Urbanistyka, Architektura Światła, Konserwacja i Ochrona Zabytków

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia I-ego stopnia w ramach kierunku architektura i urbanistyka trwają trzy i pół roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie II-go stopnia (magisterskim), jak również przygotowanie zawodowe do pracy w biurze projektowym, jednostkach planowania przestrzennego, firmach związanych z realizacją inwestycji budowlanych, itp.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów

Dostarczenie obligatoryjnych dokumentów (bez egzaminów wstępnych).

Informacje szczegółowe

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów

Celem programu studiów na kierunku architektura i urbanistyka jest ogólne przygotowanie zawodowe. Absolwentowi studiów I-ego stopnia kierunku architektura i urbanistyka zostaje nadany tytuł inżyniera architekta. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia niesamodzielnych działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu architektonicznym w Polsce przysługują absolwentom studiów II stopnia czyli magisterskich). Studia mają na celu wykształcić inżyniera świadomego społecznej odpowiedzialności, o wysokiej etyce i kulturze zawodowej, rzetelnej wiedzy i zasobie odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:

 • kształtowania środowiska przestrzennego człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
 • tworzenia projektów architektoniczno-urbanistycznych, spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne,
 • historii architektury, dorobku pokrewnych sztuk, nauk i technologii towarzyszących sztuce budowania,
 • podstaw sztuk pięknych, które mają związek z jakością architektury,
 • kształtowania urbanistycznego,
 • rozumienia wielostronnych, wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
 • rozumienia roli czynnika społecznego w opracowywanych projektach i zasad etyki zawodu architekta,
 • metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
 • problemów konstrukcyjnych, budowlanych i innych inżynierskich, związanych z projektowaniem architektonicznym budynków,
 • rozwiązywania problemów fizyko-budowlanych i użytkowo-technologicznych w celu zapewnienia we wnętrzach odpowiedniej ochrony przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi oraz komfortowego mikroklimatu,
 • przepisów budowlanych i ustaw prawnych oraz ograniczeń finansowych postulowanych przez inwestora i użytkownika budynków,
 • zasad organizacji przemysłu budowlanego, procedur realizacji budynków oraz integracji projektów i planów z procesami planowania.

4. Dalsze możliwości kształcenia

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w całym kraju i za granicą na kierunku architektura i urbanistyka.

5. Diagramy semestralne dla programu

Diagram ECTS dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 ÷ 2014/2015
Diagram ECTS dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016
Diagram ECTS dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017
Diagram ECTS dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018

Diagram ECTS dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 ÷ 2014/2015
Diagram ECTS dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016
Diagram ECTS dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017
Diagram ECTS dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018

Diagram ECTS dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 ÷ 2014/2015
Diagram ECTS dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016
Diagram ECTS dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017
Diagram ECTS dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018

6. ZASADY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź zatwierdzonych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

REGULAMIN STUDIÓW W PWSZ W NYSIE

7. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO - ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Aby uzyskać tytuł inżyniera architekta studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz:

 • przedłożyć pracę dyplomową - podlegający recenzjom projekt dyplomowy, wykonany pod kierunkiem promotora, składający się z części rysunkowej i opisowej,
 • złożyć egzamin dyplomowy inżynierski, przeprowadzanym w trybie ustnym, obejmującym wiedzę i treści przekazywane w okresie studiów oraz tematu wykonanej pracy dyplomowej.

INSTYTUTOWY REGULAMIN DYPLOMOWANIA

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS

mgr inż. Marcin Zdanowicz
E-MAIL:
marcin.zdanowicz@pwsz.nysa.pl

9. PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia dla kierunku architektura praktyka realizowana jest w wymiarze:
Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2016/2017
(profil ogólnoakademicki)
  po I roku - 2 tygodnie (80h)
  po II roku - 2 tygodnie (80h)
  po III roku - 2 tygodnie (80h)
Studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 i później
(profil praktyczny)
  po I roku - 4 tygodnie (160h)
  po II roku - 4 tygodnie (160h)
  po III roku - 5 tygodni (200h)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

10. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Program DOUBLE DIPLOMA >>

Z dniem 27.02.2008r., pomiędzy Departamentem Architektury Fachhochschule Lausitz (obecnie Hochschule Lausitz w Cottbus, Niemcy), a Instytutem Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, rozpoczęto naukę na międzynarodowym kierunku studiów, kończących się uzyskaniem dyplomów obu uczelni, tzw. Podwójny Dyplom / eng. Double Diploma.

Podpisanie porozumienia poprzedził dwuletni proces badania i tworzenia wspólnego programu kształcenia, który spełnia wymogi dotyczące efektów kształcenia studentów w Polsce i w Niemczech, daje możliwość osiągnięcia przez nich wymaganej liczby punktów ECTS, zdobycia określonych programem efektów kształcenia, odbycia przewidzianych kształceniem praktyk, podwyższenie umiejętności językowych oraz zdobycia szerokiej wiedzy o profilu architektoniczno-urbanistycznym. Efektem tych prac było powstanie programu nauczania dla wspólnego kierunku, zapisanego we wniosku partnera niemieckiego o akredytację międzynarodowych, wspólnych studiów I stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka. W dniu 22.09.2009 niemiecki partner programu uzyskał akredytację dla swoich działań wydaną przez ACQUIN - Akkreditierungs Certifizierungs und Qualitätssicherungs Institut.

Od roku 2015, po fuzji dwóch uczelni niemieckich HSL i BTU, zlokalizowanych w Cottbus, dwunarodowy polsko - niemiecki kierunek studiów jest prowadzony pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie i Branderburgische Technische Universität (Politechniką Branderburską) w Cottbus.

W ramach programu Double Dipolma studenci obu uczelni realizują część studiów (dwa semestry) w uczelni partnerskiej, odbywają zagraniczne praktyki zawodowe oraz podnoszą swoje kwalifikacje językowe z zakresu języka niemieckiego (Polacy) oraz języka polskiego (Niemcy). Kończąc program studenci uzyskują niemiecki tytuł Bachelor of Arts oraz polski tytuł Inżynier Architekt.

Międzynarodowy charakter studiów stwarza szerokie spektrum możliwości, pozwala doskonalić znajomość języka niemieckiego, zapewnia nabycie umiejętności artystycznych, technicznych i twórczych. Umożliwia również poznanie ludzi z różnych zakątków świata oraz zdobycie cennego doświadczenia ułatwiającego zdobycie pracy zawodowej w kraju i za granicą.

Tok studiów w ramach program Double Diploma:

Nauka na studiach I-go stopnia, w programie DD podczas pierwszych czterech semestrów odbywa się na uczelniach macierzystych. Na piątym semestrze studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przyjeżdżają do Cottbus i kształcą się wspólnie ze studentami Politechniki Branderburskiej (BTU Cottbus), kiedyś Wyższej Szkoły Zawodowej (HSL w Lausitz) ddo końca semestru szóstego. Miejsce pobytu na semestrze siódmym, a także przygotowania pracy dyplomowej pozostaje do wyboru każdemu studentowi. Językiem wykładowym na uczelniach jest język macierzysty danego kraju - niemiecki w Cottbus i polski w Nysie.

Ukończenie polsko-niemieckiego kierunku studiów owocuje uzyskaniem tytułu Bachelor of Arts (BTU Cottbus) i Inżyniera Architekta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie) - odpowiednik zachodnioeuropejskiego Bachelor of Arts.

Absolwenci wspólnego kierunku studiów mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II-go stopnia na Politechnice Branderburskiej w Cottbus lub na innych uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Program ERASMUS+, mobilność semestralna >>

Od roku 2014, dzięki programowi Erasmus+ możliwe było nawiązanie kontaktów z wieloma uczelniami Państw UE. Było to kontynuowanie założeń współpracy w ramach funkcjonującego w latach 2007-2013 programu Lifelong Learning Programme.

Zagraniczna mobilność semestralna (w chwili obecnej wydłużona do 12 miesięcy możliwej mobilności) pozwala naszym studentom korzystać nie tylko z możliwości wyjazdu do uczelni partnerskich na okres maksymalny nie dłuższy niż 3 semestry i gromadzenia tam doświadczeń związanych z wiedzą, kulturą, kształceniem języka, ale także z zagranicznych staży, jako części programu studiów ( np.: 2 semestry na Uczelni partnerskiej + 1 praktyki w czasie wakacji pomiędzy nimi). Nasi studenci mają możliwość studiowania m. innymi w:

 • Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
 • Universidad de Zaragoza, Hiszpania
 • University of Granada, Hiszpania
 • HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy
 • Hochschule Lausitz, Niemcy
 • Hochschule Ostwestfalen - Lippe, Niemcy
 • Slovak University of Technology, Słowacja
 • University of Calabria, Włochy
 • Accademia di Belle Arti Carrara, Włochy (Studenci specjalności Konserwacja Zabytków)

Program ERASMUS+, wakacyjne staże zagraniczne >>

W ramach programu ERASMUS + (zainicjowanego w 2014), który stał się kontynuacją założeń LLP Leonardo da Vinci, z lat poprzednich, studenci Instytutu Architektury PWSZ w Nysie oraz jej młodzi absolwenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki, przede wszystkim o profilu projektowym (łącznie do 12 miesięcy - 3 praktyki wakacyjne). Mogą oni również realizować staże zawodowe w zagranicznych firmach, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Krajami docelowymi są przeważnie Włochy, Hiszpania i Niemcy, chociaż możliwości programu są dużo szersze. Aplikować o udział w stażu zagranicznym lub praktyce zawodowej w ramach programu Erasmus+, mogą ci ze studentów IAiU PWSZ w Nysie, którzy legitymują się m. innymi znajomością języka obcego, pozwalającą im na realizację stażu za granicą oraz posiadają dobre wyniki w nauce.


11. KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)

Program kształcenia na kierunku ARCHITEKTURA 2012-2013

Program kształcenia na kierunku ARCHITEKTURA 2015-2016

Program kształcenia na kierunku ARCHITEKTURA 2016-2017

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl