Strona BWM
ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2012/2013

Kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Specjalność: Architektura i Urbanistyka

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia I-ego stopnia w ramach kierunku architektura i urbanistyka trwają trzy i pół roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie II-go stopnia (magisterskim), jak również przygotowanie zawodowe do pracy w biurze projektowym, jednostkach planowania przestrzennego, firmach związanych z realizacją inwestycji budowlanych, itp.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów

Dostarczenie obligatoryjnych dokumentów (bez egzaminów wstępnych).

Informacje szczegółowe

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów

Celem programu studiów na kierunku architektura i urbanistyka jest ogólne przygotowanie zawodowe. Absolwentowi studiów I-ego stopnia kierunku architektura i urbanistyka zostaje nadany tytuł inżyniera architekta. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia niesamodzielnych działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu architektonicznym w Polsce przysługują absolwentom studiów II stopnia czyli magisterskich). Studia mają na celu wykształcić inżyniera świadomego społecznej odpowiedzialności, o wysokiej etyce i kulturze zawodowej, rzetelnej wiedzy i zasobie odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:

 • kształtowania środowiska przestrzennego człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
 • tworzenia projektów architektoniczno-urbanistycznych, spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne,
 • historii architektury, dorobku pokrewnych sztuk, nauk i technologii towarzyszących sztuce budowania,
 • podstaw sztuk pięknych, które mają związek z jakością architektury,
 • kształtowania urbanistycznego,
 • rozumienia wielostronnych, wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
 • rozumienia roli czynnika społecznego w opracowywanych projektach i zasad etyki zawodu architekta,
 • metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
 • problemów konstrukcyjnych, budowlanych i innych inżynierskich, związanych z projektowaniem architektonicznym budynków,
 • rozwiązywania problemów fizyko-budowlanych i użytkowo-technologicznych w celu zapewnienia we wnętrzach odpowiedniej ochrony przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi oraz komfortowego mikroklimatu,
 • przepisów budowlanych i ustaw prawnych oraz ograniczeń finansowych postulowanych przez inwestora i użytkownika budynków,
 • zasad organizacji przemysłu budowlanego, procedur realizacji budynków oraz integracji projektów i planów z procesami planowania.

4. Dalsze możliwości kształcenia

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w całym kraju i za granicą na kierunku architektura i urbanistyka.

5. Diagramy semestralne/roczne dla programu

DLA STUDIÓW ROZPOCZĘTYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 LUB WCZEŚNIEJ:

DLA STUDIÓW ROZPOCZĘTYCH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013:

6. ZASADY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź zatwierdzonych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

REGULAMIN STUDIÓW W PWSZ W NYSIE

7. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO - ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Aby uzyskać tytuł inżyniera architekta studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz:

 • przedłożyć pracę dyplomową - podlegający recenzjom projekt dyplomowy, wykonany pod kierunkiem promotora, składający się z części rysunkowej i opisowej,
 • złożyć egzamin dyplomowy inżynierski, przeprowadzanym w trybie ustnym, obejmującym wiedzę i treści przekazywane w okresie studiów oraz tematu wykonanej pracy dyplomowej.

  INSTYTUTOWY REGULAMIN DYPLOMOWANIA (pobierz .pdf)

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ KACZMARZYK
E-MAIL:
michal.kaczmarzyk@pwsz.nysa.pl

9. PRAKTYKA ZAWODOWA

Program studiów przewiduje minimum 6 tygodni praktyk zawodowych. Praktyka zawodowa jest ściśle związana z danym kierunkiem studiów i jest niezbędna dla ukształtowania określonej sylwetki absolwenta oraz nabycia praktycznych umiejętności inwentaryzacji obiektów architektonicznych oraz projektowania architektoniczno-budowlanego.
W czasie studiów student bierze udział w dwóch praktykach wakacyjnych i jednej przeddyplomowej:
 • po I roku - praktyka budowlana (2 tygodnie),
 • po II roku - praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna i urbanistyczna (2 tygodnie),
 • po III roku - praktyka przed dyplomowa związana tematycznie z profilem dyplomowania (2 tygodnie).

Praktyki stanowią obligatoryjny element kształcenia dla studiów systemu stacjonarnego i niestacjonarnego.

INSTYTUTOWY REGULAMIN DYPLOMOWANIA (pobierz .pdf)

10. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Program DOUBLE DIPLOMA >>

Z dniem 27.02.2008r., pomiędzy Departamentem Architektury Fachhochschule Lausitz (obecnie Hochschule Lausitz w Cottbus, Niemcy), a Instytutem Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, rozpoczęto naukę na międzynarodowym kierunku studiów, kończących się uzyskaniem dyplomów obu uczelni, tzw. Podwójny Dyplom / eng. Double Diploma.

Podpisanie porozumienia poprzedził dwuletni proces badania i tworzenia wspólnego programu kształcenia, który spełnia wymogi dotyczące efektów kształcenia studentów w Polsce i w Niemczech, daje możliwość osiągnięcia przez nich wymaganej liczby punktów ECTS, zdobycia określonych programem efektów kształcenia, odbycia przewidzianych kształceniem praktyk, podwyższenie umiejętności językowych oraz zdobycia szerokiej wiedzy o profilu architektoniczno-urbanistycznym. Efektem tych prac było powstanie programu nauczania dla wspólnego kierunku, zapisanego we wniosku partnera niemieckiego o akredytację międzynarodowych, wspólnych studiów I stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka. W dniu 22.09.2009 niemiecki partner programu uzyskał akredytację dla swoich działań wydaną przez ACQUIN - Akkreditierungs Certifizierungs und Qualitätssicherungs Institut.

Nauka na studiach I-go stopnia, w programie DD podczas pierwszych trzech semestrów odbywa się na uczelniach macierzystych. Na czwartym semestrze studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przyjeżdżają do Cottbus i kształcą się wspólnie ze studentami Wyższej Szkoły Zawodowej w Lausitz. Miejsce pobytu na semestrze siódmym, a także przygotowania pracy dyplomowej pozostaje do wyboru każdemu studentowi (porównaj schemat poniżej). Językiem wykładowym na uczelniach jest język macierzysty danego kraju - niemiecki w Cottbus i polski w Nysie.

Ukończenie polsko-niemieckiego kierunku studiów owocuje uzyskaniem tytułu Bachelor of Arts (Hochschule Lausitz) i Inżyniera Architekta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie) - odpowiednik zachodnioeuropejskiego Bachelor of Arts.
Absolwenci wspólnego kierunku studiów mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II-go stopnia w Wyższej Szkole Zawodowej w Lausitz lub na innych uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Program ERASMUS >>

Dzięki programowi Erasmus możliwe było nawiązanie kontaktów z wieloma uczelniami Państw UE. Powstała w latach 2007-2013 nowa faza programu Lifelong Learning Programme pozwala naszym studentom korzystać nie tylko z możliwości mobilności do uczelni partnerskich i gromadzenia tam doświadczeń związanych z wiedzą, kulturą, kształceniem języka, ale także z zagranicznych staży, jako części programu studiów. Nasi studenci mają możliwość studiowania m. innymi w:

 • Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
 • Universidad de Zaragoza, Hiszpania
 • University of Granada, Hiszpania
 • HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy
 • Hochschule Lausitz, Niemcy
 • Hochschule Ostwestfalen - Lippe, Niemcy
 • Slovak University of Technology, Słowacja
 • University of Calabria, Włochy
 • Accademia di Belle Arti Carrara, Włochy (Studenci specjalności Konserwacja Zabytków)

Program Leonardo da Vinci >>

W ramach programu LLP Leonardo da Vinci studenci Instytutu Architektury PWSZ w Nysie oraz jej młodzi absolwenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki, przede wszystkim o profilu projektowym. Mogą oni również realizować staże zawodowe w zagranicznych firmach, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Krajami docelowymi są przeważnie Włochy, Hiszpania i Niemcy, chociaż możliwości programu są dużo szersze.
Aplikować o udział w stażu zagranicznym lub praktyce zawodowej w ramach LLP Leonardo da Vinci mogą ci ze studentów IA PWSZ w Nysie, którzy legitymują się m. innymi znajomością języka obcego, pozwalającą im na realizację stażu za granicą oraz posiadają dobre wyniki w nauce.

Katalog przedmiotów (wszystkie semestry) - studia stacjonarne
  Pobierz plik (.pdf)

KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6
  Semestr 7

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl, inż. PIOTR KIESTRA e-mail: pkiestra@pwsz.nysa.pl