ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2017/2018

1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)

Wyższe studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo - studia stacjonarne, trwają trzy lata (sześć semestrów). Ogólna liczba godzin kształcenia wynosi 4840 godzin.
Liczba godzin kształcenia teoretycznego wynosi 2540 godzin.
Liczba godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wynosi 2300 godzin.
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 192 pkt.
Studia mają profil praktyczny.
Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze.
Absolwent trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo po otrzymaniu dyplomu uzyskuje tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”, co pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie).
Standardy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: (…) pielęgniarstwa i położnictwa, Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 roku, Poz. 631.(Na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz zmiany wg rozp. MNiSW z dn. 11.08.2016.

 

OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia, który:

L.P.
W ZAKRESIE WIEDZY POSIADA:
1.
szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
2.

ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,

3.
znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI POTRAFI:

1.
korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
2.
udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
3.
sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
4.
samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
5.
organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

1.

skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
2.
posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
3.
posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.


Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, w żłobku, szkołach.

Zgodnie  Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. Dz. U. Nr 174, Poz.1039, wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

  1. rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
  2. rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
  3. planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
  4. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych,
  5. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
  6. orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo- pielęgnacyjnych,
  7. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.U. Nr 174, poz. 1038).


2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów - PIELĘGNIARSTWO

Zasady przyjęć kandydatów na pielęgniarstwo obejmują konkurs świadectw. Dla osób zdających maturę według nowych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wskazane na egzaminie maturalnym.
Na tej podstawie oblicza się średnią ocenę ze wszystkich ocenionych przedmiotów wykazanych na świadectwie dojrzałości. Średnia ta jest z kolei przeliczana na punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.

3. Diagramy semestralne/roczne dla programu

4. Egzamin dyplomowy

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teore­tycznej i praktycznej. Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie wiedzy (egzamin teoretyczny) i umiejętności praktycznych (egzamin praktyczny) zdobytych w całym okresie studiów.
Za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej, student otrzymuje 5 punktów ECTS.
Szczegółowe zasady przebiegu egzaminu dyplomowego reguluje Instytutowy Regulamin Dyplomowania.

5. Zasady/metody oceniania i egzaminowania - PIELĘGNIARSTWO

Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia wymaga zastosowania zróżnicowanych form oceniania studen­tów, adekwatnych do obszarów, których dotyczą te efekty.
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy sprawdza się  za pomocą egzaminów pisemnych (zestawy  pytań, testy wielokrotnego wyboru, wielokrotnej odpowiedzi, wyboru TAK/NIE lub mieszane, lub ustnych (zestawy pytań ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy w zakresie zrozumienia faktów, ocenę umiejętności dokonywania analizy lub syntezy posiadanych wiadomości oraz ocenę umiejętności rozwiązywania problemów).
Sprawdzenie osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, zarówno tych, które dotyczą komuni­kowania się, jak i proceduralnych (manualnych), wymaga bezpośredniej obserwacji studenta demonstrującego umiejętność w czasie tradycyjnego sprawdzianu praktycznego lub egzaminu praktycznego( ciągła obserwacja, obserwacja podczas powierzonego zadania, sprawdzian praktyczny w warunkach symulacyjnych lub rzeczywistych, studium przypadku- prace w postaci raportu pielęgniarskiego, planu opieki pielęgniarskiej, egzamin dyplomowy – praktyczny).

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie modułowej oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich modułów/przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej zaliczonej do 30 września .
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie : bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).Informacje szczegółowe

6. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS - PIELĘGNIARSTWO

Wydziałowy/ Kierunkowy Koordynator ECTS
mgr Lucyna Frihauf
lucyna.frihauf@wp.pl

7. Praktyka zawodowa - PIELĘGNIARSTWO

Zasady organizacji   praktyk zawodowych reguluje Instytutowy Regulamin Praktycznej Nauki  Zawodu.
Praktyki zawodowe stanowią integralna część procesu kształcenia i podlegają  obowiązkowemu zaliczeniu. Zajęcia te obejmują 10 tygodni praktyk na  pierwszym roku studiów 360 godzin ( 9 tygodni), na drugim roku studiów 400 godzin ( 10 tygodni)  i na trzecim roku studiów 440 godzin (11 tygodni).
Praktyki odbywają się w wyznaczonych programowo zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania i obejmują kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przed­siębiorstwa podmiotu leczniczego.

Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk programowych przewidzianych w planie studiów. Praktyki studenckie mogą być organizowane w kraju i za granicą. W zakresie organizowania praktyk zawodowych Instytut Nauk Medycznych współpracuje z Działem Praktyk Zawodowych, mieszczącym się w Budynku C przy ul. Obrońców Tobruku 5.8. Katalog przedmiotów


KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl