ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2011/2012

Co to jest ECTS ?
System punktów ECTS (European Credit Transfer System) jest sposobem oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, służy do potwierdzania pokonania kolejnych etapów kształcenia oraz ma ułatwiać tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia i elastycznych programów studiów. Został on wprowadzony w roku 1989 w ramach programu Erasmus w celu ułatwiania zaliczenia okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. Od tego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich i to nie tylko z racji udziału przez nie w programie Erasmus, ale przede wszystkim jako system akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach jego studiów odbywanych zarówno na jego macierzystej uczelni jak i za granicą. ECTS nakierowany jest na studenta i opisuje nakład pracy jakiego wymaga realizacja przez niego programu studiów, który z kolei powinien mieć przełożenie na efekty kształcenia, tj. kompetencje zdobyte w czasie studiów.


Po co wprowadzać ECTS ?

Dzięki wprowadzeniu ECTS programy studiów na różnych uczelniach (w tym samym lub różnych krajach) stają się porównywalne. Ułatwia to mobilność studentów (np. w ramach programu Sokrates-Erasmus) i podejmowanie studiów na kolejnych poziomach. System ułatwia również uczelniom opracowywanie zrównoważonych programów studiów dla różnych kierunków.


Podstawowe zasady ECTS
Za podstawową zasadę systemu przyjęto założenie, że w ciągu roku akademickiego nakład pracy studentów studiujących w pełnym wymiarze (tj. studentów studiów dziennych) wynosi przeważnie ok. 1500-1800 godzin i dopowiada 60 punktom (jeden punkt odpowiada 25-30 godzinom pracy).
Nakład pracy studenta obejmuje czas niezbędny do wypełnienia programu studiów, czyli odbycia przewidzianych w nim zajęć, wykładów, seminariów, praktyk oraz przygotowania się do egzaminów, prezentacji itp.


Podstawowe dokumenty ECTS
Pakiet informacyjny ECTS zawiera on najważniejsze informacje dotyczące uczelni, programu oferowanych przez nią studiów, zasad rekrutacji oraz praktyczne informacje dla studentów.


Wykaz zaliczeń (TRANSCRIPT OF RECORDS), każdy student zobowiązany jest przywieźć z uczelni zagranicznej dokument potwierdzający zaliczenie danego semestru/roku wraz z wykazem uzyskanych wyników z uwzględnieniem punktacji ECTS. Oryginał tego dokumentu należy przedstawić Dyrektorowi Instytutu w celu rozliczenia okresu studiów, a kopia powinna trafić do DWM.


Porozumienie o programie zajęć (LEARNING AGREMENT), czyli dokument trójstronny, zobowiązujący studenta, studiującego w ramach Programu Erasmus, do zaliczenia określonych zajęć, w uczelni zagranicznej. Plan studiów ustalany jest pomiędzy studentem, Dyrektorem danego Instytutu uczelni macierzystej oraz uczelnią zagraniczną. Podpisują go: student, w imieniu PWSZ w NYSIE Dyrektor Instytutu i koordynator instytutowy ECTS, oraz przedstawiciele uczelni zagranicznej. Jeżeli w trakcie pobytu konieczne okaże się dokonanie zmian w wyborze przedmiotów, wtedy natychmiast należy skontaktować się z PWSZ w NYSIE w celu zatwierdzenia proponowanych zmian. W celu ustalenia planu studiów w uczelni zagranicznej należy skorzystać z informacji dostępnych na stronie internetowej uczelni partnerskiej, informatorów dostępnych w Dziale Współpracy Międzynarodowej oraz wysyłając indywidualne zapytanie do osób kontaktowych w uczelniach partnerskich. Przy ustalaniu planu studiów studenci konsultują propozycję planu studiów z koordynatorem ECTS w swoim Instytucie, którzy je ostatecznie zatwierdzają.

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl