Bezpieczeństwo Państwa

Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Filozofia

Nauki o państwie i prawie

Organizacja i zarzšdzanie

Podstawy ochrony własno¶ci intelektualnej i przemysłowej

Prawo karne materialne i prawo wykroczeń

Psychologia i socjologia

Współczesne stosunki polityczne