Analiza rynku

Biznes elektroniczny

Informatyka, systemy i sieci komputerowe - Wykład

Język angielski

Język czeski

Język niemiecki

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Najnowsza historia gospodarcza

Negocjacje policyjne i mediacje -

Nowoczesne systemy łączności -

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

Podstawy finansów

Polityka karna -

Postępowanie w sprawach o wykroczenia -

Seminarium dyplomowe - Seminarium

Taktyka i techniki interwencji i samoobrony - Zajęcia praktyczne

Taktyka kryminalistyczna

Technika kryminalistyczna

Zagrożenia w systemach informatycznych -

Zarzšdzanie projektami