Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji (National Qualifications Framework) to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów. Każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Więcej szczegółowych informacji na temat Krajowych Ram Kwalifikacji można znaleźć na stronie: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego to, w największym uogólnieniu, szczególna metoda opisu kształcenia, jakie polskie uczelnie oferują studentom. Metoda ta wyróżnia się dwiema charakterystycznymi cechami.

  • Po pierwsze, opisy sformułowane są w języku efektów kształcenia, to znaczy przedstawiają wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu kształcenia.
  • Po drugie – opisy te, za pomocą wspólnego europejskiego systemu pozwolą na dokonywanie porównań dyplomów uzyskiwanych w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przeczytaj więcej na ten temnat w podręczniku "Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego".

 

Polska Rama Kwalifikacji (film animowany o Polskiej Ramie Kwalifikacji)

Edukacja nowych możliwości

 

Oprac. Bartosz Bukała
rzecznik prasowy uczelni

Opublikowano: 26-03-2013

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik