KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

PREZENTACJA INSTYTUTU

 

Ogólne informacje

Instytut Neofilologii powstał w 2001 roku. W pierwszym roku działalności kształciliśmy studentów na filologii germańskiej, a w kolejnych latach ofertę dydaktyczną poszerzyliśmy o nowe specjalności: filologia angielska i język biznesu - angielski. Instytut posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki czemu ma prawo do prowadzenia wszystkich wyżej wymienionych specjalności na kierunku filologia.

Jednym z celów kształcenia jest ogólne przygotowanie filologiczne, które realizowane jest poprzez przedmioty o charakterze językoznawczym, kulturoznawczym i literaturoznawczym. Absolwent posiada wszechstronną wiedzę w zakresie wybranego języka w mowie i w piśmie. Potrafi swobodnie rozmawiać w języku obcym, czyta i rozumie literaturę specjalistyczną i posługuje się właściwą terminologią. Potrafi w języku obcym napisać dowolne pismo, redagować dokumenty, a także przetłumaczyć ogólny tekst na język polski i obcy. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest przygotowanie do zawodu nauczyciela lub tłumacza, realizowane wspólnie z sektorem oświaty i przedsiębiorczości w ramach licznych projektów o charakterze praktycznym. Studia w Instytucie Neofilologii przygotowują absolwentów do funkcjonowania w środowisku interkulturowym. Instytut prowadzi intensywną współpracę międzynarodową z uczelniami i innymi instytucjami w Europie, USA i w innych krajach. Studia w Instytucie Neofilologii PWSZ w Nysie chętnie wybierają też studenci zagraniczni.

Zgodnie z misją Uczelni, kształcenie studentów na kierunku filologia odbywa się z uwzględnieniem zasad:

  • nabywania praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu,
  • kształcenia akademickiego przy zachowaniu tradycji wysokiego poziomu,
  • zapewnienia zdobycia wiedzy i umiejętności cenionych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
  • przygotowania studentów do kontynuowania studiów na uczelniach akademickich w Polsce i za granicą,
  • prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie aktualnych kompetencji niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
  • upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki i kultury poprzez organizowanie konferencji naukowych i publikację wyników najnowszych badan,
  • działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, m. in. organizację konkursów językowych, warsztatów i wykładów dla uczniów oraz form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Szczegółowy opis aktualnych spotkań znajduje się w zakładce "WYDARZENIA."

Kadra dydaktyczna

W Instytucie zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, wśród której są pracownicy posiadający długoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonych przedmiotów. Studenci zapytani o poziom kształcenia na filologii w PWSZ odpowiadają, że jest on wysoki dzięki kadrze naukowo-dydaktycznej. Pracownicy Instytutu stale pracują nad swoim dorobkiem, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach krajowych i międzynarodowych, szkoleniach, seminariach i projektach. Publikują w wydawnictwach i czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Obecna kadra dydaktyczna składa się z 5 profesorów (w tym 3 profesorów tytularnych), 8 doktorów i 1 magistra:


Władze Instytutu Neofilologii

  • Dyrektor - dr Alina Dittmann
  • Zastępca dyrektora – dr Małgorzata Kamińska
  • Zastępca dyrektora – dr Małgorzata Kurpiel


Infrastruktura dydaktyczna

Instytut Neofilologii dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Na zajęciach wykorzystuje się sprzęt multimedialny, który poprawia skuteczność procesu kształcenia oraz oprogramowanie CAT do tłumaczeń wspomaganych komputerowo. Studenci mogą korzystać z biblioteki PWSZ mieszczącej się przy ulicy Chodowieckiego. Biblioteka ta oferuje dostęp do elektronicznych baz czasopism i książek, również poprzez komputery domowe, co znacznie ułatwia studentom naukę i pisanie pracy dyplomowej. Dodatkowo studenci mogą skorzystać ze zbiorów bibliotecznych mieszczących się w budynku Instytutu.

Budynki Instytutu Neofilologii

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK