KontaktPrezentacja kierunkuStudia podyplomowe filologia germańskaPlany zajęć

Instytut Neofilologii - kierunek Filologia

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

KIERUNEK STUDIÓW: filologia germańska
(germanistyka)

Filologia germańska:
specjalizacja nauczycielska z dodatkowym modułem przygotowującym do nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego (mniejszości)
specjalizacja tłumaczeniowa – język niemiecki w biznesie

 

Dlaczego język niemiecki?
Czy wiesz,

 • że językiem niemieckim jako językiem ojczystym posługuje się prawie 100 milionów Europejczyków? Są to nie tylko mieszkańcy Niemiec, Austrii i znacznej części Szwajcarii, ale również Luksemburga, Lichtensteinu i sąsiadujących z Niemcami regionów Włoch, Belgii i Francji.
 • że znaczna część rozmów i spotkań mających miejsce w agendach UE jest tłumaczona nie tylko na angielski, ale również na francuski i niemiecki, a biegła znajomość dwóch języków obcych jest warunkiem, by móc ubiegać się o zatrudnienie w charakterze tłumacza UE?
 • że gospodarka Niemiec to czwarta co do wielkości gospodarka na świecie po USA, Japonii i Chinach a Niemcy to najważniejszy partner handlowy Polski? Ponadto kraje niemieckojęzyczne to bardzo chłonny rynek pracy: znajomość języka niemieckiego gwarantuje zdobycie lepiej płatnej pracy w krajach niemieckojęzycznych a także w Polsce.
 • że Niemcy to kraj atrakcyjny pod względem turystycznym? Aż 33 miejsca w Niemczech znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
 • że język niemiecki to ważny język w dziedzinie kultury i nauki? Chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby nigdy o Goethem, Schillerze, Beethovenie czy Einsteinie.
 • że Republika Federalna Niemiec chętnie wspiera finansowo naukę języka niemieckiego poprzez system stypendiów? Kursy wakacyjne i podróże studyjne po Niemczech finansowane ze środków Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz semestralne pobyty w Niemczech w ramach programu Erasmus to tylko niektóre z tych możliwości.

  Chcesz poznać jeszcze inne powody, dla których warto znać język niemiecki?

  Posłuchaj wypowiedzi znanych osób o ich przygodzie z niemieckim na stronach Instytutu Goethego >>

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ W PWSZ W NYSIE?

Studia I stopnia w ramach filologii germańskiej trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci mają możliwość studiowania w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Począwszy od roku akademickiego 2016 / 2017 studia na filologii germańskiej mają profil praktyczny.

Co to oznacza w praktyce?

 • Więcej praktycznych ćwiczeń językowych rozwijających wszystkie kompetencje językowe: pisanie, czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu.
 • Intensywny kurs językowy w grupach o różnym poziomie zawansowania (także dla początkujących!) na pierwszym roku studiów i możliwość rozpoczęcia studiów bez konieczności matury z języka niemieckiego, pozwalający już po pierwszym roku studiów na osiągnięcie kompetencji językowych na poziomie B1. Osoby zawansowane rozpoczynają naukę języka od poziomu, na którym się znajdują.
 • Dużo przedmiotów przygotowujących bezpośrednio do pracy zawodowej na wybranych specjalizacjach (można wybrać obie!).
 • Ciekawe praktyki zawodowe w kraju i zagranicą. Nyska germanistyka oferuje m.in.:
  • Praktyki studenckie w wybranych przez siebie szkołach, zakładach pracy i instytucjach zagranicznych finansowane z programu Erasmus
  • Asystentury Comeniusa obejmujące praktyki pedagogiczne polegające na prowadzeniu zajęć z języka niemieckiego w różnych krajach Unii Europejskiej finansowane z programu Comenius
  • Praktyki w siedzibie Neisser Kultur- und Heimatbund w Hildesheim (Dolna Saksonia / Niemcy)
  • Praktyki w urzędzie ds. uchodźców pełnomocnika miasta Lipsk do spraw uchodźców (Saksonia / Niemcy)
  • Praktyki w Kolegium Zawodowym w Herford (Nadrenia Westfalia / Niemcy)
  • Praktyki w Starostwie Powiatowym Powiatu Mainz-Bingen w Ingelheim nad Renem (Nadrenia-Palatynat / Niemcy)
  • Praktyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Klagenfurcie (Karyntia/Austria)
  • Stypendia DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) na miesięczne kursy językowe na uniwersytetach niemieckich
Treść studiów stanowią trzy grupy przedmiotowe: praktyczna nauka języka, przedmioty kierunkowe i przedmioty przygotowujące do zawodu.

Praktyczna nauka języka niemieckiego jest istotnym elementem studiów germanistycznych w Nysie. Zajęcia odbywają się w małych grupach laboratoryjnych i dostosowane są do poziomu językowego grupy. Oznacza to, że w przypadku grup mniej zaawansowanych odbywają się zajęcia wyrównawcze, niwelujące ewentualne zaległości i luki, zanim studenci będą kontynuować naukę języka. Studenci zaawansowani językowo kontynuują naukę, zaczynając od swojego poziomu zaawansowania. Zajęcia językowe odbywają się przez cały okres studiów i są zorganizowane w taki sposób, aby studenci – nawet ci uczący się od podstaw, mogli już po pierwszym roku osiągnąć kompetencje językowe na poziomie B1, po drugim roku kompetencje na poziomie B2 a po trzecim na poziomie C1 (czyli zbliżonym do poziomu rodzimego użytkownika języka) wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W suplemencie do dyplomu absolwenci otrzymują adnotację o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1 ESK. Studenci mogą również uzyskać odrębny certyfikat poświadczający poziom znajomości języka.

Przedmioty kierunkowe odbywają się równolegle do nauki języka i obejmują przedmioty z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz realioznawstwa. Dzięki nim poszerzysz swoje horyzonty i wiele się dowiesz na temat kultury, języka i wielu innych obszarów życia w krajach niemieckojęzycznych. Językiem wykładowym jest język niemiecki, co przyczynia się do doskonalenia sprawności językowych.

Przedmioty zawodowe zakładają zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych realizowanych w ramach poszczególnych specjalizacji. Oferowane specjalizacje w ramach germanistyki to:

 • filologia germańska: specjalizacja nauczycielska - nauczyciel języka niemieckiego z dodatkowym modułem przygotowującym do nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego (mniejszości)

Wbrew obiegowym opiniom zainteresowanie językiem niemieckim wcale nie maleje. Na świecie języka niemieckiego uczy się 15,4 mln osób, z tego 9,4 mln w Europie, z czego 2,1 mln w Polsce. Polska jest na pierwszym miejscu w świecie pod względem liczby osób uczących się tego języka, przy czym 94% stanowią osoby uczące się języka w szkole na różnych etapach kształcenia (stan z 2015 roku, dane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN).

Ta specjalizacja umożliwia zdobycie uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Program studiów odpowiada ministerialnym standardom kształcenia na studiach filologicznych oraz standardom kształcenia nauczycieli, a to oznacza, że absolwent prócz dyplomu licencjata (w języku polskim i angielskim), uzyskuje również specjalny dyplom potwierdzający kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela.

Integralną częścią studiów w Nysie jest moduł dający uprawnienia do nauczania w szkołach, gdzie język niemiecki jest nauczany jako język ojczysty (mniejszości). Większość takich szkół zlokalizowana jest na terenie województw opolskiego (266), śląskiego (116) oraz warmińsko-mazurskiego, placówki takie istnieją również w województwach: dolnośląskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim. Co istotne, studenci tej specjalizacji mogą kształcić się dalej również w Niemczech i Austrii na coraz liczniej powstających adekwatnych specjalnościach: Deutsch als Fremdsprache i Deutsch als Zweitsprache. Istotnym elementem tej ścieżki dydaktycznej są zajęcia z zakresu wiedzy o Niemczech oraz wiedzy o regionie, które z jednej strony przygotowują naszych absolwentów do nauczania przedmiotów przewidzianych w kształceniu w szkołach z językiem niemieckim jako językiem ojczystym, z drugiej zaś umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej, niezbędnych do pracy w strukturach administracyjnych oraz wszędzie tam, gdzie ważny jest międzynarodowy dialog oraz znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych. W ramach umów partnerskich studenci mają możliwość obserwacji i prowadzenia zajęć w szkołach, gdzie język niemiecki nauczany jest jako język mniejszości narodowej.

W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci specjalizacji nauczycielskiej poznają tajniki psychologii i pedagogiki (przydatne nie tylko w pracy nauczyciela ale i w codziennych kontaktach interpersonalnych oraz kształtowaniu własnej osobowości), poznają konwencjonalne i mniej konwencjonalne metody nauczania, poznają metody oceniania i sprawdzania umiejętności, uczą się przygotowywać zajęcia lekcyjne i właściwie je organizować a w ramach przedmiotu emisja głosu uczą się pracy nad swoim głosem i właściwej artykulacji, a to tylko niektóre z nabywanych umiejętności.

Dodatkowo program studiów obejmuje również zajęcia i praktyki tłumaczeniowe, wdrażające do pracy tłumacza. Jest to zatem najbardziej uniwersalna specjalizacja studiów na filologii germańskiej w Nysie.

Uwaga! Studenci germanistyki mają możliwość wyboru drugiego języka w ramach lektoratu. Oferujemy następujące języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, rosyjski.

Uwaga! Matura z języka niemieckiego nie jest wymagana.

 • • filologia germańska: tłumaczeniowa – język niemiecki w biznesie

Na coraz bardziej wymagającym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób władających nie jednym, a przynajmniej dwoma językami obcymi. A zatem nawet jeśli biegle znasz angielski, powszechna już dziś niemalże znajomość tego języka może okazać się niewystarczająca, a prawdziwym atutem może stać się znajomość drugiego języka.

Europa jest drugim co do wielkości rynkiem tłumaczeniowym na świecie, a zapotrzebowanie na tłumaczenia stale rośnie. Największe zapotrzebowanie istnieje na tłumaczenia biznesowe i specjalistyczne, np. prawnicze, techniczne, medyczne. Według raportu Common Sense Advicory z 2015 roku:

 • wartość globalnego rynku tłumaczeń w 2015 roku to 318 mld $
 • wartość rynku tłumaczeniowego w Polsce 1 mld PLN
 • wartość rynku tłumaczeniowego rośnie o 7% rocznie.

Jeśli zatem w przyszłości chciał(a)byś wykonywać zawód tłumacza, znakomicie posługującego się językami obcymi i językiem ojczystym, to ta specjalizacja pozwoli ci nauczyć się biegle języka niemieckiego a równocześnie kontynuować, bądź rozpocząć naukę drugiego a nawet trzeciego języka obcego. Specjalizacja ta skierowana jest również do osób marzących o karierze w biznesie, pragnących znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach lub mniejszych firmach z międzynarodowymi kontaktami tudzież chcących założyć własne przedsiębiorstwo.

Studenci tej specjalizacji poznają tajniki pracy tłumacza, w tym tłumacza przysięgłego, będą doskonalić swój warsztat językowy oraz kompetencje tłumacza na praktycznych zajęciach z przekładu pisemnego i ustnego, zostaną zaznajomieni z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi proces tłumaczenia. Istotnym elementem tej specjalizacji jest nauka języka branżowego (specjalistycznego) oraz przygotowanie do prowadzenia korespondencji służbowej i handlowej, studenci poznają także podstawowe zagadnienia z dziedziny ekonomii i prawa.

Uwaga! Studenci germanistyki mają możliwość wyboru drugiego języka w ramach lektoratu. Oferujemy następujące języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, rosyjski.

Uwaga! Matura z języka niemieckiego nie jest wymagana.

Dlaczego warto wybrać germanistykę w Nysie?

Program studiów filologii germańskiej w Nysie odpowiada wytyczonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardom kształcenia na kierunku filologia. W praktyce oznacza to, że obejmuje on te same treści, jakie zakłada program studiów uniwersyteckich. Jednocześnie program studiów szkół zawodowych zakłada zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych i stałe dostosowywanie go do potrzeb rynku pracy.
Unikatową w skali kraju jest oferta przedmiotów kształcenia regionalnego. Niewątpliwym atutem studiów na filologii germańskiej w Nysie jest wypracowany przez lata program współpracy międzynarodowej, w ramach której studenci mają wiele możliwości doskonalenia umiejętności językowych za granicą. W Nysie możliwość na wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+ ma każdy student, ponieważ liczba miejsc na partnerskich uczelniach jest adekwatna do liczby studentów.

A oto wybrane elementy oferty, z której korzystają nasi studenci:

 • Semestralne pobyty na uczelniach partnerskich finansowane z programu Erasmus+ (miesięczne stypendium wynosi ok. 300 Euro). Filologia germańska w Nysie współpracuje z następującymi uczelniami partnerskimi w Europie:
 • Pädagogische Hochschule Kärnten Klagenfurt (Austria)
 • Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Eupen (Belgia)
 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Niemcy)
 • Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Niemcy)
 • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Niemcy)
 • Universität Kassel (Niemcy)
 • Silesian University in Opava (Republika Czeska)
 • University in Bucharest (Rumunia)
 • Univeristy in Ruzomberok (Słowacja)
 • Uniwersytet Lwowski (Ukraina)

Wyjazdy w ramach powyższych programów są wyjazdami finansowanymi ze środków UE lub środków innych instytucji. Wysokość stypendiów jest różna w zależności od instytucji. I tak na przykład za odbycie 2-tygodniowej praktyki w wymiarze 4-5 godz. dziennie w archiwum/muzeum w Hildesheim studenci otrzymują stypendium w wysokości 500 Euro oraz darmowe zakwaterowanie, a integralnym elementem praktyki są wycieczki po regionie. Na finansowany ze środków DAAD kurs językowy, który student może odbyć na wybranej przez siebie uczelni, student otrzymuje stypendium w wysokości 700-800 Euro.

Dodatkowym atutem studiów w Nysie są programy stypendialne, m.in. jedyne w Polsce stypendium mieszkaniowe fundowane przez burmistrza Nysy w ramach programu „Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz”.


Perspektywy zatrudnienia po filologii germańskiej w Nysie

Absolwenci filologii germańskiej znajdują zatrudnienie w:

 • szkołach państwowych i prywatnych, przedszkolach, instytucjach prowadzących kursy językowe;
 • placówkach kulturalno-oświatowych i społecznych
 • instytucjach państwowych: w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE;
 • sektorze gospodarczym
 • sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur;
 • biurach tłumaczeniowych
 • branży turystycznej
 • wydawnictwach
 • mediach
 • agencjach reklamowych
 • instytucjach związanych ze współpracą międzynarodową
lub prowadzą własną działalność gospodarczą w kraju i za granicą: biura tłumaczeń, agencje pośrednictwa pracy itp.

Absolwenci studiów specjalności filologia germańska w PWSZ w Nysie mają prawo kontynuować naukę na studiach magisterskich zarówno uczelni polskich, jak i zagranicznych. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej a absolwenci otrzymują tytuł licencjata.

Pracownicy Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie pomagają w wyborze uczelni, a także doradzają w sprawach związanych ze staraniem się o stypendia oraz pomagają w nawiązaniu kontaktów, jeśli absolwenci planują studia na uczelniach partnerskich.

Filologia germańska w PWSZ w Nysie posiada pozytywną ocenę
Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK