KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA
DO EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KOMISYJNYCH

Zgodnie z Regulaminem studiów PWSZ w Nysie:

  • Dyrektor Instytutu w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru podaje do wiadomości studentów wykaz obowiązujących w danym semestrze egzaminów, zaliczeń i praktyk zawodowych oraz wykaz przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym semestrze,
  • student nie może przystąpić do egzaminu, jeśli nie uzyskał zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych, laboratoryjnych, lektoratów i seminariów z danego przedmiotu,
  • egzamin przeprowadza egzaminator, którym jest nauczyciel akademicki prowadzący wykład,
  • terminy egzaminów wyznaczają egzaminatorzy w porozumieniu ze starostą roku.
  • W przypadku braku takich uzgodnień do ustalenia terminów egzaminów zobowiązani są egzaminatorzy. Harmonogram sesji egzaminacyjnej podaje się do wiadomości studentów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem sesji.
  • student ma prawo wglądu do swoich ocenionych prac egzaminacyjnych w terminach wskazanych przez egzaminatora,
  • w razie uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezaliczonego przedmiotu. Egzamin poprawkowy odbywa się w terminie niekolidującym z innymi zajęciami studenta, uzgodnionym przez prowadzącego zajęcia i zainteresowanego studenta, nie wcześniej niż 3 dni od daty terminu pierwszego i nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie student zachowuje prawo do egzaminów przewidzianych w regulaminie. Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie lekarskie lub inny dokument uzasadniający nieobecność musi zostać dostarczony egzaminatorowi w terminie 7 dni od daty egzaminu, również w przypadku dłuższego pobytu w szpitalu lub innych okoliczności. Usprawiedliwienie może być dostarczone przez inną osobę lub listownie. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor instytutu. Usprawiedliwienie zostaje dołączone do akt osobowych studenta. Student, który bez usprawiedliwienia nie zgłosił się na egzamin w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną,
  • Dyrektor Instytutu na wniosek studenta, złożony w terminie 7 dni od daty nie zdania egzaminu w terminie poprawkowym, zarządza w przypadku stwierdzenia braku obiektywizmu w ocenie egzamin komisyjny, który powinny odbyć się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. Dyrektor instytutu może zarządzić egzamin komisyjny również z własnej inicjatywy. Informacja o dniu i o godzinie egzaminu komisyjnego (oraz jego formie) powinna być wywieszona na tablicy informacyjnej instytutu co najmniej 3 dni przed jego terminem. W skład komisji egzaminacyjnej egzaminu komisyjnego, powołanej przez Dyrektora Instytutu, wchodzą: przewodniczący oraz dwóch członków komisji egzaminacyjnej egzaminu komisyjnego. Na wniosek studenta egzamin komisyjny może odbywać się w obecności obserwatora wskazanego przez studenta. Ocena komisji jest ostateczna.
  • wyniki z poszczególnych egzaminów podawane są do wiadomości studentów w terminie 7 dni od daty egzaminu, natomiast w przypadku egzaminu komisyjnego wynik jest podawany w tym samym dniu.

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK