KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

KONKURS NA PROWADZĄCEGO
Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem pn.
Kompetencje Interpersonalne w Geriatrii

w ramach projektu
Rozwój kompetencji zawodowych studentów oraz absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie”
POWR.05.05.00-00-0001/18-01

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Kompetencje Interpersonalne w Geriatrii w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych studentów oraz absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2018-2022. 

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Kompetencje Interpersonalne w Geriatrii dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo.

Liczba godzin dydaktycznych: 80
16 godz. x 5 grup (8 spotkań po 2 godziny dydaktyczne)
Liczba uczestników podczas szkolenia: łącznie 26 osób

Zakres merytoryczny szkolenia Kompetencje Interpersonalne w Geriatrii:

 1. komunikacja z pacjentem w wieku podeszłym
 2. komunikacja w zespole (team buliding)
 3. radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
 4. techniki efektywnego słuchania i empatycznej komunikacji
 5. przyswojenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego
 6. opanowanie odpowiedzi, co do wieku i poziomu intelektualnego odbiorców opieki technik przekazu
 7. opanowanie odpowiedzi co do wieku i poziomu intelektualnego odbiorców opieki – techniki przekazu
 8. techniki zdobywania sympatii pacjentów w wieku starszym i wzbudzenia zainteresowania zdrowiem

Wymagane kwalifikacje osoby celem prowadzenia szkolenia:

Wykładowcami mogą być osoby posiadające co najmniej 5-letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie, doświadczenie dydaktyczne oraz spełniające co najmniej jeden z warunków:

 1. mgr pielęgniarstwa z ukończonym kursem specjalistycznym komunikowania interpersonalnego
 2. pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

 

Osoba prowadząca szkolenie Kompetencje Interpersonalne w Geriatrii jest zobowiązana:

 • prowadzić dziennik zajęć na bieżąco
 • prowadzić listy obecności uczestników szkolenia na bieżąco, potwierdzone własnoręcznym podpisem przez uczestnika
 • zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe (1 egzemplarz dla Zamawiającego) oraz dostarczyć Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych
 • wykonać ankietę na początku i na końcu szkolenia (1 egzemplarz dla Zamawiającego)
 • wykonać uczestnikom szkolenia test z pomiaru kompetencji na końcu szkolenia (1 egzemplarz dla Zamawiającego)
 • wykonać w trakcie szkolenia i dostarczyć Zamawiającemu fotodokumentację na elektronicznym nośniku danych
 • wystawić imienny dokument potwierdzający  ukończenie szkolenia Kompetencje Interpersonalne w Geriatrii dla każdego uczestnika i przekazać kopie dokumentu Zamawiającemu. Dokument powinien informować o nabytych kompetencjach, zakresie i tematyce szkolenia
 • dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenia odbioru przez uczestników szkolenia dokumentów potwierdzających udział uczestników kursu w szkoleniu w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia zajęć
 • potwierdzić w protokole odbioru, przekazanie w/w dokumentów.

 

Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia :  IV kwartał 2018

(Szczegółowy grafik do uzgodnienia z uczestnikami szkolenia)

Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK