KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Formy zajęć:

 • Wykład to forma zajęć dydaktycznych polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy studentom przez prowadzącego. Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów, asystentów i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

 • Ćwiczenia - rodzaj zajęć dydaktycznych prowadzonych w małych grupach. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Polegają na rozwiązywaniu problemów i zadań przedstawionych przez prowadzącego, a także na dyskusji między studentami i nauczycielem akademickim.
  Ćwiczenia praktyczne to forma zajęć prowadzonych w specjalistycznych, wzorowo wyposażonych pracowniach. W czasie ćwiczeń student poznaje zasady, techniki
  i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych. W warunkach symulacyjnych (na fantomach) student uczy się wdrażać nabytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

 • Seminarium - to forma zajęć dydaktycznych polegająca na aktywnym uczestnictwie studentów. Studenci samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium, a następnie przedstawiają swoje opracowania np. w postaci prezentacji lub referatu. Podczas zajęć studenci także biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się przy tym posiadaną wiedzą. Seminarium, w przeciwieństwie do wykładu, umożliwia nie tylko zdobywanie nowej wiedzy, ale również utrwalenie już posiadanej.

 • Zajęcia praktyczne - odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitale, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli - opiekunów. Student nabytą wiedzę
  i umiejętności praktyczne przenosi na warunki rzeczywiste. Kształtuje kompetencje społeczne, a w szczególności swoją postawę pod względem sumienności, rzetelności
  i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

 • Praktyki zawodowe odbywają się pod nadzorem koordynatora. Student nabywa doświadczenie zawodowe, wdraża i utrwala poznane techniki oraz wiedzę. W czasie ich trwania student uczy się samodzielności w planowaniu opieki nad pacjentem uwzględniając obowiązujące procedury i standardy.

 

Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK