KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
- studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Wyższe studia zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie trwają 6 semestrów, kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa. Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia, który w zakresie wiedzy posiada: szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;
w zakresie umiejętności potrafi: korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
w zakresie kompetencji społecznych: skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, posiada świadomość konieczności permanentnego i ustawicznego kształcenia się.

Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, który jest sprofilowany zawodowo.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza i do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, w żłobkach, szkołach.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program kształcenia odpowiada standardom kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo -Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: (…) pielęgniarstwa i położnictwa, Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 roku, Poz. 631.(Na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ,Dz. U. z 2012 r. poz. 572).

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
- studia drugiego stopnia (magisterskie)

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, który:

 1. posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
 2. w zakresie umiejętności potrafi:
  - rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
  - określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
  - prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
  - organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
  - organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
  - wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
  - opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
  - opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
  - dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
  - dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
  - opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Ponadto absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa ukierunkowaną na problematykę gerontologii i geriatrii; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie specjalistycznego pielęgniarstwa z rozszerzeniem kompetencji w zakresie profesjonalnej opieki nad ludźmi w podeszłym wieku.

Poprzez znajomość teoretycznych podstaw diagnostyki psychologicznej i najczęściej stosowanych technik psychoterapeutycznych absolwent jest przygotowany do stosowania w praktyce pielęgniarskiej różnorodnych metod diagnostycznych i technik oddziaływania psychokorekcyjnego.

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK