KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Pilotażowy program płatnych praktyk studenckich –  nabór studentów 

Uruchomiony został drugi nabór studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych, skierowanym do studentów 10-ciu kierunków. Nabór potrwa do 23.07.2018 r. 

Szanowni Państwo, jeśli chcą Państwo uczestniczyć w projekcie płatnych praktyk zawodowych prosimy o przeczytanie całego poniższego tekstu, co pomoże i nam i Państwu w sprawnej realizacji projektu. 

PWSZ w Nysie znalazła się w gronie uczelni, które będą realizowały pilotażowy program praktyk zawodowych. Projekt pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. 

W ramach naboru w konkursie mogą wziąć udział studenci następujących kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • Architektura (II rok studiów)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (II rok studiów)
 • Dietetyka (II rok studiów)
 • Kosmetologia (II rok studiów)
 • Psychofizyczne kształtowanie człowieka (II rok studiów)
 • Informatyka (I i II rok studiów)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (I i II rok studiów)
 • Filologia (II rok studiów)
 • Pielęgniarstwo (II rok studiów)
 • Finanse i rachunkowość (I i II rok studiów)

Student uczestniczący w projekcie zobowiązany jest do zrealizowania, łącznie w toku studiów, 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej, składającej się z 3 miesięcznej praktyki kursowej oraz 3 miesięcznej praktyki pilotażowej. Za udział w 3 miesięcznej praktyce pilotażowej student otrzyma stypendium wynoszące 2300 zł, za każdy miesiąc – tj. 20 dni roboczych, zrealizowanej praktyki. Dodatkowo student otrzyma stypendium wynoszące 2300 zł miesięcznie za 2 z 3 miesięcy praktyki programowej. Łącznie student będzie otrzymywał stypendium przez 5 miesięcy z łącznej, czyli trwającej 6 miesięcy praktyki.

Student realizujący praktykę w ramach projektu nie musi odbywać żadnej dodatkowej praktyki w ramach toku studiów. Student w czasie odbywania praktyki nie może być dodatkowo zatrudniony w miejscu odbywania praktyki. Każdy student uczestniczący w programie praktyk powinien w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej uwzględnić aspekt praktyczny związany z przedsiębiorstwem, w którym realizuje praktykę zawodową.

Szczegółowe informacje na temat programu praktyk zostały zawarte w „Regulaminie udziału  w projekcie”, z którym powinna się zapoznać każda osoba zgłaszająca swój udział. 

Na wszystkich kierunkach studiów, w ramach których zakładana jest realizacja praktyki w tygodniu, podczas semestru, zajęcia zostaną ułożone w taki sposób, aby studenci posiadali wymaganą liczbę dni wolnych w tygodniu do uczestniczenia w praktykach. 

Praktyki będą się odbywały w firmach, które zgłosiły swój udział w projekcie. Lista firm znajduje się tutaj http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=47,1145,0,0,88&ak=86,7091,0 

Student ma możliwość wyboru firmy. Pierwszeństwo w wyborze firmy mają studenci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w procesie rekrutacji do projektu. 

Celem zgłoszenia się do udziału w projekcie należy:

 1. Zapoznać się z „Regulaminem udziału w projekcie” (REGULAMIN).
 2. Wypełnić, wydrukować i podpisać formularz zgłoszeniowy (FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY).
 3. Złożyć formularz zgłoszeniowy w Dziekanacie właściwym dla danego kierunku studiów, w terminie do 23.07.2018 r. do godz. 14:00 (formularz można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub wysłać skan mailem na adres swojego dziekanatu, a następnie dostarczyć oryginał w późniejszym terminie).

Wyniki naboru zostaną opublikowane w dniu 24.07.2018 r. po godzinie 15:00 na stronie Biura Praktyk PWSZ w Nysie oraz stronach poszczególnych kierunków. 

W dniu  25.07.2018 (środa)  o godz. 12:00 w Auli PWSZ w Nysie (ul. Obrońców Tobruku 5) odbędzie się nieobowiązkowe spotkanie informacyjne dla studentów uczestniczących w projekcie.

 

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK