KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wymogi dotyczące pracy dyplomowej

 1. Zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danej specjalności
 2. Zaliczenie praktyki zawodowej.
 3. Wniesienie wszystkich wymaganych opłat ( opłata za zajęcia dydaktyczne, opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów).
 4. Złożenie w Dziekanacie trzech egzemplarzy pracy dyplomowej inżynierskiej oraz elektronicznej wersji zapisu tej pracy, umieszczonej na płycie CD do jednorazowego zapisu.
 5. Nośnik elektroniczny powinien być opisany.Opis zawiera imie i nazwisko studenta oraz tytuł pracy dyplomowej.
 6. Wszystkie trzy egzemplarze pracy dyplomowej należy oprawić w miękką okładkę.
 7. Jeden egzemplarz przeznaczony do celów archiwalnych musi być wydrukowany dwustronnie czcionka 12 pkt.,odstęp pojedynczy między wersami) i oprawiony w miękką okładkę z płaskim grzbietem metoda klejoną.
 8. Dwa pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej wraz z drukami oceny pracy dostarcza się promotorowi i recenzentowi.
 9. Przed obroną pracy dyplomowej inżynierskiej student wypełnia oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie nr 4/2016 - strona internetowa Uczelni) dotyczące samodzielności wykonania pracy oraz zgodności treści zapisanej na nośniku elektronicznym z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy przedstawione do obrony.
 10. Oświadczenie ,o którym mowa powyżej powinno stanowić ostatnią stronę w każdym egzemplarzu pracy dyplomowej inżynierskiej.
 11. Opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł należy wnieść na konto Uczelni PKO BP S.A. o/Nysa studia stacjonarne 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 , studia niestacjonarne 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 z dopiskiem: opłata za dyplom (dodatkowa opłata za dyplom w języku obcym 40 zł) lub na indywidualne konta studentów.
 12. Wraz z pracą dyplomową do Dziekanatu należy dostarczyć 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm bez nakrycia głowy (do dyplomu w języku obcym dodatkowe zdjęcie), dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów oraz kartę obiegową.
Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK