KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Definicja opiekuna prawnego i faktycznego
Opiekunem prawnym jest osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

W myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem art. 3 ust. 14, pojęcie opiekuna faktycznego oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. A zatem opiekunem faktycznym studenta nie jest osoba, która faktycznie opiekuje się studentem np. mąż matki studenta niebędący jego ojcem, który go nie przysposobił gdy był małoletni, konkubent matki, dziadkowie lub inni członkowie rodziny, z którymi student mieszka.
Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej rodziny

Przez dochód rodziny rozumie się sumę dochodów członków rodziny uzyskaną w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia.
Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, a uzależnione jest od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia.
Do wniosku o stypendium należy dołączyć dokumenty o dochodach uzyskanych w 2017 roku.

Dochody uzyskane za granicą

Na podstawie art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.) miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit c ww. ustawy jako dochód uwzględnia się również dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Dochody te można udokumentować np. zaświadczeniami właściwych organów podatkowych kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte.

W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są wykazane w zaświadczeniu z urzędu skarbowego albo oświadczeniu o dochodzie, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń.
W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń i dochód ten nie zostanie wykazany w zaświadczeniu albo oświadczeniu o dochodzie, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów w R.A. 2018/2019

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019

Student podaje dochody netto uzyskane w poprzednim roku podatkowym (od stycznia do grudnia 2017 r.) wszystkich osób wskazanych jako pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

W roku akademickim 2018/2019 obowiązywać będą następujące progi dochodu uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne.
Prawo do ubiegania się o ww. świadczenia mają wszyscy studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 668,20 zł netto miesięcznie.
Prawo do ubiegania się o świadczenia mogą mieć również studenci, których dochód przekracza 668,20 zł, jeżeli rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego określą wyższy próg dochodu - maksymalnie może to być 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie studenta.
Oznacza to, iż każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 668,20 zł ma prawo do otrzymania takiego stypendium.

Ponadto należy zaznaczyć, iż nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego osobie, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie przekracza 1051,70 zł.

Dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego obowiązujący w R.A. 2018/2019
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3399 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten obowiązuje przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz miejsca w domu studenckim - na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842, z późn. zm.).
Rodzice studenta przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta

Student ubiegający się o świadczenia socjalne ma obowiązek udokumentowania dochodów rodziców, chyba że ojciec jest nieznany lub posiada ustalone prawo do alimentów od rodziców lub jednego z nich. W tym przypadku bierze się pod uwagę otrzymywane alimenty, a nie dochód rodzica, który jest zobowiązany do alimentacji. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy student jest samodzielny finansowo w myśl art. 179 ust. 6 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym tj. t z. spełnia określone kryteria

W opinii ministerstwa przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta można pominąć rodziców także w sytuacji, gdy student nie jest przez nich utrzymywany, a udokumentuje, że nie posiada prawnych możliwości uzyskania od rodziców alimentów np. powództwo o ustalenie alimentów zostało przez sąd oddalone lub obowiązek alimentacyjny został uchylony.
Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym posługuje się pojęciem rodzica w znaczeniu prawnym, tj. rodzica biologicznego lub rodzica z przysposobienia. Nie ma natomiast podstaw, aby przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnić małżonka rodzica studenta (np. ojczyma).

Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę.

Student samodzielny finasowo

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust.4 pkt 3 tj. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek:

 1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art.179 ust. 4 pkt 2,
  d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub,
 2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).

Utrata i uzyskanie dochodu

Zgodnie z ustawą utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz.672, z późn. zm.);
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utratą świadczenia rodzicielskiego;
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników:
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego;
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14 a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracił dochód z tych tytułów w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu i ponownie uzyskał dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą (przepis dotyczy wyłączenia stosowania utraty i uzyskania dochodu w niektórych przypadkach).

Student ma obowiązek zgłaszania w Dziekanacie lub w Biurze Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych mających wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialnej.

W skład gospodarstwa domowego wchodzi
Do osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wlicza się wyłącznie:
 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci, dzieci studenta pobierające naukę do 26 roku życia oraz dzieci studenta niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Należy podać informacje o obojgu rodzicach w przypadku, gdy nie są oni wskazani przez studenta jako pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym i poświadczenie zasądzonych alimentów.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).

PRZY WYLICZANIU DOCHODU, DO SKŁADU RODZINY NIE SĄ WLICZANE OSOBY:

 • pełnoletnie, nie uczące się,
 • przebywające w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie,
 • odbywające zasadniczą służbę wojskową.

W przypadku, gdy student spełnia wskazane w ustawie (art. 179 ust. 6) warunki do uznania go za samodzielnego finansowo, nie bierze się pod uwagę dochodów osób wymienionych wyżej przy ustalaniu jego sytuacji materialnej, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci.
Ciężar udowodnienia stanu faktycznego rodziny spoczywa na studencie.

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK