KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Informacja na temat stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 

Wnioski o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 dla studentów, przyjmowane będą w terminie 01.10.2019 r. – 15.10.2019 r. Powyższe związane jest z  koniecznością dostosowania Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów do przepisów wynikających z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Zmianie ulegną też załączniki do regulaminu, proszę więc o niedrukowanie ich na rok akademicki 2019/2020. 

UWAGA! 

 • Zmianie ulega sposób dokumentowania dochodów

  Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest równy lub mniejszy niż 528, 00 zł ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.*

  *Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 88. ust. 4 i 5

  1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
  1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

 • Doprecyzowano okres dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej,
  który od roku akademickiego 2019/2020 będzie wynosił 6 lat **. Oznacza to że łączny okres, w którym student może otrzymywać świadczenia nie może przekroczyć 6 lat, niezależnie od rodzaju i długości trwania studiów jak również uczelni, na której są odbywane. Termin ten biegnie również podczas urlopów i w przypadku ponownego podjęcia studiów.

 • ** Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 93.

  1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
  1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
  2. 1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
   2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
   a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
   b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK