KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zmiany w ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, na podstawie których oblicza się dochód studenta.

Wobec powyższego, stosownie do zawartych wytycznych zawartych w art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustala się, że aby ubiegać się o stypendium socjalne do wniosku o to świadczenie należy dołączyć następujące dokumenty:

a) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenia o dochodach studenta i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym 2017 zawierające informacje o:

 • dochodzie (tj. przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należny podatek dochodowy),
 • składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
 • należnym podatku.

Należy złożyć zaświadczenia z US dla każdego członka rodziny osobno - także wówczas, jeśli rodzice studenta rozliczali się wspólnie.

Zaświadczenie z US musi zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa).

b) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2017. To zaświadczenie są zobowiązane złożyć tylko osoby, które w zaświadczeniu z urzędu skarbowego za 2017 rok miały wykazany dochód

c) zaświadczenie naczelnika z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;

Studenci i członkowie ich rodziny, rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym którzy składają taki dokument zobowiązani są również do złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenia dotyczącego rozliczenia się z US podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

d) oświadczenia studenta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanych w roku kalendarzowym 2017 dochodów nieopodatkowanych. Do dochodów nieopodatkowanych rodziny studenta nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów, o których mowa w art. 173a, i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

e) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

f) pozostałe zaświadczenia dołączane do wniosku (w zależności od rodzaju osiąganych dochodów np. z gospodarstwa rolnego).


W przypadku gdy sytuacja rodziny studenta uległa zmianie tzn. nastąpiła zmiana liczby członków rodziny studenta lub zmieniła się sytuacja materialna rodziny studenta (utrata lub uzyskanie dochodu w stosunku do roku 2017), należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu i zmianę odpowiednio udokumentować dokumentem określającym datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu albo dokumentem określającym wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

Za utratę źródła dochodu (art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) uważa się sytuacje, gdy student, członek rodziny studenta utracił dochód w wyniku:

 • uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
 • utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz.672, z późn. zm.)
 • utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utraty świadczenia rodzicielskiego,
 • utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;

Za uzyskanie źródła dochodu (art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) uważa się sytuacje, gdy student, członek rodziny studenta uzyskał dochód w wyniku:

 • zakończenia urlopu wychowawczego,
 • uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskania świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK