Kontrast:

KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, po przedłożeniu wraz z wnioskiem jednego z orzeczeń:

  • orzeczenia o niepełnosprawności
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta, na podstawie aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, wydanego przez właściwy organ. Wysokość stypendium ustala Rektor odrębnym zarządzeniem w porozumieniu z samorządem studenckim.

Zasady przyznawania stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr (zimowy/letni), na podstawie ważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, włącznie do miesiąca, w którym kończy się ważność orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego. Stypendium przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów, na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, nie dłużej niż przez okres 6 lat i nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny - niezależnie kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do świadczenia pozbawiona jest również osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie:
  • dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego
  • jednego tygodnia od rozpoczęcia semestru letniego

Więcej informacji: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PWSZ W NYSIE

Formularze do pobrania

  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 6)
  • Dyspozycja przelewu (Załącznik nr 18) - proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy numer konta bankowego ulegnie zmianie, w odniesieniu do numeru konta podanego (wcześniej) we wniosku o stypendium.


KONTAKT
Małgorzata Dzikowicz
Budynek A
pokój 109
tel: 77 4090865
e-mail: malgorzata.dzikowicz@pwsz.nysa.pl
lub
tel: 77 4090866
e-mail: stypendia@pwsz.nysa.pl
         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK