KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Informacja dotycząca stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020, przyjmowane będą w terminie 01.10.2019 r. - 15.10.2019 r. Wynika to z konieczności dostosowania Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów do przepisów ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Zmianie ulegną też wniosek i załączniki do regulaminu na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe warunki przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zostaną określone w nowym regulaminie.

UWAGA

✔ Przesłanki przyznania stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w aktualnym stanie prawnym, może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 89).

✔ Okres dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej.

Doprecyzowano okres dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej, który od roku akademickiego 2019/2020 będzie wynosił 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym student może otrzymywać świadczenia nie może przekroczyć 6 lat, niezależnie od rodzaju i długości trwania studiów jak również uczelni, na której są odbywane. Termin ten biegnie również podczas urlopów i w przypadku ponownego podjęcia studiów.

Zgodnie z Art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
  1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 3.    a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
     b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 4. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 5. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art.86 ust.1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.


Według obowiązującego Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Nysie (do 30.09.2019).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Świadczenie przyznawane jest na wniosek studenta. Wysokość stypendium ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. Stypendium przyznawane jest na semestr, na podstawie ważnego orzeczenia, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie studenta.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie:

 • dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego
 • jednego tygodnia od rozpoczęcia semestru letniego

Formularze do pobrania:

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK