KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Informacja dotycząca stypendium rektora na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020

Wnioski o stypendium rektora na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020, przyjmowane będą w terminie 01.10.2019 r. - 15.10.2019 r. Wynika to z konieczności dostosowania Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów do przepisów ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Zmianie ulegną też wniosek i załączniki do regulaminu na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora zostaną określone w nowym Regulaminie.

UWAGA

✔ Przesłanki przyznania stypendium rektora.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 91. ust. 1). W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty (dookreślono zatem, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni)
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 91. ust. 2).

✔ Okres dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej.

Doprecyzowano okres dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej, który od roku akademickiego 2019/2020 będzie wynosił 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym student może otrzymywać świadczenia nie może przekroczyć 6 lat, niezależnie od rodzaju i długości trwania studiów jak również uczelni, na której są odbywane. Termin ten biegnie również podczas urlopów i w przypadku ponownego podjęcia studiów.

Zgodnie z Art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
  1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 3.   a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
    b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 4. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

 

Formularze do pobrania:

I: Załączniki dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich)
oraz dla studentów II roku studiów II stopnia (magisterskich)

 • Wzór wniosku wraz z załącznikami będą dostępne wraz z nowym Regulaminem.

II: Załączniki dla studentów I roku studiów I stopnia (laureaci, finaliści olimpiad, medaliści współzawodnictwa sportowego)

 • Wzór wniosku wraz z załącznikami będą dostępne wraz z nowym Regulaminem.

III: Załączniki dla studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich)

 • Wzór wniosku wraz z załącznikami będą dostępne wraz z nowym Regulaminem.


Według obowiązującego Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Nysie (do 30.09.2019).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia tj. złożenia egzaminu dyplomowego, który uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Jeżeli ostatni rok studiów trwał jeden semestr pod uwagę brane są osiągnięcia z tego semestru.
Stypendium rektora przyznawane jest na semestr.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.

O przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów decyduje pozycja na liście rankingowej.

 

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie:

 • dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego
 • jednego tygodnia od rozpoczęcia semestru letniego
         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK