KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Akdemiki

Aby otrzymać stypendium należy złożyć wniosek na formularzu opracowanym przez PWSZ w Nysie.

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim, lub obiekcie innym niż dom studencki oraz wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy dołączyć:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, tj. studenta, opiekunów, rodzeństwa, które ukończyło 18 lat (zaświadczenia lub oświadczenia powinny zawierać informacje o wysokości przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, należnym podatku dochodowym od osób fizycznych, składce na ubezpieczenie społeczne), również o dochodzie zerowym;
 • zaświadczenie naczelnika z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;
 • w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o wymiarze podatku;
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie o zapłaconych składkach zdrowotnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów:
  • zaświadczenie właściwego organu Gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
  • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  • zaświadczenie o wysokości dochodów nie podlegających opodatkowaniu, będących stałym źródłem utrzymania np. renty wojskowe, dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, dochody uzyskiwane przez członków rodziny za granicą, renty strukturalne, zaliczka alimentacyjna lub inne wg art. 3 pkt. 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • w przypadku otrzymywania alimentów odpisy wyroków sądowych lub ugód z podaniem zaktualizowanej wysokości świadczeń, a w przypadku nie otrzymywania zasądzonych alimentów - zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów lub oświadczenie;
  • w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów - zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymanego świadczenia;
 • zaświadczenia z właściwego organu dokumentujące datę utraty dochodu przez studenta lub członków jego rodziny (np. świadectwo pracy potwierdzające utratę zatrudnienia, decyzja z Urzędu Pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o uzyskaniu prawa do urlopu wychowawczego, zaświadczenie z ZUS o utracie emerytury lub renty, informację o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej itp.) oraz zaświadczenie o miesięcznej wysokości utraconego dochodu;
 • zaświadczenia lub oświadczenia z właściwego organu dokumentujące uzyskanie dochodu, określające wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany przez studenta lub członków jego rodziny w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia (np. umowę o pracę, decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury) oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia;
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej, w tym:
  • w przypadku braku rodzica, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie (wyrok sądowy o rozwodzie lub separacji, akt zgonu, decyzję o przyznaniu renty rodzinnej, zaświadczenie z policji o poszukiwaniu lub zaginięciu, oświadczenie o wysokości dobrowolnej pomocy finansowej lub o braku tej pomocy),
  • w przypadku gdy ojciec studenta jest nieznany - należy dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia,
  • w przypadku rodziców osiągających zerowe dochody i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - oświadczenie podpisane przez rodziców, że w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia nie uzyskiwali dochodów w kraju, ani poza jego granicami,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o nauce rodzeństwa (nie dotyczy szkół podstawowych, gimnazjalnych),
  • odpisy aktów urodzenia studenta, rodzeństwa, dzieci studenta,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności studenta lub rodzeństwa,
  • akt zawarcia małżeństwa w przypadku studentów żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym z małżonkiem;
  • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Nysa np. oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR 12), bądź zameldowanie tymczasowe
 • dyspozycję przelewu wraz z numerem swojego konta bankowego.

W uzasadnionych przypadkach Uczelniana Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację w postępowaniu.

Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych student powinien dołączyć ważne orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Przyjmowane będą tylko oryginalne dokumenty. W przypadku wyroków sądowych, aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów zawarcia małżeństwa oraz orzeczenia o niepełnosprawności można załączyć kopię, przedkładając jednocześnie oryginał w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

Do dochodu wlicza się:

inne dochody niepodlegające opodatkowaniu:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852),stypendia doktoranckie określone w art.200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.),stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składaki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
 • świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693)
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenia rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK