KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Stypendium rektora (w roku akademickim 2019/2020)

Stypendium rektora może otrzymać student, który za poprzedni rok studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (średnia ocen), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, tj.: złożenia egzaminu dyplomowego, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce(średnia ocen) , osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów trwał jeden semestr, pod uwagę brane są osiągnięcia z tego semestru.

Stypendium rektora przyznawane jest na semestr (zimowy/letni), na wniosek studenta.

Stypendium rektora przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
Wysokość stypendium rektora oraz procent liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni do otrzymania stypendium rektora, ustala Rektor odrębnym zarządzeniem, w porozumieniu z samorządem studenckim.

O przyznaniu stypendium rektora decyduje pozycja na liście rankingowej (z wyjątkiem studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, gdzie lista rankingowa nie ma zastosowania - informacje podane wcześniej).

O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

Stypendium rektora przysługuje tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów, na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, nie dłużej niż przez okres 6 lat i nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny - niezależnie kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do świadczenia pozbawiona jest również osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie:

 • dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego
 • jednego tygodnia od rozpoczęcia semestru letniego

Wszystkie osiągnięcia: wyróżniające wyniki w nauce (średnia ocen), osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe należy odpowiednio udokumentować i dołączyć do składanego wniosku i załączników. W przypadku osiągnięć naukowych i artystycznych należy dołączyć: zaświadczenie, dyplom, certyfikat , dokument potwierdzający otrzymanie nagrody, wyróżnienia, itp. W przypadku osiągnięć sportowych (ściśle określony katalog w Regulaminie świadczeń dla studentów PWSZ w Nysie § 35 pkt 16. 4) )należy dołączyć: zaświadczenie Kierownika SWF PWSZ w Nysie, Prezesa KU AZS PWSZ Nysa lub prezesa właściwego związku sportowego potwierdzające osiągnięcia sportowe studenta ze wskazaniem rodzaju osiągnięć lub udziału w rozgrywkach na poziomie 1,2, i 3 ligi; zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające osiągnięcia sportowe na zawodach i turniejach sportowych.

Brane są pod uwagę osiągniecia z okresu: od 1 października 2018 do 30 września 2019 r.

Ścisły katalog osiągnięć, za które przyznawane będą punkty decydujące o pozycji studenta na liście rankingowej, zawiera Regulamin świadczeń dla studentów PWSZ w Nysie.

Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:

 • średnia ocen poniżej 4,0.
 • artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku
 • publikacje o charakterze nienaukowym
 • bierny udział w sympozjach, konferencjach, debatach, seminariach, sesjach naukowych
 • za sam udział w konkursach, festiwalach i olimpiadach oraz eliminacjach do konkursów, festiwali i olimpiad
 • członek: Samorządu Studenckiego, Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Instytutowej Komisji ds. Dydaktyki, przedstawiciel studentów w Senacie, członek Senatu, itp.
 • działalność w ramach wolontariatu
 • promocja Uczelni(reprezentowanie Uczelni)
 • działalność w stowarzyszeniach, organizacjach, fundacjach, itp.

Więcej informacji: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PWSZ W NYSIE

Formularze do pobrania:

I: Załączniki dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz dla studentów II roku studiów II stopnia (magisterskich):

II: Załączniki dla studentów I roku studiów I stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego: III: Załączniki dla studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich)

Pozostałe załączniki:

 • Dyspozycja przelewu (Załącznik nr 18) proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy numer konta bankowego ulegnie zmianie, w odniesieniu do numeru konta podanego (wcześniej) we wniosku o stypendium.
 • Wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (Załącznik nr 17)

Szczegółowe informacje o stypendium rektora zawarte są w § 35 Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Nysie (www.pwsz.nysa.pl / STUDENT lub JEDNOSTKI PWSZ W NYSIE / Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych).

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych
77/ 40 90 865, 77/ 40 90 866 ; e-mail: stypendia@pwsz.nysa.pl

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK