KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Gdzie szukać wsparcia, pomocy ...?

... między innymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania, gdzie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (Ustawa z dn. 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
Dla studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie powiatu nyskiego, pomocą może służyć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie - Dział pomocy osobom niepełnosprawnym, w zakresie:

 • rehabilitacji zawodowej...
  Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i
  utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy .
  Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundowane są koszty szkoleń osób niepełnosprawnych, które wraz z zadaniem poradnictwa i pośrednictwa pracy przejęły urzędy pracy.
  Zadania rehabilitacji zawodowej :
  1. udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przez osoby niepełnosprawne,
  2. przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb zatrudnianych osób niepełnosprawnych,
  3. szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych,
  4. dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego

 • rehabilitacji społecznej
  • TURNUSY REHABILITACYJNE
  • LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH
  • WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
  • SPORT , KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

TURNUSY REHABILITACYJNE

Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Na turnusie organizowane są zajęcia indywidualne i grupowe, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Mogą to być zabawy psychoruchowe, wycieczki krajoznawczo - turystyczne, rajdy itp. Dofinansowanie do turnusu jest wypłacane ośrodkom, które są wpisane w rejestrze wydanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH

Ma ona na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku. Polega między innymi na budowie podjazdów, wind, montowaniu sygnalizacji dźwiękowych dla osób niewidomych, dostosowywaniu łazienek do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymianie podłóg na antypoślizgowe (z likwidacją progów i różnic poziomów), wymianie ościeżnic i drzwi na szerokość minimum 0,9 m, oporęczowaniu ciągów komunikacyjnych. O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby, które mają trudności w poruszaniu się, codziennych czynnościach lub kontaktach z otoczeniem oraz są właścicielami nieruchomości, jej użytkownikami wieczystymi, bądź dysponują zgodą właściciela budynku, w którym stale zamieszkują.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu dofinansowywane są zakupy radiomagnetofonów, maszyn breilowskich, okularów, budzików świetlnych, komputerów, faksu, kuchenek mikrofalowych lub zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone tylko wówczas, gdy jest ono uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności wnioskodawców.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania bądź przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowane mogą być koszty działalności warsztatu, takie jak wynagrodzenia pracowników, niezbędne materiały, energia, koszty dowozu uczestników, wycieczki organizowane dla uczestników.

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dotyczy dofinansowania ćwiczeń, gier służących podnoszeniu sprawności fizycznej, organizowania wyjazdów poza miejsce zamieszkania. Ma na celu aktywną formę wypoczynku oraz cele krajoznawcze.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Zgodnie z przepisami, refundacji podlegają środki ograniczające skutki niepełnosprawności. Dotacje przeznaczane są głównie na zakup pieluchomajtek (pampersów), aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, protez udowych, kul łokciowych, materacy przeciw odleżynowych, cewników, wózków inwalidzkich, stabilizatorów stawów i gorsetów, balkoników i podpórek do chodzenia. Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest potwierdzony udział Narodowego Funduszu Zdrowia w kosztach zakupu oraz kryterium dochodowe wnioskodawców.

(Źródło: pcprnysa.pl)


         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK