KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Erasmus+ dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownik dydaktyczny lub administracyjny posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, ma prawo wziąć udział w procesie rekrutacji w ramach programu Erasmus + i zdobyć szansę na wyjazd stypendialny. Osoby niepełnosprawne starające się o wyjazd muszą spełniać takie same kryteria jak inni kandydaci, czyli wziąć udział w procesie rekrutacji. Informacje na temat programu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie w zakładce Erasmus +. www.bwm.pwsz.nysa.pl.

Uwaga - można otrzymać dodatkowe fundusze na wyjazd!

Studenci i pracownicy PWSZ w Nysie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd stypendialny programu Erasmus+, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu PO WER. Dodatkowe stypendia mają na celu pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych podczas wyjazdu na stypendium.
O dofinansowanie ze środków specjalnego funduszu mogą ubiegać się studenci i pracownicy, którzy wymagają specjalnej opieki medycznej oraz posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. Stypendysta programu Erasmus+ może ubiegać się o dodatkową kwotę na następujące rodzaje kosztów:

  • koszty podróży osoby towarzyszącej;
  • koszty pobytu osoby towarzyszącej;
  • koszty miejscowego opiekuna;
  • koszty specjalnych materiałów dydaktycznych;
  • koszty opieki lekarskiej;
  • koszty specjalnego ubezpieczenia;
  • inne.
  1. Informacje dla pracowników uczelni z orzeczeniem o niepełnosprawności- stypendystów Erasmus+: kliknij tutaj > >
  2. Informacje dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności: kliknij tutaj > >

Osobom z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w chorobie nie mającej związku z możliwością przemieszczania się, Narodowa Agencja będzie mogła przyznać dodatkowe stypendium jedynie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości określonej dla wyjazdu na stypendium do danego kraju.

W celu uzyskania dofinansowania ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek do Narodowej Agencji wraz z załącznikami. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony na komputerze i podpisany we wskazanych miejscach przez wszystkie wymienione w nim osoby (wnioskodawca, koordynator uczelniany programu Erasmus+, uczelniany pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych). Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie. Od roku 2012 wniosków nie należy składać samodzielnie, ale za pośrednictwem uczelni macierzystej wysyłającej danego stypendystę na wyjazd zagraniczny.

Więcej informacji i niezbędne dokumenty do pobrania na stronie Programu Erasmus+ www.erasmusplus.org.pl oraz w Biurze Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK