KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: 

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

W terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.  student przedstawia Rektorowi swoją kandydaturę do przyznania stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć. Dokumenty należy złożyć w dziekanacie odpowiednim dla kierunku studiów.

Wniosek o przyznanie stypendium, pozytywnie zaopiniowany przez Senat PWSZ w Nysie, Rektor przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 znajduje się na stronie

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego

O Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego mogą się ubiegać studenci, którzy mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich, bądź mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest średnia co najmniej 4,7 za semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 oraz udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze, sportowe i artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:

  1. władze Uczelni,
  2. sami zainteresowani.

Wnioski należy składać w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, w terminie do 5 lipca. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Regulamin przyznawania stypendiów oraz wniosek o stypendium dostępne są na stronie:

http://www.umwo.opole.pl/2018/06/nagrody-i-stypendia-edukacyjne-marszalka-czas-na-zgloszenia/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK