KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenckie Koło Naukowe Antropomotus


Informacje dotycz±ce koła:

Nazwa koła pochodzi od słowa „Antropomotoryka”.
„Antropomotoryka” (nauka o ruchach człowieka). Człon „antropo” – w założeniach znaczy ludzki od greckiego „antropos”, natomiast dla członu „motoryka” znajdujemy kilka Ľródeł łacińskich np., od „motio” – ruch, „motus” – ruch, trzęsienie ziemi, ale także „motor” – ten, kto porusza i od „morere” – ruszać się oraz „moreo” – poruszać.

Antropomotoryka - jest to całokształt czynno¶ci ruchowych, sfery ruchowej aktywno¶ci, a więc wszystko to co dotyczy poruszania się w przestrzeni na wskutek zmian położenia całego ciała lub jego czę¶ci względem siebie .

Nasze koło naukowe zajmuję się więc wszelkiego rodzaju aktywno¶ci± fizyczn± zwi±zan± głównie z nieustanym udoskonalaniem ciała, naszej siły czy też wytrzymało¶ci. Przede wszystkim chodzi tutaj o takie dziedziny jak: kalistenika, gimnastyka, ćwiczenia siłowe, wytrzymało¶ciowe , itp.

Historia koła:

SKN Antropomotus powstało dnia: 17.05.2017 r. Siedziba kola znajduje się przy ulicy: Głuchołaskiej 12 ,w budynek X. Zainspirowani i gotowi zgłębiać wiedzę studenci PKC razem opiekunem postanowili poszerzać zainteresowania z zakresu różnych form doskonalenia siły i wytrzymało¶ci ciała ludzkiego.

Władze i członkowie koła:

Poniżej wszyscy członkowie koła podzieleni ze względu na swoj± funkcję:

Opiekun koła: dr Remigiusz Kubiak
Skarbnik: Michał Kopeć
Przewodnicz±cy: Adrian Błaszczyszyn
Zastępca: Katarzyna Kopeć
Sekretarz: Patrycja Paszek
Skarbnik: Michał Kopeć
Inni członkowie:
Patryk Hajduk
Dawid Zimoch
Jakubiak Justyna
Roksana Chwalińska
Bartosz Daniluk

Cele koła:

Rozwijanie zainteresowań zwi±zanych z różnymi formami aktywno¶ci fizycznej. Doskonalenie siły, wytrzymało¶ci, szybko¶ci oraz nauka i doskonalenie umiejętno¶ci w danych dziedzinach sportu o charakterze autotelicznym i heterotelicznym takich jak np. kalistenika, kulturystyka, Crossfit, atletyka i inne…
Spotkania dyskusyjne, publikacje w wydawnictwach naukowych, dydaktycznych i dydaktyczno- naukowych. Analiza problemów naukowych.
Wyjazdy studyjne i promowanie sportu oraz aktywno¶ci ruchowej.

Wydarzenia:

Targi sportowe „FIWE” w Warszawie

Członkowie naszego koła byli na wyjeĽdzie studyjnym na targach „FIWE” w Warszawie. Na miejscu promowali kierunek Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Brali czynny udział w wielu konkurencjach sportowych z licznymi sukcesami. Nasza studentka i członkini SKN Antropomotus Katarzyna Duszak-Kopeć wzięła udział w prestiżowych ogólnopolskich zawodach „Street Workout” w kategorii freestyle zajmuj±c 4 miejsce.

Pokazy artystyczne:

Członkowie naszego koła bior± czynny udział w promocji uczelni, poprzez pokazy Street Workout’u czyli pokrewnej kategorii gimnastyki i akrobatyki.

Kursy i szkolenia:

Dodatkowo członkowie koła, doskonal± wiedzę i umiejętno¶ci z zakresu aktywno¶ci fizycznej dzięki wyjazdom studyjnym na rożne szkolenia i kursy. Przykładem takiego wyjazdu może być szkolenie przeprowadzone przez „Riznyk Street Workout School” w Krakowie na temat „Siłowa kalistenika w treningu funkcjonalnym”.

Zaangażowanie:

Członkowie koła również angażuj± się w różne sportowe akcje takie jak np.: „Fit maraton”.

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarz±dzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura ¶wiatła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarz±dzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarz±dzanie produkcj±, inżynieria jako¶ci, zarz±dzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowo¶ć i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dĽwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK