Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Pilotażowy program płatnych praktyk studenckich - II nabór studentów

Uruchomiony został drugi nabór studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych, skierowanym do studentów 5-ciu kierunków. Nabór potrwa do 19.05.2017 r.

PWSZ w Nysie znalazła się w gronie uczelni, które realizują pilotażowy program praktyk zawodowych. Projekt pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów, na kierunkach o profilu praktycznym.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

W ramach drugiego naboru w konkursie mogą wziąć udział studenci II roku studiów następujących kierunków:

  • informatyka,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • finanse i rachunkowość,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • kosmetologia.

Student uczestniczący w projekcie zobowiązany jest do zrealizowania, łącznie w toku studiów, 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej, składającej się z 3 miesięcznej praktyki kursowej oraz 3 miesięcznej praktyki pilotażowej.
Za udział w 3 miesięcznej praktyce pilotażowej student otrzyma stypendium wynoszące 1984 zł, za każdy miesiąc - tj. 20 dni roboczych, zrealizowanej praktyki.
Dodatkowo student otrzyma stypendium wynoszące 1984 zł miesięcznie za 2 z 3 miesięcy praktyki programowej.
Łącznie student będzie otrzymywał stypendium przez 5 miesięcy z trwającej łącznie 6 miesięcy praktyki.
Student w czasie odbywania praktyki nie może być dodatkowo zatrudniony w miejscu odbywania praktyki.
Każdy student uczestniczący w programie praktyk powinien w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej uwzględnić aspekt praktyczny związany z przedsiębiorstwem, w którym realizuje praktykę zawodową.
Szczegółowe informacje na temat programu praktyk zostały zawarte w "Regulaminie udziału w projekcie", z którym powinna się zapoznać każda osoba zgłaszająca swój udział. (REGULAMIN) Sposób realizacji praktyk w ramach poszczególnych kierunków studiów został uzgodniony z Dyrektorami poszczególnych Instytutów i przedstawiony w poniższej tabeli.

Na wszystkich kierunkach studiów, w ramach których zakładana jest realizacja praktyki w tygodniu, podczas semestru, zajęcia zostaną ułożone w taki sposób, aby studenci posiadali wymaganą liczbę dni wolnych w tygodniu do uczestniczenia w praktykach.

Praktyki będą się odbywały w firmach, które zgłosiły swój udział w projekcie. Student będzie miał możliwość wyboru firmy.
Pierwszeństwo w wyborze firmy będą mieli studenci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w procesie rekrutacji do projektu.

Celem zgłoszenia się do udziału w projekcie należy:

  1. Zapoznać się z "Regulaminem udziału w projekcie" (REGULAMIN).
  2. Wypełnić, wydrukować i podpisać formularz zgłoszeniowy (FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY).
  3. Złożyć formularz zgłoszeniowy w Dziekanacie właściwym dla danego kierunku studiów, w terminie do 19.05.2017 r.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w dniu 24.05.2017 r. na stronie Biura Praktyk PWSZ w Nysie oraz stronach poszczególnych Instytutów.

"Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK