Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Ogólna procedura organizacji praktyk studenckich

Praktyki zawodowe są integralną częścią procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru.

  • Znalezienie miejsca odbywania praktyki (studenci mogą skorzystać z uczelnianej bazy praktykodawców, która znajduje się na stronie Biura Praktyk) oraz ustalenie jej terminu,

  • Przed realizacja praktyki należy pobrać z Dziekanatu dokumenty (m.in. umowę, kartę zgłoszenia), które po wypełnieniu przez praktykodawcę należy zwrócić do Dziekanatu (o terminy zwrotu dokumentów należy pytać w swoim Dziekanacie)

  • Na podstawie dostarczonych do Dziekanatu dokumentów student otrzymuje dzienniczek praktyk, siatkę oraz świadectwo odbycia praktyki, z którymi udaje się na praktykę

  • Realizacja praktyki (w trakcie jej trwania student wypełnia dzienniczek, natomiast świadectwo i siatkę ocen wypełnia opiekun wyznaczony przez praktykodawcę

  • Po zrealizowanych praktykach wypełnione dokumenty należy przedstawić nauczycielowi akademickiemu odpowiedzialnemu za nadzór nad praktykami, na danym kierunku studiów, w celu zaliczenia i oceny praktyki

  • Siatki praktyk i świadectwo odbycia praktyki należy zwrócić do Dziekanatu do końca semestru

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez pobrania z Dziekanatu dokumentów niezbędnych do ich realizacji oraz w terminie innym niż wyznaczony przez Uczelnię.


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK