KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
  • NOWOŚĆ!!! - penitencjarystyka

Współczesny świat, staje się coraz bardziej burzliwy, zmienny i nieprzewidywalny, a tym samym coraz bardziej niebezpieczny. Sytuacja ta, wymusza na wszystkich działających w naszym państwie organizacjach, w tym szczególnie organach administracji rządowej i samorządowej, Policji, służbach, strażach i inspekcjach dokonywanie głębokich zmian organizacyjny oraz podjecie trudu wykształcenia swoich obecnych i przyszłych pracowników w zakresie umiejętności zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, w tym szczególnie - reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W tej sytuacji, ze względu na swoje specyficzne położenie, władze Dolnego i Górnego Śląska stanęły przed niezwykle trudnym zadaniem. Aby zagwarantować sprzyjające warunki dla bezpiecznego rozwoju naszego regionu, muszą wykształcić w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego tysiące pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców.

Dlatego PWSZ w Nysie, jako jedyna uczelnia na Opolszczyźnie, podjęła się tego trudnego zadania i od roku akademickiego 2010/2011 otworzyła nowy kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz, w celu zapewnienia kształcenia na najwyższym poziomie, utworzyła nową specjalistyczną jednostkę organizacyjną: Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Misją naszego instytutu jest wykształcenie, na Dolnym i Górnym Śląsku (w tym szczególnie na Opolszczyźnie), nowoczesnych pracowników administracji publicznej, którzy poprzez swoje kompetencje i zaangażowanie wniosą nową jakość do jej funkcjonowania.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworząc podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali: globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu: nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Powinien znać podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent powinien znać zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Specjalność: bezpieczeństwo ekonomiczne

Studenci decydując się na wybór tej specjalności poznają zagadnienia: makroekonomiczne i mikroekonomiczne, bezpieczeństwa ekonomicznego, administracji i finansów publicznych, ryzyka finansowego, społecznych i ekonomicznych konsekwencji migracji, najnowszej historii gospodarczej Polski, globalizacji i regionalizacji oraz komunikowania, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, etyki gospodarczej. Zdobędą wiedzę na temat roli państwa w warunkach globalizacji rynków oraz narastania integracji regionalnej, z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, bezpieczeństwa finansowego, energetycznego, żywnościowego, transportowego (komunikacyjnego) oraz surowcowego państwa. Poznają zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, techniki zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Ukończenie tej specjalności stwarza możliwość zatrudnienia w sektorze bankowym, w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych, firmach konsultingowych, różnego typu instytucjach i organizacjach, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność: bezpieczeństwo systemów informatycznych

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalizacji, zdobędą wiedzę w zakresie: ochrony oraz bezpieczeństwa informacji, ochrony informacji niejawnych, zasad udostępniania informacji publicznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego. Studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: bezpieczeństwo informacyjne w dobie globalizacji, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego państwa, prawne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego państwa, instytucji i organizacji, informacyjne aspekty zarządzania kryzysowego, metody pozyskiwania informacji o zagrożeniach, jak również ochrona informacji w organizacjach i instytucjach oraz polityka bezpieczeństwa informacyjnego RP. W programie znajdą się również zajęcia z prawa oraz etyki. Absolwenci znajdą zatrudnienie w organach administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej i ochrony prawa, służbach mundurowych oraz w przedsiębiorstwach i spółkach w działach zarządzania i przetwarzania informacji. Będą mogli pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem i inspekcją bezpieczeństwa teleinformatycznego w bankach, siłach zbrojnych, w państwowych instytucjach i jednostkach organizacyjnie zobowiązanych do ochrony i archiwizacji informacji niejawnych i danych osobowych, w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych oraz innych podmiotach archiwizujących i zabezpieczających informacje niejawne i dane osobowe.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalność: kryminalistyka i kryminologia

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności posiądą szczegółową wiedzę w zakresie technik kryminalistycznych, prewencji kryminalnej jak również polityki karnej. Plan studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich oraz postępowania przygotowawczego, co pozwoli absolwentom na posiadanie ugruntowanej wiedzy prawniczej regulującej proces karny. Dodatkowo zajęcia z wiktymologii oraz negocjacji policyjnych i mediacji sprawi, że studenci nabędą kompetencje zgodne z najnowszymi oczekiwaniami pracodawców. Szeroko zakrojona oferta edukacyjna uczyni absolwentów tej specjalności dobrze wykształconymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych, organach administracji państwowej, ale również w instytucjach prywatnych zajmujących się zagadnieniami ochrony osób, mienia, usługami detektywistycznymi, a także pomocą ofiarom przestępstw. Ukończenie tej specjalności stwarza także szansę na kontynuację rozwoju naukowego w jednostkach badawczych zajmujących się problematyką doskonalenia sposób wykrywania przestępstw.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalność: zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Oferta edukacyjna specjalności zarządzanie systemami bezpieczeństwa stwarza studentom możliwość zapoznania się z problematyką filozofii bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, a także szczegółowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania systemami bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa ekonomicznego, narodowego i wewnętrznego. Student zapozna się także z prawnymi regulacjami dotyczącymi postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w stanach nadzwyczajnych. Tak wielowątkowe omówienie zagadnień związanych z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa stworzy możliwość zatrudnienia absolwentom w organach administracji rządowej i samorządowej, bankach, przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa lub ich stosowaniem, a także firmach konsultingowych mających w swej ofercie zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Dodatkowo przedmiot poświęcony organizacjom pozarządowym w systemie bezpieczeństwa stwarza możliwość zatrudnienia w sektorze instytucji działających pro publico bono. Zagadnienia tej specjalności obejmują szeroki aspekt problematyki zaczynając od zarzadzania systemami bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym poprzez problematykę międzynarodową. Daje to szansę na poszukiwanie zatrudnienia nie tylko na rynku lokalnym ale również w instytucjach o charakterze centralnym.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalność: penitencjarystyka

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności posiądą wiedzę w zakresie prawnych podstaw resocjalizacji, funkcjonowania jednostek penitencjarnych, zadań Służby Więziennej, pedagogiki penitencjarnej, pragmatyki i etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zarządzania jednostkami penitencjarnymi. Studenci zapoznają się nie tylko z regulacjami dotyczącymi polskiego systemu penitencjarnego, ale również tego który funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej oraz na świecie. Szerokie spektrum zagadnień obejmujące zarówno aspekty ustrojowe, prawne, psychologiczne, logistyczne jak również charakterystyczne dla dziedziny zarządzania , co stwarza szanse na zatrudnienie nie tylko w jednostkach penitencjarnych, ale również w wymiarze sprawiedliwości w charakterze kuratorów więziennych. Zdobyta wiedza pozwoli również na podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się pracą z osobami dotkniętymi wykluczeniem społecznym czy to w ramach pracy jednostkach samorządu terytorialnego czy w instytucjach społecznych.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia

Ponadto studenci rozpoczynający studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą mieć zapewnione zajęcia z obsługi dronami (dla każdej specjalności!)

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK