Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy pracowników PWSZ w Nysie
w ramach Programu Erasmus+ KA 103 oraz KA-107 w roku akademickim 2018/19

Do 30 czerwca 2018 trwa pierwsza rekrutacja na wyjazdy z wykładami oraz szkoleniowe pracowników PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji on-line (https://erasmus.pwsz.nysa.pl/) oraz Indywidualnego Planu Wyjazdu na wykłady lub szkolenia (do pobrania na stronie: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,462) do Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

Podstawą rekrutacji pracownika na wyjazd będzie dostarczenie kompletu dokumentacji (dokumenty w oryginale podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego).

W postępowaniu rekrutacyjnym dodatkowo pod uwagę brane będą:

Punkty dodatnie:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Wyjazdu na wykłady lub szkolenia + 0-3p.
  (podpisy wszystkich stron w tym zgoda bezpośredniego przełożonego na wyjazd, program pobytu, wpływ wnioskowanej mobilności na umiędzynarodowienie Uczelni, korzyści dla jednostki, uzgodnienia z partnerem)
 • zaangażowanie pracownika w proces internacjonalizacji Uczelni w poprzednim roku akademickim:
  • koordynacja działań międzynarodowych w Instytucie w roku poprzedzającym + 1 pkt.
  • prowadzenie zajęć w języku angielskim w roku poprzedzającym +1 pkt.
  • organizacja konferencji międzynarodowych i prowadzenie warsztatów i kursów w ramach programów i projektów międzynarodowych w roku poprzedzającym +1 pkt.
  • inne działania (opracowywanie materiałów lub korekta w językach obcych, prowadzenie dodatkowych kursów językowych, współpraca z BWM) +1 pkt.
 • dla pracowników administracji w przypadku wyjazdów szkoleniowych +3 pkt.

Punkty ujemne:

 • wcześniejsze wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (-1 pkt za każdy wyjazd w roku poprzedzającym)
  W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które nie brały jeszcze udziału w Programie Erasmus+.
 • pracownicy, dla których PWSZ w Nysie nie jest podstawowym miejscem pracy  (-1 pkt)

Wyjazdy nauczycieli akademickich z wykładami

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa posiada podpisane umowy międzyinstytucjonalne, tj. umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie Erasmus+ KA103 (lista_uczelni_partnerskich_pwsz_w_nysie.pdf) uczelnie partnerskie Erasmus+ KA107 (http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,1057,0,0,-1,628). Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni (minimum 8 godzin - 5 dni mobilności).

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (pracownicy administracji, nauczyciele akademiccy). Pierwszeństwo dla pracowników administracji.

Pracownicy administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (tj. udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Informacje o odbywających się szkoleniach oraz międzynarodowych tygodniach szkoleniowych zamieszczane są na stronie BWM- aktualności dla pracowników (http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,274,0,0,9) oraz na stronie IMOTION (http://staffmobility.eu/staff-week-search).

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, dokumentów oraz alokacji środków znajdują się na stronie BWM: www.bwm.pwsz.nysa.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK