Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Jak absolwent może wyjechać na staż w ramach
Programu Leonardo da Vinci?

FORMULARZE

Formularz aplikacyjny - to dokument rejestracyjny, w którym student/absolwent podaje swoje dane osobowe, jak również określa swe oczekiwania co do preferowanego profilu stażu, sektora gospodarki oraz kraju docelowego, z którego ma pochodzić instytucja przyjmująca.

List motywacyjny - zgłoszenie kandydatury studenta w programie. Należy w nim przedstawić merytoryczną argumentację popierającą swoją kandydaturę na wyjazd, w tym uzasadnienie w jaki sposób student sprosta wymaganiom programu oraz potencjalnego pracodawcy (atuty studenta ? wiedza, umiejętności, kompetencje językowe). W liście motywacyjnym student powinien ponadto określić swoje ambicje i przyszłe plany zawodowe oraz oczekiwania związane ze stażem.

CV w języku obcym - to dokument sporządzony w docelowym języku stażu ze zdjęciem. CV wraz z dopiskiem "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji w ramach programu Leonardo da Vinci"(w wersji elektronicznej należy przesłać go na adres dwm@pwsz.nysa.pl)

Listy rekomendacyjne (opcjonalnie) - to dokumenty sporządzone w języku polskim lub obcym, wystawione przez koordynatora praktyk realizowanych w Polsce lub bezpośrednio przez pracodawców, którzy zatrudniali kandydata w ramach praktyki, stażu lub innej formy zatrudnienia.

Dokument potwierdzający znajomość języka obcego - jest to dokument, który potwierdza znajomość języka obcego na określonym poziomie i przez to uprawnia do zastosowania wobec kandydata zwolnienia z egzaminu pisemnego z języka obcego. (patrz.: Regulamin Organizacji Współpracy Międzynarodowej PWSZ w NYSIE § 11, pkt. 2c)

Potwierdzona informacja o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów z Dziekanatu.

Studenci oraz absolwenci PWSZ w NYSIE, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd na staż zagraniczny, są zobowiązani do wypełnienia i złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem następujących formularzy:

  • Potwierdzenie firmy o przyjęciu na staż (w przypadku gdy student sam wyszukuje pracodawcy) ( Confirmation of acceptance) - Jest to dokument, w którym firma/instytucja zagraniczna potwierdza przyjęcie studenta lub absolwenta PWSZ W Nysie na staż. Dokument ten zawiera informacje na temat planowanego programu stażu.
  • Wniosek na wyjazd - Każdy student/absolwent wyjeżdżający z PWSZ w NYSIE w ramach Programu Leonardo da Vinci musi uzyskać formalną zgodę władz Uczelni. Studenci zakwalifikowani na realizację staży 5-miesięcznych są zobowiązani ubiegać się o uzyskanie urlopu dziekańskiego na czas odbywania stażu zagranicznego.
  • Oświadczenie o numerze konta - Jest to formularz, w którym należy podać informację na temat numeru konta, na które student/absolwent będzie miał przelewane kolejne raty grantu. Warunkiem niezbędnym dla wyjeżdżających jest posiadanie rachunku bankowego, na który będą przekazywane kolejne raty grantu.

Przed wyjazdem zostaje również zawarta trójstronna umowa pomiędzy Uczelnią, Studentem a Instytucją Przyjmującą (lub Pośredniczącą), która określa obowiązki każdej ze stron.Z chwilą podpisania umowy na wyjazd student/absolwent otrzymuje z Działu Współpracy Międzynarodowej dokument potwierdzający status uczestnika stażu zagranicznego w ramach Programu Leonardo da Vinci.Realizacja stażu uzyska walidację na podstawie dostarczonych - zarówno przez beneficjenta, jak i partnera przyjmującego - wymaganych dokumentów. Po ukończeniu stażu, nie później niż 2 tygodnie od jego zakończenia, student/absolwent jest zobowiązany do przedłożenia w DWM następujących dokumentów:

  • Raport końcowy beneficjenta - Studenci/absolwenci są zobowiązani do przygotowania sprawozdania z przebiegu stażu zawodowego, realizowanego w firmie zagranicznej jak również ogólnej oceny realizacji programu.Uczelnia wydaje beneficjentowi certyfikat potwierdzający realizację stażu wraz z dokumentem potwierdzającym jego odbycie w instytucji przyjmującej oraz opisem programu merytorycznego.
  • Potwierdzenie odbycia stażu wydane przez firmę zagraniczną (Evaluation) Firma zagraniczna dokonuje oceny umiejętności studenta/absolwenta nabytych w trakcie realizacji stażu. Ocenie podlegają m.in. umiejętności komputerowe, językowe, komunikatywność, tempo pracy, elastyczność itp
  • Wszelkie dowody poniesionych kosztów (bilety za podróż, rachunki za zakwaterowanie, bilety miesięczne na przejazdy po mieście)

EGZAMINY JĘZYKOWE

EGZAMIN JĘZYKOWY W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Osoby, które nie posiadają uznawanego zgodnie z regulaminem dokumentu stwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie certyfikatów: The British Council, np. FC, Proficiency; TOEFL, Goethe Institut, Alliance Française, w wyznaczonym przez SJO terminie przystępują do egzaminu wewnętrznego z kompetencji językowych.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
Forma pisemna sprawdzać będzie następujące umiejętności:

  • rozumienie ze słuchu (odpowiedź na pytania do tekstu, zakreślanie właściwych odpowiedzi, uzupełnianie);
  • rozumienie tekstu pisanego (odpowiedź na pytania dotyczące tekstu, zakreślanie właściwych odpowiedzi);
  • biegłość językowa (gramatyka);
  • wypowiedź pisemna na zadany temat (list formalny lub nieformalny, wypracowanie itp.).

Podczas części ustnej student powinien wykazać się znajomością słownictwa i umiejętnością swobodnej rozmowy w zadanym przez egzaminatora temacie związanym z życiem codziennym, społecznym, edukacją, planami zawodowymi.
Wyniki egzaminu określane są za pomocą punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w wyniku zaliczenia obydwu części egzaminu (pisemnej i ustnej łącznie) i zostają potwierdzone wewnętrznym certyfikatem PWSZ w Nysie uprawniającym go do udziału w realizowanych przez Uczelnię Programach Międzynarodowych.

Przykładowy test z języka angielskiego/pisemny.
Przykładowy test z języka niemieckiego/pisemny.

PROCEDURA SAMODZIELNEGO WYSZUKIWANIA PRACODAWCY

Samodzielne znalezienie przez studenta lub absolwenta firmy/instytucji zagranicznej, gotowej przyjąć na staż kandydata z PWSZ w NYSIE, jest dodatkowym atutem, dzięki któremu wyjazd na staż może zostać przyspieszony (po zakwalifikowaniu na wyjazd stażowy przez Komisję).

Po znalezieniu stażu zagranicznego student/absolwent jest proszony o ustalenie programu stażu z firmą zagraniczną i Działem Współpracy Międzynarodowej. Po ustaleniu programu stażu firma zagraniczna przesyła podpisany i zatwierdzony formularz Confirmation of acceptance do Działu Współpracy Międzynarodowej, który stanowi podstawę do podpisania trójstronnej umowy między beneficjentem, pracodawcą zagranicznym a PWSZ w NYSIE.
Studenci oraz absolwenci, poszukując samodzielnie staży zagranicznych, mogą skorzystać z bazy informacji zamieszczonych na stronach internetowych, do których linki znajdują się poniżej:

www.internweb.com
www.internationalplacement.org
www.jobpilot.de
www.stepstone.at
www.letthenetwork.de
www.gecareers.com
www.studentenbaan.nl
www.stages.nl
www.europe.hobsons.com
www.prabo.at
www.jobboerse.at
130.149.123.87/stellman
www.jobpilot.at
www.jobware.de
www.bosch.de
www.nokia.com
www.shell.com
www.jungekarriere.com
www.Dresdner-Bank.com

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK