KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z planem i programem kształcenia dla kierunku Dietetyka:
dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w 2014 roku praktyka realizowana jest w wymiarze:
150 godzin w trakcie trwania I semestru
210 godzin po II semestrze
150 godzin w trakcie trwania III semestru
195 godzin po IV semestrze
dla studentów rozpoczynających naukę od 2016 roku praktyka realizowana jest w wymiarze:
200 godzin (25 dni roboczych) po II semestrze
120 godzin (15 dni roboczych) w trakcie trwania III semestru
200 godzin (25 dni roboczych) po IV semestrze

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z Regulaminem praktyk zawodowych oraz Programem praktyk zawodowych.

Regulamin praktyk zawodowych (.pdf)

Program praktyki zawodowej (Ramowy harmonogram praktyk zawodowych)
Semestr II .pdf

Semestr III .pdf

Semestr IV .pdf

Instytutowymi opiekunami praktyk z ramienia uczelni są (informacja - tablica ogłoszeń):
dr inż. Ewa Malczyk, dr n. med. Marta Misiarz, dr n. zdr. Jagoda Rydelek, dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec

Obowiązki studenta odbywającego praktykę:

 1. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych student ma obowiązek osobiście pobrać z Dziekanatu następujące dokumenty:
  - kartę zgłoszenia praktyki,
  - trzy egzemplarze umowy,
  - program praktyk,
 2. Dokumenty należy odebrać w terminach:
  Studenci semestru II od dnia 01 marca
  Studenci semestru IV od dnia 01 marca
  Studenci semestru III od dnia 01 września

  Pobrane dokumenty należy dostarczyć do Instytucji w której będzie realizowana praktyka zawodowa i uzyskać podpis potwierdzony pieczęcią na umowach oraz karcie zgłoszenia praktyki (program praktyki oraz 1 egzemplarz umowy zostaje w Instytucji).

 3. Następnie student dostarcza wypełnione podpisane i opieczętowane, niżej wymienione dokumenty do Dziekanatu:
  - umowa 1 egzemplarz (1 egzemplarz podpisanej umowy jest dla studenta)
  - karta zgłoszenia praktyki,
 4. w terminach:
  semestr II i IV do dnia 31 maja,
  semestr III do dnia 30 listopada,

  Jednocześnie student otrzymuje z Dziekantu:
  - siatkę oceny praktyki,
  - świadectwo odbycia praktyki,
  - dziennik praktyk,

 5. Po zrealizowanych praktykach w celu zaliczenia i uzyskania oceny z praktyki, student przedstawia opiekunowi praktyki z ramienia uczelni wypełnione, podpisane i potwierdzone pieczęcią przez opiekuna praktyki w miejscu odbycia praktyki, niżej wymienione dokumenty:
  - świadectwo odbycia praktyki,
  - siatkę oceny praktyki,
  - dziennik praktyk,
 6. Dokumenty należy przedstawić opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni (patrz wyżej) do zakończenia semestru. Dla osób odbywających praktykę do końca:
  - września termin przedłużamy do końca pierwszego tygodnia semestru zimowego,
  - semestru III termin przedłużamy do połowy lutego.

 7. Dokumenty (po zaliczeniu i ocenie) o których mowa w punkcie 3 tj.:
  - świadectwo odbycia praktyki,
  - siatkę oceny praktyki,
  - dziennik praktyk,
 8. należy dostarczyć do Dziekanatu:
  Studenci semestr II i IV do dnia 15 października
  Studenci semestru III do końca lutego

UWAGI!

 • Praktykę student realizuje zgodnie z terminem określonym w Umowie i w Karcie zgłoszenia praktyki (zmiana terminu odbywania praktyki powinna być zgłoszona w Dziekanacie),
 • Wcześniejsze odbycie praktyki zawodowej może się odbyć tylko za pisemną zgodą Dyrektora Instytutu. Podanie należy złożyć w Dziekanacie,
 • Student realizuje praktyki w instytucjach, placówkach czy firmach przez siebie wybranych zgodnie z Programem praktyki zawodowej,
 • Studenci starający się o zwolnienie z odbywania części lub całości praktyki zawodowej po semestrze II i IV powinni złożyć w dziekanacie podanie skierowane do Instytutowej Komisji ds. Praktyk Zawodowych na kierunku dietetyka w terminie od 01 marca do 30 marca, natomiast studenci starający się o zwolnienie z odbywania części lub całości praktyki zawodowej w trakcie trwania semestru III w terminie od 01 października do 30 października.

Szczegółowe warunki i tryb zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej określa PISMO OKÓLNE 22/2016 Rektora PWSZ w Nysie:

PISMO OKÓLNE 22/2016 Rektora PWSZ w Nysie – do wglądu w Dziekanacie Dietetyki

Student zobowiązany jest do:

 • ubezpieczenia się:
 • - od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  - od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • zaszczepienia się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 • przedstawienia książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych w Dziekanacie z aktualnymi badaniami,
 • zaopatrzenia się w odzież i obuwie robocze oraz ochronne zgodnie z wymogami BHP,

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do ich realizacji.

  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK