KontaktAktualnościMottoPracownicyPlany zajęć

Instytut Historii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
HISTORIA
Kierunek Historia

Specjalność nauczycielska - główna: historia, dodatkowa: wiedza o społeczeństwie

Specjalizacje fakultatywne:

  • Analityk stosunków międzynarodowych
  • Integracja Europejska
  • Polityka gospodarcza i przedsiębiorczość

Absolwent 6-semestralnych studiów na kierunku historia uzyska tytuł licencjata oraz przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent posiądzie wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy i integracji europejskiej, nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego historyka, wiedzę politologiczną oraz umiejętności zawodowe w zakresie specjalności nauczycielskiej.
Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Pozwalają rozumieć i analizować procesy społeczne oraz polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania dawnych i współczesnych społeczeństw.
Absolwent powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

OPIS SPECJALNOŚCI:

Specjalność dodatkowa wiedza o społeczeństwie : kształcenie odbywa się w oparciu o podstawę programową nauczania wiedzy o społeczeństwie. Program studiów uwzględnia większość przedmiotów i zawartych w standardach kształcenia na kierunku politologia.
Do wyboru od trzeciego semestru są specjalności fakultatywne:

  • Analityk stosunków międzynarodowych ; Student pogłębia wiedzę z zakresu geografii politycznej polityki. Poznaje instytucje międzynarodowe i podstawy prawa międzynarodowego, historię stosunków międzynarodowych, w tym dzieje dyplomacji. Studia opierają się w dużym stopniu w oparciu o standardy kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe.
  • Integracja Europejska . Student pogłębia znajomość historii Europy, uwarunkowań jej integracji, a także zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Poznaje instytucje europejskie i podstawy prawa europejskiego. Program tej specjalizacji opracowany został w oparciu o standardy kształcenia na kierunku europeistyka
  • Polityka gospodarcza i przedsiębiorczość. Student opisuje i wyjaśnia sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych instrumentów i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej. Rozumie uwarunkowania doktrynalne (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące politykę władz. Poznaje zasady funkcjonowania polityki pieniężnej, finansowej, budżetowej, handlowej oraz mikroekonomii. Nabywa umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzegania szans i ich wykorzystywania. Uczy się kreatywności, innowacyjności.

Warunkiem prowadzenia każdej ze specjalności dodatkowej jest wybór jej przez co najmniej 30 studentów.

PRAKTYKI ZAWODOWE:
Uzupełnieniem kształcenia jest praktyka pedagogiczna w szkołach. Możliwe jest także odbycie praktyk związanych z tematyka prac licencjackich, np. w samorządach lokalnych, i w innych instytucjach związanych z działalnością edukacyjna i naukową.


KONTYNUACJA STUDIÓW:

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent może kontynuować studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na niemal wszystkich studiach humanistycznych, po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych poszczególnych uczelni. Studia historyczne PWSZ w Nysie, które uzupełniają przedmioty z dziedziny nauk społecznych otwierają możliwości i ułatwiają kontynuowanie studiów m. in. na kierunkach: europeistyka, politologia, filozofia - specjalność komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, socjologia, specjalność komunikacja społeczna i badanie rynku praca socjalna i służby społeczne, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, nauki o rodzinie, informacja naukowa i Bibliotekoznawstwo, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, in. (na podstawie zasad rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Opolski.)

PRACA ZAWODOWA:

Ukończenie studiów przygotowuje do nauczania przedmiotu historia i wiedza o społeczeństwie. Uprawnia do podjęcia pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych. Po uzupełnieniu wykształcenia na studiach magisterskich - w liceach oraz w placówkach naukowo-badawczych. Ponadto będzie można również podjąć starania o pracę w różnego rodzaju instytucjach publicznych: państwowych, samorządowych, w organach Wspólnot Europejskich oraz w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, wydawnictwach i w środkach masowego przekazu.

Instytut Historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK