Untitled Document
Idea konferencji
Cel Konferencji
Program konferencji
Komitet organizacyjny
Komitet merytoryczny
Współfinansowanie
Patronaty
Podsumowanie konferencji
Poprzednie konferencje
Biuro Karier

Festiwalowa Konferencja Popularnonaukowa organizowana podczas Nyskiego Festiwalu Nauki to wydarzenie szczególne, ponieważ wskazuje na potrzebę stałego łączenia osiągnięć nauki z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i gospodarczym. Misją nadrzędną konferencji jest wskazywanie na uczelnię jako na jednostkę, która zbudowana na potencjale dydaktyczno-naukowym swoich pracowników, może włączać się w definiowanie, analizowanie i rozwiązywanie różnych problemów pozauczelnianych, dotyczących np. edukacji, społeczeństwa czy rynku gospodarczego.
Konferencja jest platformą skupiającą podmioty spełniające określone zadania w strukturze krajowej, wojewódzkiej i regionalnej, szczególnie te, które tworzą i realizują politykę społeczno-gospodarczą państwa. Z uwagi na podstawowy cel uczelni, jakim jest tworzenie nauki i popularyzacja jej osiągnięć, konferencja ma za zadanie wskazać na sprawdzalność i użyteczność wiedzy w codziennym życiu, zarówno w ujęciu jednostki, jak i całego społeczeństwa, włączając w to przede wszystkim otoczenie gospodarcze.
Dzięki konferencji istnieje stały i twórczy kontakt ze środowiskiem pozauczelnianym i jego problemami, co z jednej strony wpływa na zakres oferty dydaktycznej uczelni (dopasowanej do potrzeb rynku), jakości kształcenia (wymiana informacji) i zakresu prowadzonych badań naukowych (rozwiązujących istniejące problemy). Natomiast z drugiej strony wpływa na jakość życia społeczeństwa i potencjał finansowo-gospodarczy państwa (szczególnie najbliższego regionu), które w szerokim zakresie korzysta z osiągnięć nauki.
Ta specyficzna współpraca i zależność jest naturalnym sposobem budowania polskiego, a tym samym europejskiego ruchu społeczeństwa opartego na wiedzy. Poprzez konferencje festiwalowe uczelnia nyska postrzegana jest jako partner w rozmowach, przebiegających zwykle na innych forach i szczeblach, które jednak swoimi wnioskami i działaniami wpływają na jakość życia lokalnej społeczności. Uczelnia jako jednostka skupiająca potencjał edukacyjny i naukowy, a także posiadająca dużą bazę dydaktyczną, jest partnerem merytorycznym w wielu tematach i problemach. Stanowi tym samym platformę do budowania współpracy między różnymi podmiotami, nakierowaną na definiowanie i rozwiązywanie wielu problemów. Konferencje festiwalowe to szczególny instrument, bowiem realizując przedstawiony wyżej cel, skupiają uwagę wielu osób z różnych jednostek i środowisk. Co roku poruszane są inne tematy, spotykają się inni ludzie, przedstawiają swoje osiągnięcia i problemy, prezentują czasami sprzeczne poglądy. Jednak za każdym razem, pracując w klimacie akademickim, podkreślają jednoznacznie sens konferencji, wyrażają zadowolenie ze spotkania, akcentują sensowność poruszanego tematu i deklarują chęć do dalszego działania i współpracy.

Projekt i opracowanie graficzne: PiotrDudek@pwsz.nysa.pl, AdamDudek@pwsz.nysa.pl