HISTORIA  
 
studia licencjackie sześciosemestralne
 
 ZASADY REKRUTACJI

 OPIS KIERUNKU
Jednym z najważniejszych składników świadomości a także tożsamości europejskiej jest znajomość przeszłości własnego narodu, kraju, regionu, czy wreszcie wspólnoty cywilizacyjnej. Szczególnie ważne jest to obecnie w kontekście obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. Dlatego też historia była zawsze znaczącą dziedziną wiedzy i jednym z głównych przedmiotów kształcenia w szkołach. Zawsze też (szczególnie zaś dzisiaj w dobie kryzysu wielu struktur państwowych i społecznych, w tym także szkolnictwa) ważnym było wychowanie fachowej, oddanej swemu przedmiotowi kadry nauczycielskiej.
Przedmiotem studiów na kierunku historia jest pełny kurs dziejów Polski i powszechnych z podstawową wiedzą z zakresu warsztatu naukowego historyka. W programie studiów znajdują się także zajęcia z historii Śląska oraz z historii gospodarczej Polski. W ramach specjalności dodatkowej prowadzone są także wszystkie podstawowe przedmioty z zakresu politologii. W trakcie studiów studenci będą mieli możność poszerzenia swojej wiedzy o zagadnienia szczegółowe w ramach bloku przedmiotów uzupełniających. Będą też mogli w pewnym zakresie sami kształtować swój plan pracy (w odniesieniu do przedmiotów fakultatywnych).

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania zarówno historii jak i wiedzy o społeczeństwie. Wymaganą specjalnością zawodową jest nauczyciel.
Program studiów obejmuje 15 tygodni praktyki pedagogicznej w szkołach. Kształcenie, które odbywa się na poziomie licencjatu można kontynuować na uzupełniających studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku historia.


 SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiądzie wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego historyka oraz umiejętności zawodowe w zakresie specjalności nauczycielskiej uprawniające do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Umożliwi to absolwentowi podjęcie pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach, a po uzupełnieniu wykształcenia na studiach magisterskich w liceach oraz w placówkach naukowo-badawczych.
W nowym systemie studiów można po magisterium robić inne studia humanistyczne, a po studiach po odpowiednim przeszkoleniu szukać pracy nie tylko w szkole i instytucjach publicznych, w świecie polityki, ale nawet biznesie. Losy absolwentów historii dowodzą, ze świetnie radzą sobie w bardzo różnorodnych dziedzinach ponieważ studia historyczne dają dobrą podstawę jako "trening intelektualny". Oprócz tego, ze dostarczają wszechstronnej wiedzy pomagającej zrozumieć współczesność, kształcą wiele umiejętności analitycznych i syntetycznych, krytycyzm oraz wszechstronną wiedzę.


   
 

[ uczelnia ]  [ studia ]  [ instytuty ]  [ REKRUTACJA ]  [ aktualności ]