Nyski Festiwal Nauki jest przedsięwzięciem o charakterze popularno-naukowym. Festiwal jest imprezą cykliczną, organizowaną we wrześniu w czasie ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolskiego Dnia Nauki. Nyski Festiwal Nauki jest skierowany w szczególności do ludzi młodych, którzy w niedługim czasie staną przed wyborem dotyczącym kierunku dalszego kształcenia. Uczestnictwo w nim ma na celu zachęcenie ich do kontynuowania nauki na poziomie szkół wyższych.
Prace związane z Nyskim Festiwalem Nauki koordynuje Komitet Organizacyjny NFN powołany w PWSZ w Nysie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Nyskiego Festiwalu Nauki jest Prorektor ds. ogólnych PWSZ w Nysie dr inż. Tomasz Malczyk, który jest pomysłodawcą i głównym realizatorem NFN.
Przygotowania do festiwalu przebiegają w trzech głównych etapach:
Pierwszy etap dotyczy działań całorocznych między festiwalami. Obejmuje szereg czynności związanych z nawiązaniem i utrzymaniem stałego kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi poprzez władze powiatowe i dyrektorów szkół oraz osoby odpowiedzialne w tych szkołach za kontakt z PWSZ w Nysie. W ten sposób budowana jest idea całorocznej współpracy ze szkołami. Przekazywane są materiały promujące festiwal, wykonuje się pokazy medyczne z wykorzystaniem fantomów i innego sprzętu oraz wspólnie wspiera przy organizacji różnych spotkań tematycznych. Przy okazji możemy promować festiwal, rozpowszechniając materiały festiwalowe. Z uwagi na to, że mamy stały kontakt z mediami, przygotowujemy systematycznie informacje na temat różnych naszych działań i inicjatyw.
Drugi etap związany jest z terminem bezpośrednio poprzedzającym Nyski Festiwal Nauki. Rozsyłamy i rozdajemy materiały zachęcające do uczestnictwa w festiwalu w postaci: plakatów, programów informujących o przebiegu kolejnego festiwalu i innych gadżetów promujących festiwal. Informujemy także władze lokalne, szkoły ponadgimnazjalne oraz media o szczegółach planowanego działania festiwalowego. Również w trakcie NFN na bieżąco odpowiadamy na pytania mediów.
Trzeci etap to promocja pofestiwalowa, podczas której przekazujemy uczestnikom materiały dokumentujące wydarzenia festiwalowe oraz zachęcające do całorocznej współpracy, a także do udziału w kolejnym festiwalu. Na tym etapie wskazujemy na osiągnięcia NFN oraz na osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do zorganizowania festiwalu, włączając tu m.in. lokalne władze, dyrektorów szkół, szefów organizacji współpracujących przy festiwalu. Przekazujemy im materiały pofestiwalowe (broszuryi oraz gadżety). Część materiałów jest przekazywana także uczestnikom Dni Otwartych, które organizujemy w marcu i kwietniu następnego roku oraz uczestnikom spotkań tematycznych. Nyski Festiwal Nauki jest także obecny w Brukseli na forum międzynarodowym, powołanym przez wiele instytucji, które zajmują się organizowaniem festiwali nauki w Europie.
Do organizacji Nyskiego Festiwalu Nauki włączone są wszystkie instytuty działające w PWSZ w Nysie. W oparciu o przygotowany program organizują wykłady, projekcje multimedialne, pokazy badań laboratoryjnych i ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów i innych pomocy dydaktycznych. Po teoretycznym wprowadzeniu i prezentacjach praktycznych uczestnicy sami mogą spróbować swoich sił i umiejętności przy wykonywaniu doświadczeń i ćwiczeń.
Zgodnie z ideą ruchu festiwalowego zadaniem nyskiego festiwalu jest szeroko rozumiana promocja nauki, jej osiągnięć, wskazywanie przydatności i korzyści, jakie płyną z owoców nauki w życiu codziennym w skali mikro- i makrozastosowań. Jednocześnie PWSZ w Nysie kładzie nacisk na budowanie postaw wśród młodych ludzi, służących wyzwoleniu chęci do poznawania, czyli do nauki. Postaw, które wątpiąc w rzeczy uznane za oczywiste, szukają nowych interpretacji, nowych rozwiązań, nowych tematów, które mogą ukształtować młodego człowieka i jednocześnie stać się sensem całego jego życia. Taką ideą kieruje się PWSZ w Nysie, a narzędziem do jej realizacji jest właśnie Nyski Festiwal Nauki. Festiwal to nie tylko dwa dni, to całoroczna współpraca ze szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi oraz ze środowiskiem miasta i powiatu, w tym także z przedsiębiorcami. Dni, podczas których odbywa się festiwal, są podsumowaniem tej stałej współpracy. Zwróciliśmy się także do szkół ponadgimnazjalnych z propozycją wypracowania wspólnych działań na niwie krzewienia nauki. Efektem tego działania jest udział w festiwalu oraz prezentacja osiągnięć szkolnych kółek zainteresowań i samorządów uczniowskich. Szkoły bardzo żywo zareagowały na nasz apel i wystawiły swoje reprezentacje. Sukcesy naukowe i poznawcze młodzieży powinny mieć swoją kontynuację w życiu studenckim. Dalszym etapem tych działań jest umożliwienie zainteresowanym uczniom udziału w pracach studenckich kół naukowych działających w PWSZ w Nysie. Taką współpracę już prowadzimy.
Zjednoczona Europa oraz nasze bliskie sąsiedztwo z Czechami sprawia, że planujemy rozszerzenie idei festiwalowej na rejon przygraniczny i zainteresowanie młodzieży szkół średnich z Czech współtworzeniem festiwalu nauki.
W naszych działaniach staramy się zintegrować także środowisko osób, które nie są już bezpośrednio zainteresowane podjęciem nauki na studiach, których życie zawodowe jest wypełnione. Planujemy wprowadzić stałą współpracę z nyską społecznością skupioną np. przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wpisując się w ten sposób do międzynarodowej akcji nauki przez całe życie. Wyrażamy przekonanie, że takie współdziałanie zbuduje odpowiedni wzorzec do naśladowania przez młodych ludzi w myśl zasady Isokratesa, że mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się.
Kolejną grupą osób, do której kierujemy ideę ruchu festiwalowego, są przedsiębiorcy. Staramy się w ten sposób wskazać na użyteczność nauki i jej osiągnięć. Działanie to jest zgodne z ogólnopolską akcją promującą innowacyjność, badania, rozwój i przełożenie nauki na realne potrzeby rynku pracy. Z prawdziwą satysfakcją rozpoczynamy współpracę z niektórymi przedsiębiorcami, których uwagę przyciągnął Nyski Festiwal Nauki, podczas którego zapoznali się z ofertą PWSZ w Nysie i na tej postawie określili swoje potrzeby.
Nyski Festiwal Nauki to wielki otwarty finał dla każdego, podczas którego wymienione grupy zainteresowanych i środowiska, które reprezentują, poznają się wzajemnie i integrują. Wypracowany w ten sposób klimat zbliża zainteresowane strony i jest gwarancją dalszej współpracy na płaszczyźnie nauki, jej tworzenia i skutecznego stosowania. Festiwal to młodzież szkół średnich, która zachęcona i przekonana do konieczności uczenia się i poznawania, zdobywa odpowiednie wykształcenie. Ale festiwal to także studenci, którzy promując swoją wiedzę i umiejętności wśród przedsiębiorców, mogą liczyć na ich zainteresowanie, a w przyszłości na dobrą pracę.
Podczas trwania Nyskiego Festiwalu Nauki promujemy także wychowanie poprzez udział w licznych zawodach sportowych. Pragniemy wypracować program całorocznych międzyszkolnych rozgrywek sportowych w różnych kategoriach wiekowych, których finał będzie miał miejsce podczas mistrzostw zorganizowanych w czasie trwania festiwalu.
Nasze działania opierają się o stałą współpracę z Komisją Edukacji Powiatu Nyskiego oraz z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. Festiwal odwiedził, szczegółowo zainteresował się jego ofertą oraz osobiście wizytował poszczególne instytuty, w których odbywały się zajęcia i pokazy festiwalowe, Wicekurator Województwa Opolskiego. Z radością przyjęliśmy jego dobre zdanie o festiwalu oraz zapewnienie o współpracy podczas przygotowywania następnej edycji. O sensie naszych działań przekonują nas także liczne pozytywne opinie, płynące ze środowiska nyskiego, które bardzo wysoko sobie cenimy. NFN został także przychylnie opisany przez media prasowe, radiowe i telewizyjne (np. Kurier, TVP3).
Nyski Festiwal Nauki od początku swojego istnienia wpisuje się w ideę Dnia Nauki ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie jesteśmy członkiem EUSCEA - European Science Events Association - z siedzibą w Wiedniu, jako jedna z sześciu uczelni z Polski (obok Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach), a także jako pierwsza i jedyna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Europejski ruch festiwalowy skupia obecnie ponad 89 instytucji i organizacji naukowych z 33 krajów. Dzięki naszemu uczestnictwu w EUSCEA możemy promować w Brukseli Nyski Festiwal Nauki, a przy okazji także Nysę i Opolszczyznę.


dr inż. Tomasz Malczyk

StartGaleriaO festiwalu w NysieKomitet organizacyjnyProgram NFNPoprzednie festiwaleWspółfinansowaniePatronatyKonferencja festiwalowa