Tytuł: Dubbing filmów animowanych. Strategie translatorskie w polskim dubbingu anglojęzycznych filmów animowanych

Autor: Iwona Sikora
ISBN: 978-83-60081-73-0
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 322
Cena: 42 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

W polskim piśmiennictwie brakuje opracowań dotyczących dubbingu i ta luka, wobec rosnącego zainteresowania tą formą tłumaczenia oraz coraz większej ilości dokonywanych tłumaczeń, wydaje się szczególnie dotkliwa. Niniejsza praca stanowi próbę wypełnienia tej luki, a jej podstawowym celem jest prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów dubbingu filmów animowanych z języka angielskiego na polski, ze szczególnym uwzględnieniem strategii translatorskich stosowanych w przekładzie materiału kulturowego i językowego oraz transferze komizmu. Zamiarem autorki pracy było opisanie pewnego wąskiego fragmentu praktycznej działalności tłumaczeniowej oraz zwrócenie uwagi na trendy i tendencje w niej dominujące, które są odzwierciedleniem konkretnych kulturowo-społecznych zjawisk i potrzeb. (...)
Praca niniejsza składa się z pięciu rozdziałów. W części teoretycznej przedstawiono charakterystykę tłumaczenia audiowizualnego, zwracając szczególną uwagę na strukturę tekstów audiowizualnych oraz zależność warstwy językowej od elementu wizualnego. Następnie omówiono specyfikę dubbingu filmów animowanych oraz zaprezentowano krótki rys historyczny sztuki dubbingowania w Polsce. W kolejnej części podjęto próbę umiejscowienia strategii translatorskich w odniesieniu do tłumaczenia audiowizualnego oraz wyjaśniono, co rozumie się przez pojęcia naturalizacji i egzotyzacji. W praktycznej części rozprawy wyodrębniono obszary będące źródłem problemów translatorskich, a następnie poddano analizie strategie stosowane w rozwiązywaniu problemów występujących na płaszczyźnie kulturowej, językowej oraz w transferze komizmu. Następnie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań oraz sformułowano wnioski dotyczące tendencji panujących w polskim tłumaczeniu filmowym metodą dubbingu (ze wstępu).