Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 st, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-06-03 20:31
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, ZSK, dr G. Kwaœniak, 201A, tzL1, ZSK, dr G. Kwaœniak, 101E, tzL2, ZSK, dr G. Kwaœniak, 101E, tzL3, ZSK, dr G. Kwaœniak, 101E, tzL3, ZSK, mgr in¿. M. Makówka, 201E, tz      
     L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, tzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, tz        
Wtorek
       L4, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 125D, tz, t/z: 6 7 8 9 11L1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 125D, tn, t/z: 3 5 7 9 12    
       L3, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 125D, tz, t/z: 1 2 3 4 5W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 17D, tp     
       L2, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 125D, tz, t/z: 12 13 14 15 16W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 17D, tz, t/z: 17      
Sroda
     S1, KPA, dr G. Chmielewski, 2E, tzS2, KPA, dr G. Chmielewski, 2E, tzS3, KPA, dr G. Chmielewski, 2E, tzW1, KPA, dr G. Chmielewski, 1A, tz, t/z: 17    
     C2, Syst. ratow.gaœ, mgr in¿. M. Makówka, 201E, tzC1, Zwalcz. przestê, mgr M. Ras³awski, 1E, tzC1, Syst. ratow.gaœ, mgr in¿. M. Makówka, 201E, tzW1, KPA, dr G. Chmielewski, 206F, tzL4, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 109F, tz   
Czwartek
   L3, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, tzL4, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, tz    W1, Ko³o naukowe, dr G. Chmielewski, 2E, tz    
Piatek
      W1, Met.badañ, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 206F, tzW1, Zwalcz. przestê, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tzC2, Zwalcz. przestê, prof. dr hab. A. Misiuk, 1E, tzW1, BSL, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tz     
Sobota
Niedziela
Legenda
BSL = Bespieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych
JA = Drugi jêzyk obcy
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
KPA = Postêpowanie administracyjne
Ko³o naukowe = Ko³o naukowe
Met.badañ = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
Ochr. p. ska¿. = Ochrona przed ska¿eniami
Syst. ratow.gaœ = System ratowniczo-gaœniczy
ZSK = Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych
Zwalcz. przestê = Zwalczanie przestêpczoœci